کامپیوتری

دوشنبه 25 شهریور 1398


 پس از تشکیل و گذرانیدن دورانی چند ، شرکت سهامی ممکن است نیاز به تغییراتی داشته باشد که این تغییرات می تواند افزایش سرمایه شرکت یا کاهش سرمایه شرکت باشد. اگر قصد این تغییرات را داشته باشید باید به صورت قانونی اقدام نمایید و این تغییرات شرکت را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانید .
ذیلاَ ضمن توضیح مختصری راجع به روند افزایش و کاهش سرمایه شرکت، به نحوه ثبت افزایش و کاهش سرمایه می پردازیم.

الف- افزایش سرمایه 
شرکت ممکن است نیاز به افزایش سرمایه خود داشته باشد زیرا شرایط کار و فعالیت اقتصادی همیشه یکسان نیست. اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه و تعیین میزان آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. در ماده 326 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر شده است که سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد تا ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معین به یکی از طرق مذکور در قانون افزایش دهد.
مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره تشکیل و پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت سهامی در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. پیشنهاد هیات مدیره و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده راجع به افزایش سرمایه باید متضمن بودجه لزوم افزایش سرمایه باشد. به این ترتیب که لزوم افزایش سرمایه را برای اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی که قبلاَ به تصویب مجمع عمومی رسیده است نشان دهد.
این پیشنهاد همراه گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی تا روز تقدیم گزارش و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل است. مثبت یا منفی بودن وضع مالی در گزارش تقدیمی به نوعی به توجیه لزوم یا عدم لزوم افزایش سرمایه کمک می کند.

ب- کاهش سرمایه 
کاهش سرمایه گاه اجباری و گاه اختیاری است. علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 217 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند. ولی در این کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام نباید لطمه ای وارد شود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون پنج میلیون ریال کم تر نگردد.
• ثبت کاهش و افزایش سرمایه
در قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری افزایش و کاهش سرمایه با ثبت آن محقق می شود و پیش از آن، هر نوع اقدامی در این خصوص معتبر نیست. در موردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن کاهش یا افزایش سرمایه شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه باید جهت ثبت به مرجع مربوطه ارسال گردد.
در مورد ثبت افزایش سرمایه، قاعده کلی این است که مدیران شرکت اظهارنامه ای تنظیم و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها ارسال نمایند. مدارک ضمیمه اظهارنامه مربوط به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز مدیران است برای ثبت افزایش سرمایه کلیه شرکت های تجاری مدیر یا مدیران باید اظهارنامه ای به ضمیمه مدارک زیر به مرجع مربوطه تسلیم و رسید دریافت کنند.
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشتمل بر تصویب افزایش سرمایه شرکت
2- در صورت اجازه مجمع عمومی فوق العاده برای تعیین موضوع به وسیله مدیر یا مدیران مصوبه آنان در این مورد .
3- گواهینامه بانکی حاکی از تادیه مبلغ نقدی و تودیع اسناد مالکیت آورده ای غیرنقدی طبق ماده 22 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری .
4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد آورده غیرنقدی در صورت اقتضاء
هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع مربوطه اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
در قانون جدید مجمع عمومی مدارک لازم را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می نماید تا پس از تایید به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود. ولی طبق ماده 518 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در کلیه مواردی که مصوبات مجمع عمومی یا مدیر یا مدیران باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود این امر باید ظرف یک ماه از تاریخ مصوبه انجام پذیرد. اگر در متن مصوبه نماینده ای برای مراجعه به این مرجع معین نشود ، مدیر یا مدیران شرکت ظرف مهلت مذکور موظف به مراجعه می باشند. عدم ثبت تصمیمات مذکور و آگهی آن به موجب این قانون باعث بطلان آن ها نیست، ولی شرکت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه نمی تواند به این تصمیمات استناد کند.
طبق ماده 519 ق. ا. ح. ش. ت در کلیه مواردی که به موجب این قانون نشر آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، روزنامه شرکت ، روزنامه دیگر و یا پایگاه الکترونیک مقرر شود ، از نظر اجرای این قانون ، مفاد و تاریخ آگهی مندرج در روزنامه رسمی مناط اعتبار است.
هر گاه مطابق مقررات این قانون نشر آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار پیش بینی شود ، از نظر اجرای مقررات این قانون ، مفاد و تاریخ مندرج در آخرین آگهی معتبر است.
در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید ماده 182 مقرر داشته است در پایان مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده، هیات مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به اداره ثبت شرکت ها اطلاع می دهد.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 24 شهریور 1398    
  هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد ، طرح صنعتی است.در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.( ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری )
  با ثبت طرح صنعتی می توان برای آن حمایت قانونی ایجاد نمود.شرط اصلی برای ثبت و حمایت طرح صنعتی این است که طرح جدید باشد .طرحی که قبلاَ برای عموم افشا شده باشد قابلیت ثبت ندارد و جدید نیست.لذا توصیه می شود طرح خود را قبل از ثبت سری نگه دارید و چنانچه طرح خود را به سایرین نشان می دهید در موافقتنامه ای کتبی شرایط حفظ اسرار را مقرر کنید و مشخص کنید که طرح مورد نظر موضوعی سری تلقی می شود.

  حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارت است از:
  الف-بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد،توسط اشخاص،مشروط به موافقت مالک آن است.
  ب-بهره برداری از یک طرح صنعتی که عبارت است از ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی
  ج-مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند ( ب) را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد،در دادگاه اقامه دعوی نماید.
  به طور کلی ثبت طرح صنعتی، مانع از کپی برداری غیر مجاز از آن می شود و به عنوان یک دارایی تجاری،مبنای اعتماد مصرف کنندگان قرار می گیرد.
  همچنین بایستی یادآور شد که ثبت یک طرح صنعتی تنها روش کسب حمایت برای آن طرح نیست به طوری که در صورت مهیا بودن شرایط ، می توان یک طرح صنعتی را تحت قانون کپی رایت یا قانون رقابت ناعادلانه مورد حمایت قرار داد.در ذیل مختصراَ به انواع حقوق مالکیت معنوی ( فکری ) خواهیم پرداخت.
  حقوق مالکیت معنوی که از آن با عنوان حقوق مالکیت فکری نیز یاد می شود شامل حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری و ذهنی انسان در زمینه های یمختلف نظیر ابداعات ادبی، هنری ، علمی ، صنعتی ، فناوری و علایم تجاری و طرح های صنعتی مورد استفاده در تولید و تجارت است.حقوق مالکیت فکری دربرگیرنده آن دسته از حقوق قانونی و علایق مکارانه است که ناشی از فعالیت های ذهنی در حوزه های هنری ، ادبی ، علمی ، صنعتی و غیره می باشد.این حقوق زمینه انتفاع مادی اثر یا خلاقیت ، ارتقاء و اشاعه ی آن را برای صاحب اثر یا خلاقیت فراهم می نماید.

  انواع حقوق مالکیت معنوی
  حقوق مالکیت معنوی ( Intellectual Property) شامل مالکیت صنعتی و حق نسخه برداری است.
  1-مالکیت صنعتی Industrial Property))
  مالکیت صنعتی شامل حقوق مربوط به ابداعات و اختراعات در عرصه طرح های صنعتی و علایم تجاری و ویژگی های جغرافیایی است.بعنوان مثال علاوه بر حق اختراع یا ابداع حقوق مربوط به مبدا یا منشا جغرافیایی که شامل خاستگاه و ویژگی های خاص مناطق مختلف جغرافیایی و آب و هوایی است نیز قابل طرح ، ثبت و مشمول حمایت و صیانت است.
  2-حق نسخه برداری (Copy Right)
  حق نسخه برداری شامل خلق آثار ادبی و هنری نظیر نظم ، نثر ، تئاتر ، نمایشنامه ، نقوش ، صنایع هنری و مستظرفه ، موسیقی ، عکس ، مجسمه ، فیلم و نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری است.
  علاوه بر تقسیم بندی کلی فوق ، ماده 2 کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO.1967) مالکیت فکری را مشتمل بر موارد زیر می داند:
  1-قبول یا شرکت در مدیریت هر گونه توافق بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت فکری باشد.
  2-تشویق انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقاء حمایت از مالکیت فکری
  3-پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک های حقوقی – فنی در زمینه مالکیت فکری اند.
  4-پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک های حقوقی-فنی در زمینه مالکیت فکری اند.
  5-تسهیل خدمات ، حمایت بین المللی مالکیت فکری و در صورت لزوم اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن ها
  همچنین بهره گیری از روش ها و ابزارهایی نظیر مذاکره ، عقد پیمان نامه ، ارائه مساعدت های فنی و حقوقی و تهیه و تدوین ، تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف جهان نیز در زمره وظایف این سازمان می باشد.
  سازمان جهانی مالکیت معنوی که قریب به 180 کشور را به عضویت خود پذیرفته تا به حال خدمات فنی و حقوقی زیادی را نصیب اعضا نموده است که سیستم جهانی ثبت علایم تجاری و طرح های صنعتی ، ثبت ابداعات و اختراعات ، مبدا جغرافیایی ، دانش بومی و سنتی و آیین های فلکوریک از جمله آن ها محسوب می شوند.

  معاهدات بین المللی در زمینه حقوق مالکیت معنوی
  معاهدات بین المللی در زمینه حقوق مالکیت معنوی به سه گروه ذیل تقسیم می شوند.
  گروه اول-معاهدات موجود در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری
  این گروه از معاهدات ، استانداردهای اولیه مورد موافقت جامعه بین المللی را در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری ، تعریف می کند.مهم ترین این معاهدات عبارتند از:
  1-معاهده حقوق اختراع (PLT)
  2-کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری
  3-کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی
  4-کنوانسیون ژنو برای حمایت از تهیه کنندگان آثار صوتی در قبال تکثیر غیر مجاز
  5-معاهدات حقوق علایم تجاری (TLT)
  گروه دوم-معاهدات جهانی در زمینه حمایت و حفاظت
  این گروه از معاهدات ، حق اختراع در سطح بین المللی را مورد توجه قرار می دهد و برای هر اختراع پرونده بین المللی تشکیل و پس از ثبت اثر ، ارزش های قانونی و حقوقی آن را نصیب افراد ذی حق در تمامی دولت های کشورهای عضو می نماید.بنابراین صاحب اثر می تواند با ثبت بین المللی اختراع، بدون نیاز به ثبت آن در تک تک کشورهای عضو ، از حقوق قانونی خود در سطح بین الملل استفاده نماید.
  مهم ترین معاهدات مزبور عبارتند از:
  1-معاهده همکاری در زمینه اختراع (PCT)
  2-موافقتنامه مادرید در رابطه با ثبت بین المللی طراحی های صنعتی
  3-معاهده لاهه در رابطه با ثبت بین المللی طراحی های صنعتی
  4-معاهده بوداپست در خصوص شناسایی و ثبت میکروارگانیسم ها
  5-معاهده لیسبون در راستای حمایت از اسامی مبدا کالاها و ثبت بین المللی آن ها
  گروه سوم-معاهدات طبقه بندی کننده
  این نوع معاهدات ، سیستم هایی برای طبقه بندی اطلاعات مربوط به اختراعات ، مارک ها و نشانه های تجاری و طراحی های صنعتی در قالب ساختارهایی با قابلیت دسترسی سریع و آسان فراهم می نماید.این معاهدات عبارتند از:
  1-موافقتنامه لوکارنو، برای ایجاد یک سیستم طبقه بندی بین المللی طراحی های صنعتی.
  2-موافقتنامه نیس- در خصوص طبقه بندی بین المللی کالا ها و خدمات به منظور ثبت مارک ها و نشانه ها و
  3-موافقت استراسبورگ- در خصوص طبقه بندی بین المللی حق اختراع
  4-موافقتنامه وین- در خصوص طبقه بندی عوامل نموداری مارک ها و نشانه ها
  امید است که مطلب حاضر توانسته باشد راهگشای خوانندگان محترم بوده و در رفع مشکلات حقوقی آنان موثر باشد.
  شما بزرگواران می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره ،با ما تماس حاصل فرمایید.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 24 شهریور 1398


  هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است.
  طرح صنعتی تنها زمانی که جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است.یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.

  حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی،مدت اعتبار و تمدید آن به شرح ذیل می باشد:
  الف-بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد،توسط اشخاص،مشروط به موافقت مالک آن است.
  ب-بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی،
  ج-مالک طرح صنعتی ثبت شده،می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد،در دادگاه اقامه دعوی نماید.
  د-مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود،یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده است و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
  هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید.در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.

  مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی عبارت است از:
  1-تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی
  اظهارنامه باید در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ،توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.(ماده ی 68)
  در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط،به زبان دیگری غیر از فارسی باشد،ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است،مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می توان خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید،مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه،ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.چنانچه اصطلاحات فناوری و اطلاعات به کار رفته در اسناد مذکور،معادل فارسی نداشته باشند ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.
  اظهارنامه طرح صنعتی وفق ماده ی 70،باید حاوی نکات زیر باشد:
  -اسم،نشانی،کدپستی،شماره ملی،تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است،ذکر نام،نوع فعالیت،اقامتگاه،محل و شماره ثبت،تابعیت،مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است.
  -اسم،اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
  -اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد،
  -ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد.
  -تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج،در صورت درخواست حق تقدم.
  -تعیین ضمائم
  تبصره 1-در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی،امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
  تبصره 2-اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
  2- مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
  3- چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
  4- چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
  5- در طرح صنعتی سه بعدی،مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید.اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد،باید حداکثر بیست در بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ی بادوام و غیر فاسد شدنی باشد.
  6- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی (چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود).
  7- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
  8- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
  در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون،درخواست حق تقدم کرده باشد،هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد،به مرجع ثبت تسلیم نماید.این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
  1-تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
  2-طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی
  3-کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد؛ذکر ماخذ آن.
  تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است،مشروط بر این که در زمان تسلیم،اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
  در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد،مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می شود.
  9- مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید

  شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی
  1- سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود.
  2- در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.
  3- تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن  KB500 باشد.

  مراحل ثبت طرح صنعتی
  1-آماده نمودن مدارکی که در فوق ذکر شد.
  2-ورود به سامانه  http://www.iripo.ssaa.ir و تکمیل اطلاعات خواسته شده
  این مراحل عبارتست از:
  1-مشخصات مالک،نماینده قانونی،دریافت کننده ابلاغ،مشخصات طرح و ...
  2-بارگذاری ضمائم اظهارنامه (مدارک مثبت هویت حقیقی/حقوقی، تصویر کالا،وکالتنامه)
  3-بازبینی اطلاعات و ضمائم
  4-پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه (پرداخت هزینه به منزله تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده،و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد).
  5-پس از دریافت شماره اظهارنامه چنانچه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد مراتب به صورت پست الکترونیکی (ایمیل) ویا پیامک به متقاضی اعلام می گردد و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ اعلام،جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی  از طریق سامانه به پرداخت هزینه اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه در مهلت مقرر ،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج 60 روز است.
  6- درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
  شایان ذکر است ،متقاضیان محترم علاوه بر ثبت اظهارنامه ی طرح صنعتی،می توانند سایر درخواست های خود را نظیر ویرایش اظهارنامه طرح صنعتی و چاپ و پیگیری اظهارنامه  از طریق همین  سامانه اعلام نمایند و از تصمیم اداره مطلع شوند.

  بررسی،ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب ذیل خواهد بود:
  _در خصوص اظهارنامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند،در صورت ثبت اظهارنامه ها،نسخه دوم آن ها همراه با ضمایم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی،به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد.در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.پاسخ اظهارنامه های واصله در چارچوب  آیین نامه ی مذکور به صورت الکترونیکی خواهد بود.
  _اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه،آن را از نظر مطابقت با قانون بررسی می کند و در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید.

  ثبت طرح صنعتی با قید مراتب ذیل در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد:
  1-تاریخ کامل(ساعت،روز،ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه
  2-تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی
  3-اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن ها اختیار شده است.
  4-ذکر مشخصات طرح یا طرح های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد.
  5-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم.
  6-اسم،محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد.
  7-اسم و نشانی و تابعیت طراح،در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست،مگر اینکه طراح کتباَ تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح صنعتی ذکر نشود.
  8-مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی
  درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح صنعتی برسد.
   

 • نظرات() 
 • لینک

  پنجشنبه 13 تیر 1398

  zist1
  sms120
  sanachat
  asianshop
  up-mazloum
  statup
  kts-fars
  ayfer
  demo-01
  qoooqle
  7musics
  homichat
  ubirock
  kanganews
  niazmandihayeiran
  shomalefarda
  iranfunnygroup
  football10
  broozmusic

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  ثبت شرکت آسانسوری

  شرایط ثبت شرکت آسانسوری

  با تفکر و تامل به تاریخ صنعت و تغییر و دگرگونی  و ثبت شرکت ایجاد شده در علم حال حاضر، میبینم که انسان همیشه از علم برای راحتی و اجرایی هر چه سریع تر کارها و در روند و سرعت دادن شرایط زندگی انسان استفاده خواهد کرد .می توان یکی از وسایل های که به موجب کوشش علمی دانشمندان در خدمت انسان به استعانت متعلق به جامعه انسان ها در آمده صنعت تولید و ساخت و نصب آسانسور است که به سرعت بخشیدن در برخی از کارهای زندگی و کمک به انسان دارد.همچون جابه جایی بارهای سنگین ، جا به جایی بارهای بیمارستانی ، انتقال مسافرین در ساختمان بالای پنج طبقه به خصوص ساختمان های طویل و برج ها ،واگذاری مصالح و بیشتر اموری که مادامی که نباشد انسان باید سختی و مرارت بسیار جهت انجام آن باید تحمل کند.

  ثبت شرکت آسانسوری
   آسانسور

  آسانسور(به فرانسوی Ascenseur ) یا بالابر(برای حمل بار) یا آسان بر(برای حمل انسان) ؛ آسانسور وسیله نقلیه ای است که کنترل آن به یک سیستم سپرده شده فرمان دادن به آن به اختیار مسافر است ، اما ایستادن آن در محل مقرر به توسط سیستم است.
  شرکت های آسانسوری

  شرکت هایی می باشند که در عنوان خدمات خود (بند ۲ اساسنامه) موارد مرتبط به بالابر و آسانسور را ذکر نمایند ، این شرکت ها پیش از به ثبت رسیدن ملزم به عرضه جواز ندارند و این نوع شرکت ها قادرند دو شکل سهامی خاص و با مسئولیت محدود به ثبت برساند.جهت ثبت شرکت در حوزه ی آسانسور باید به طور کلی به موضوع کلیه کارها مرتبط به آسانسور از جمله : نصب ، راه اندازی ، و تعمیرات رعایت کنند.

  شرکت های آسانسوری در همین حین به طور کاملا اختیاری مجازند به عضویت در سندیکا ⃰ آسانسور ایران درآیند . مراحل عضویت در این سندیکا جهت شرکت های آسانسوری به طور کامل در سایت http://iseei.net توضیح داده شده است.

  سندیکا: سازمانی که جهت کسانی که در یک حرفه تخصصی فعالیت می کنند؛ سندیکا ناظراین هستند که تا مکان کار، مقررات و قراردادها را ملاحظه کنند ؛ این سازمان در حوزه ی مسائل پیرامون شرایط کاری هم به اعضاء خود کمک می کنند.
  موضوع فعالیت سندیکا آسانسور

  سازمان دهی و مقررات در کارهای حرفه ای و تخصصی مرتبط به آسانسور و پله برقی در کشورما با هدف اجرای هماهنگی در خدمات طراحان، سازندگان، تولید کنندگان، فن آوران و فروشندگان طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی و فعالین خدمات متعلق به آن جهت متمرکز شدن در کارها فنی و مهندسی و استفاده از سیاست گذاری در شان آن و واحد برای اهداف تولیدی و تجارتی و خدماتی در حوزه ی بالا و هم به موجب تهیه حقوق و منافع افراد حقیقی یا حقوقی که موضوع خدمات و اشتغال آنها در کارهای نام برده باشد،سندیکای نهادهای آسانسور و پله برقی کشورما و خدمات منسوب به آن مطابق بنیان های زیر تاسیس می شود:
  • ماده۴اساسنامه: زمینه ی خدمات سندیکا

  زمینه ی خدمات سندیکا در تمامی کشور می باشد و قادرند بعد از تایید هیات مدیره و تصویب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مرکز استان ها نمایندگی و در شهرستان ها در زمان نیاز نمایندگی تشکیل نماید ؛ مراحل تاسیس شعب و نمایندگی ها باید طبق با آیین نامه های انجام شده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.
  • ماده۶ اساسنامه: مقصود سندیکا آسانسور

      کوشش در راستای مشخص و انجام استاندارد ملی جهت تمامی راههای فروش ، طراحی ، ساخت و تولید آسانسور و پله برقی و تمامی قطعات آن و هم نصب و راه اندازی، درست کردن و نگهداری و استفاده اسانسور و پله برقی
      تلاش در سازمان دهی جهت جلب اشخاص حقیقی و حقوقی که برای عضویت در سندیکا صلاحیت دار باشند و کوشش هر جمعی برای تهیه سود به حق و اعضاء در جهت سود مالی کشور
      پشتیبانی از تولیدات ساخت شده در کشور یا کوشش جهت بالا بردن چگونگی محصولات داخلی ، همین طور عرضه ی برنامه های مورد نیاز به موجب افزایش دانش فنی و استفاده بردن به تکنولوژی آسانسورهای توسعه یافته
      خدمات در حوزه ی فرستادن آسانسور و پله برقی و فعالیت مرتبط به آن به خارج ازایران مخصوصا در کشورهای اطراف
       تاسیس مراکز آموزشی و پژوهش های علمی و صنعتی ، اجرای جلسه تخصصی و همین طور حاضر شدن در جلسه های متفاوت جهانی و ترجمه و نگارش مقالات علمی و صنعتی مربوط با صنعت آسانسور و پله برقی
      تاسیس و حاضر شدن در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط به صنعت آسانسور و پله برقی
       اجرایی هرگونه خدمات اداری، فرهنگی، علمی، صنعتی، اقتصادی، بازرگانی، پژوهش ها و…در داخل و خارج از ایران که برای قصد عالیه سندیکا باشد
      تاسیس شرکت های تعاونی به موجب جلب سرمایه و عرضه فعالیت ها به اعضاء در حوزه ی فعالیت های ساخت و تولید، طراحی ومهندسی، صادرات و واردات
      به وجود آوردن بانک اطلاعاتی در حوزه های مربوط با قصد و وظیفه ی سندیکا و اطلاع رسانی به وسیله ی به وجود آمدن شبکه اطلاع رسانی و انتشار کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی
      کوشش جهت به وجود آمدن فضای مناسب برای رقابت سالم و عادلانه و به وجود آوردن امکانات های مناسب جهت تمامی اعضاء برای ورود به بازارها

   ثبت شرکت آسانسوری

  همان گونه که اشاره شد شرکت های آسانسوری را می شود به دو شکل شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانید،

  شرکت های با عملکرد بالا و شرایط،مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های آسانسوری به شرح زیر است:
  شرکت سهامی خاص

  شرکت بازرگانی که (حتی اینکه عنوان عملیات آن بازرگانی نباشد) کلیه سرمایه به صورت انحصاری به وسیله تاسیس کننده،تهیه گردد و سرمایه آن به سهام توزیع شده و تعهدات
  مالکین سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است را شرکت سهامی خاص می گویند. واژه ی ” شرکت سهامی خاص” می بایست پیش از نام شرکت یا سپس بعد از آن بدون فاصله با اسم شرکت به شکل کاملا واضح و خوانا ذکر شود.
  شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت آسانسوری سهامی خاص

      تعداد ۳ نفر سهامدار و ۲نفر بازرس حداقل (که بازرسین نمیبایست از اعضا باشند.)
      حداقل سرمایه حداقل جهت ثبت شرکت ۱۰۰هزارتومان می باشد.
      واریز ۳۵درصد از سرمایه شرکت در بانکی به اسم شرکت در حال تشکیل

  مدارک لازم

      احراز هویت
      عرضه تصدیق نداشتن سوء پیشینه کیفری
      دریافت جواز در زمان مجوزی بودن موضوع
      امضای اقرارنامه

  شرکت با مسئولیت محدود

  شرکتی که میان دو یا چند نفر جهت کارها تجاری تاسیس شده و تک تک شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام توزیع شود،تنها تا میزان سرمایه خود متعهد دیون و مسئولیت شرکت است را شرکت با مسئولیت محدود می نامند.در اسم شرکت می بایست عنوان با مسئولیت محدود ذکر شود.
  مراحل ثبت شرکت آسانسوری با مسئولیت محدود

      ارائه ۲ نفر عضو
      حداقل سرمایه ثبت شرکت باید ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
      مسئولیت به پرداخت تمام سرمایه و اضهارمدیر عامل به اخذ آن

  مدارک لازم برای ثبت شرکت آسانسوری با مسئولیت محدود

      تصدیق نداشتن سوء پیشینه
      فتوکپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء
      اقرارنامه امضا شده
      دریافت جواز درصورت نیاز

  ارائه خدمات حرفه ای در ثبت شرکت آسانسوری در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  مرجع ثبت طرح صنعتی


  ثبت تمامی موضوعات صاحبین صنعتی ، از جمله اختراع ، علامت ، علامت جمعی و طرح صنعتی به وسیله ی اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعمال می شود . در شرایط که مراجع غیر به سبب قانون مبادرت به رسیدگی و ثبت می نمایند در حالی که از پشتیبانی ها و مزایایی نام برده در قانون قید شده استفاده می شوند که براساس مورد مالکیت یا اختراع آن ها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.

  مرجع ثبت طرح صنعتی
  شرایط ثبت طرح صنعتی

  مطابق ماده ی ۲۱ ،طرح صنعتی هنگامی توانایی ثبت را دارد که ابتکاری و با مفهوم باشد . طرح صنعتی هنگامی ابتکاری محسوب میشود که توسط انتشار به شکل ملموس و یا توسط بکارگیری به هر روش دیگر پیش از زمان ارائه اظهارنامه یا بر اساس مورد پیش از اولویت اظهارنامه جهت ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای همگام آشکار نشده باشد .با توجه به علت،طرح صنعتی باید ممتاز داشته باشد و جدید باشد.طرح صنعتی هنگامی با اصالت بشمار میرود که به طور خودمختار به وسیله ی طراح به وجود آمده و فتوکپی و تقلید طرح های موجود نباشد ، به روش که از نظر یک کاردان مطلع ، متمایز از طرح هایی باشد که پیش تر در دسترس همگان قرار گرفته است . به موجب قوانین بیشتر کشورها ،یک طرح صنعتی باید گیرا و جذاب باشد.از دیگر موارد ثبت طرح صنعتی ” کاربرد صنعتی ” است ، بنابراین که یک طرح صنعتی باید توانایی ساخت دوباره به شیوه ی صنعتی را داشته باشد .میبایست احتمال اجرایی طرح صنعتی بر روی
  یک کالای دو بعدی یا سه بعدی وجود داشته باشد.

  طرح های صنعتی زیر را نمیتوان پشتیبانی کرد:

      طرح هایی که فقط ناشی از ساز وکار فنی محصول اعمال می شوند.
      آنچه پیش تر در فنون و صنایع مشخص شده باشد.
      طرح های شامل نمادها یا نشان های رسمی
      طرح های ضد عرف جامعه یا اخلاق حسنه

  خصوصیات طرح صنعتی

      طرح صنعتی میبایست به وسیله ی حس بینایی قابل فهم و مشاهده باشد.
      طرح میبایست به کالا ظاهر گیرا و جذب کننده ی بدهد.
      طرح صنعتی تنها مرتبط به ظاهر قابل مشاهده کالایی است که در آن مشخص شده است و خصوصیات عملکرد و فنی محصول ارتباطی به طرح صنعتی در مفهوم حقوقی و خاص آن را ندارد.
      طرح میبایست روی کالا بازتاب داشته باشد.

  مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی

      اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در ۲ نسخه
      مدارک شناسایی درخواست و طراح
      مدارک نمایندگی، هنگامی که درخواست بوسیله ی نماینده قانونی به عمل آید.
      اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد ، پنج طرح به عنوان نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج طرح به عنوان نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
      اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج طرح به عنوان نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج طرح به عنوان نمونه از طرح ترسیم شده از کلیه جوانب طرح
      در طرح صنعتی سه بعدی ، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به ضمیمه اظهارنامه تقاضا نماید. اندازه ماکتی که درخواست کننده از مدل طرح خود تسلیم می دهد، میبایست حداکثر بیست در بیست در یست سانتی متر و وزن آن حداکثر ۲ کیلوگرم و از ماده ای مستحکم و خراب نشدنی . شکل های گرافیکی و ترسیم شده مبیایست حداکثر در ابعاد ده در بیست سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشکی باشد
      تقاضایی بصورت کتبی حاکی بر ذکر نکردن اسم طراح، مادامی که طراح نخواهد اسم وی قید شود.
      درخواست کتبی به تاخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و انتخاب زمان آن، در هنگام تمایل.
      رسید مرتبط به پرداخت هزینه اظهارنامه و هنگامی که اظهارنامه مشمول دو یا چند طرح صنعتی است، رسید مرتبط به پرداخت هزینه های اضافی ؛
      مدارک مرتبط به اجازه ی اولویت که میبایست همزمان با ارائه اظهارنامه یا حدکثر طی ۱۵ روزاز آن زمان ارائه شود.
      تبصره ۱- طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا رسم کردن ، موضوع بندهای ۳ و ۴ فوق ، میبایست حداکثر بیست در بیست سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تاکید گردد.
      تبصره ۲- هنگام عرضه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت می تواند ماکت نام برده رابه همراه به مهر و تاریخ نموده به درخواست کننده استرداد نماید.
      تبصره ۳- در نظری که اظهارنامه شامل طرح های صنعتی گوناگون باشد، تصاویر یا اشکال یا مدل ها به شکل تفکیکی عرضه شده و توسط شماره از یکدیگر جدا شوند.

  شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی

      اندازه تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ به شکل عمودی اسکن شود.
      در تصویر فرستاده شده طرح میبایست در یک حوزه ساده،به روشی که قابل مشاهده باشد قرار گیرد.
      تصویر کالا بشکل رنگی باشد و حداکثر حجم آن KB 500 باشد.

  اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

  به موجب مقررات قانونی ، نام بردن نکات زیر در اظهارنامه ثبت طرح صنعتی اجباریست:

      اسم ، نشانی ، کدپستی ، شماره ملی ، تابعیت و سمت درخواست کننده یا نماینده قانونی وی و در هنگامی که درخواست کننده شخص حقوقی است قید نام ؛ نوع فعالیت ، اقامتگاه ، محل و شماره ثبت ، تابعیت ، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه غیر اجباریست
      اسم ، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت اخذ اعلام در کشورما را دارند، هنگامی که درخواست کننده مقیم ایران نباشد.
      اسم و اقامتگاه طراح هنگامی که درخواست همان طراح نباشد.
      قید کالا و طبقه ای که درخواست کننده تقاضا ثبت طرح جهت آن را دارد.
      تاریخ ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهینامه طرح صنعتی در خارج،هنگام تقاضا اولویت
      انتخاب ضمائم

  با دقت به تبصره ۱ ماده ۷۰ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷،هنگام ارائه اظهارنامه و دیگر اسناد مرتبط به وسیله ی اشخاص حقوقی، امضاء آن ها از سوی اشخاص مجاز اجباریست.
  به موجب تبصره ۲ ماده قید شده، اسم و نشانی درخواست مقیم بیرون از کشور اضافه بر فارسی میبایست به حالت حروف لاتین باشد و با همان حروف هم ثبت و آگهی شود.
  نکته : به سبب قانون، دو یا چند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه ذکر و ارائه نمود، منوط بر آن که مرتبط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مرتبط به یک مجموعه یا مرکبی از اجزاء باشد.

  مشاوران ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان،افتخار دارند با بهترین و مجرب ترین کارشناسان در جهت ثبت طرح صنعتی در تهران در خدمت شما عزیزان باشند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  ثبت شرکت در سبزوار
  این روزها به دلایل متفاوت ، تمایل اشخاص حقیقی به انجام فعالیت های اقتصادی،زیر نظر شخصیت فرضی شرکت های تجاری فزونی یافته و بلکه در خصوص فعالیت های گسترده به یک ضرورت مبدل گشته است.شما می توانید با ثبت شرکت در سبزوار ، ارزش و اعتبار فعالیت های خود را افزایش داده و به فعالیت خود رسمیت دهید. از پرکاربردترین قالب های ثبت شرکت در این شهر می توان به شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص اشاره نمود.برای آشنایی شما عزیزان با چگونگی ثبت شرکت در سبزوار، موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله توضیحاتی در این باره آورده است.

  ثبت شرکت در سبزوار
  ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص در سبزوار

  چنانچه که می خواهید شرکت خود را به صورت شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رسانید شرایط ذیل را باید فراهم نمایید:

      حداقل دو نفر شریک بالای ۱۸ سال
      حداقل سرمایه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای ثبت اولیه شرکت

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود

      تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) ۲ برگ
      شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) ۲ برگ
      اساسنامه شرکت
      صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره ۲ نسخه
      فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
      اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )

  چنانچه می خواهید شرکت خود را به صورت سهامی خاص به ثبت رسانید :

      شما نیازمند ۵ نفر اعضاء هستید که ۳ نفر عضو هیئت مدیره و ۲ نفر بازرس اصلی و علی البدل می باشند.
      حداقل میزان سرمایه برای ثبت شرکت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که در ابتدای تاسیس حداقل ۳۵% سرمایه به نقداً میبایست به حساب شرکت واریز گردد.

  مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در سبزوار

      اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) ۲ برگ
      اساسنامه شرکت ۲ جلد
      صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ۲ نسخه
      صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب ۲ نسخه
      فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
      گواهی پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
      مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
      تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
      اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).

  روند ثبت شرکت در سبزوار

      مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و کامل کردن فرم ذیربط و انتخاب نام شرکت
      جهت انتخاب نام شرکت ، متقاضیان ۵نام با شرایط ذیل انتخاب می کنند :

      نام خارجی نباشد،
      قبلاَ ثبت نشده باشد
      دارای معنا و مفهوم باشد ،
      مطابق با فرهنگ انقلاب اسلامی باشد

  از میان نام های انتخابی شما، در صورت رعایت شرایط تعیین شده ، یک نام به ترتیب اولویت های فوق مورد تایید قرار خواهد گرفت.

      امضاء تمامی اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
      فرستادن مدارک به اداره ثبت شرکت ها بواسطه پست و درج بارکد پستی در سامانه اداره ثبت شرکت ها
      تایید مدارک بوسیله کارشناس اداره ثبت شرکت های سبزوار و صدور آگهی تاسیس
      مراجعه وکیل موسسه ثبت کریم خان به اداره ثبت شرکت ها و دریافت پرونده ثبتی به انضمام آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی
      ثبت نام روزنامه رسمی طی مدت ۱۵ الی ۲۰ روز کاری

  کارشناسان ما در موسسه حقوقی کریم خان با چندین سال تجربه با کمترین زمان و هزینه شما را در زمینه ثبت شرکت در سبزوار راهنمایی می کنند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  ثبت شرکت در سوئیس


  سوئیس یکی از کشورهای اروپای غربی بوده که مطابق آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۰۷ میلادی این کشور پنجمین کشور ثروتمند در دنیا می باشد که معروفیت خود را مرهون امنیت، و بانک های سرشناس می داند.این کشور مرکز اکثر اداره ها و سازمان های بین المللی همچون صلیب سرخ، موسسه تجارت جهانی، یکی از دو دفتر اروپایی سازمان ملل متحد می باشد.

  ثبت شرکت در سوئیس

  این کشور اروپایی کشوری کوهستانی و مرتفع اروپا به حساب می آید، مساحت این کشور ۴۱,۲۹۰ کیلومتر مربع است و پایتخت آن شهر بورن است.

  هر گوشه این کشور مانند یک کارت پستال می باشد، زیرا طبیعت بسیارعالی و بی نظیری دارد که از کوه ها، جنگل ها، و دریاچه ها به وجود آمده که در دیگر نقاط جهان این چنین چیزی دیده نمی شود.

  ۶۰ درصد این کشور دارای رشته کوه آلپ که در اکثر سال پوشیده از برف می باشد و به این دلیل در فصل زمستان موقعیتی بسار عالی برای اسکی بازان است .

  این کشور با داشتن یک نهاد حکم فرمای کارآمد از پیشرفته ترین و مجهزترین کشورهای جهان به شمار می رود،قسمت صنعتی که از نیروی هیدروالکتریک بهره می برد، دارای صنایع مهندسی چون توربین ،ساعت، غذایی دارویی و مواد شیمیایی است و در قسمت کشاورزی در لبنیات، انگور وعلوفه ارزش ویژه ای دارد.
   مزیت های سرمایه گذاری در کشور سوئیس

      با ثبت نمودن شرکت در این کشور ،سفر به کشورهای محدوده آن امکان پذیر می باشد.
      اوضاع زندگی در اورپا با کیفیت بالا
      احتمال دریافت اقامت دائم
      ایجاد حساب بانکی شخصی و شرکتی
      مالکیت کامل و عدم احتیاج به شریک

  ثبت شرکت در سوئیس

  درحال حاضر تعیین مکان کسب و کار در جهت رقابت در بازار ارزش فراوانی دارد و گیرایی بازارها در یک کشور می بایست به صورت کامل ارزیابی گردد. با عنایت به برتری های این کشور قادر هستید دررابطه با ثبت شرکت در آن کشور مبادرت کنید.

  از اساسی ترین شکل های ثبتی در این کشور اروپایی شامل سه موارد زیر می باشد:

      ثبت شرکت با تعهدات محدود
      ثبت شرکت سهامی خاص
      ثبت شرکت به گونه شعبه یا نمایندگی

   ثبت شرکت در سوئیس با تعهدات محدود

  این شرکت جهت فعالیت های کوچک مورد توجه قرار می گیرد.در این ثبت شرکت شما به ۱۳,۰۰۰یورو دارایی احتیاج دارید که میبایست سرمایه آغازین را یکجا در یکی از بانک های این کشور واریز کند. حداقل تعداد سهامداران دو نفر که دارای حق امضا میباشند و یکی از آن ها میبایست ساکن آن کشور باشد .
   ثبت شرکت سهامی خاص در سوئیس

  شرکت سهامی خاص جهت موسسه های بزرگ تاسیس می گردد؛ کلیه سهام این شرکت تنها به نام یک نفر ثبت شده و میبایست یک نفر که ساکن کشور سوئیس می باشد ،به سمت مدیر معارفه گردد.اندازه سرمایه آغازین ۶۲,۰۰۰ یورو است که حداقل نیمی از این هزینه نقداٌ واریز می گردد.
  تأسیس شعبه در سوئیس

  شخصی که در کشور خود شرکتی را ثبت نموده ،با عرضه مدارک مورد نیاز به تشکیل شعبه در سوئیس مبادرت می نماید. شایان ذکر است که در این کار به سرمایه اولیه احتیاجی نیست ولی یک نفر که ساکن کشور سوئیس میباشد به منظور مدیری که دارای حق امضاء می باشند انتخاب نمایند.

   مدارک لازم جهت ثبت شرکت در سوئیس

      تکمیل برگه ثبت شرکت در سوئیس
      اسکن گذرنامه سهامداران و مدیرعامل
      نمونه توجیهی اقتصادی
      اسم شرکت که به وسیله خودتان عرضه می شود.
      عکس آخرین مدرک تحصیلی
      قباله مالکیت و چاپ حساب بانکی
      وکالتنامه به امضاء رسیده به وسیله موکل

  ثبت کریم خان؛ برای ارائه هرگونه خدمات ثبتی در جهت یاری رساندن به متقاضیان گرامی اعلام آمادگی می نماید.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  ثبت شرکت در شهرهای بزرگ

  موسسه ثبت کریم خان درخصوص ثبت شرکت توضیحاتی ارائه می نماید.در حال حاضر موضوعات تجارت و بازرگانی و تبادل های اقتصادی بطور انحصاری تنها به جمعیت تاجران و بازرگانان محدود نمی باشد،بنابراین بسیاری از اشخاص جامعه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با آن سرو کار دارند.امروزه که انواع شرکت ها روز به روز در حال افزایش است و طی سرشماری های جدید جمعیت و مسکن(آبان ماه ۱۳۹۰) هم از افزایش رو به رشد جمعیت و ساختمان های تجاری ( تاسیس شرکت ها و بنگاه های مالی،تولیدی،خدماتی و بازرگانی )اطلاع می دهد.

  ثبت شرکت در شهرهای بزرگ

  از برنامه های مسئولان امور و افراد برنامه ریز قضایای ملی و اقتصادی می توان به شرایط مورد نیاز در جهت تشکیلات قانونی و ابداع شرایط مناسب برای کمک به مردم و هدایت دارایی های اندک به شبکه های سرمایه گذاری موثر می باشد.شرکت های تجاری که تعداد آن ها از بازرگانان انفرادی کمتر است از لحاظ اقتصادی،پراهمیت می باشند و همچنین وسایل و سرمایه های گروه صنعتی و تجاری شامل حال آنها می شود.این مطلب که از زمان های گذشته و امروزه صادق بوده به وسیله تغییرات و دگرگونی بنیادی اقتصادی و سیاسی واضح تر دیده می شود.

  بررسی شرکت های تجاری از جنبه های متفاوت بسیار مفید می باشند.البته مقررات مربوط به آن ها براساس موضوع فعالیت،ثابت یا متغیر بودن سرمایه و همچنین سهم دولت در سرمایه متفاوت می باشد.اگرچه شرکت ها انواع گوناگونی دارند اما طرح آن ها همان قالب های قانون تجارت می باشد.

  بنابر ماده ی ۲۰ قانون تجارت کشورما،شرکت های تجارتی به ۷ بخش تقسیم بندی شده است.
  تقسیم بندی شرکت های تجاری

      شرکت های سهامی
      شرکت تضامنی
      شرکت با مسئولیت محدود
      شرکت مختلط غیر سهامی
      شرکت مختلط سهامی
      شرکت نسبی
      شرکت تعاونی تولید و مصرف

  از بین هفت نوع شرکت های تجاری، اخذ شرکت سهامی بیشتر از قالب های دیگر می باشد.درحال حاضر پرطرفدارترین شرکت ها که مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته، ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص می باشند که با استقبال قابل توجهی رو به رو شده اند.هر کدام از شرکت های تجاری نام برده زمانی که به ثبت برسند ، دارای اعتبار بوده و از لحاظ قانونی و شخصیت حقوقی معتبر است.

  ملزومات قانونی امور تجاری و اقتصادی شرایطی را فراهم می کند که افراد فعال در این عرصه با انجام اقدامات لازم اداری و حقوقی در جهت نگهداری حقوق و اختیارات خود و به کارگیری منافع کوشا باشند.

  ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی”مرجع ثبت شرکت ها در تهران می باشد و در خارج تهران اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت می باشد که دارای دفتر مخصوصی میباشند.

  اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران ،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی نام دارد و شامل مسئولیت های نام برده در زیر می باشد:

      ثبت شرکت های تجارتی ایرانی ،شرکت های تجارتی خارجی ،موسسات غیر تجارتی ایران و موسسات خارجی در ایران حوزه ی تهران می باشد.
      ثبت علائم و نام تجارتی و اختراعات و تصاویر صنعتی
      ثبت دفتر تجاری و پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری در تهران

  و در سایر موارد به طور صریح بیان شده :

      در هر مکانی که اداره ثبت در آنجا دایر می باشد مسئول ویژه ای از سوی اداره کل ثبت در جهت ثبت شرکت های داخلی ، پلمپ دفاتر ، ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی مشخص می گردد.
      جانشین دفترخانه های اسناد رسمی ،اداره ثبت شرکت ها در تهران و شهرستان ها در ثبت شرکت نامه می باشند.

  در ادامه ی مقاله درمورد شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود و همچنین مقایسه و چگونگی ثبت نام آن ها می پردازیم.
  ثبت شرکت سهامی خاص

  مطابق ماده ۱ لایحه اصلاح قانون تجارت :”شرکت سهامی نوعی شرکت است که سرمایه در آن به سهام تقسیم بندی شده و وظیفه دارندگان سهام به مبلغ اسمی سهام آنها محدود است.”
  در این نوع شرکت که یک شرکت تجاری محسوب می شود،حداقل تعداد اعضا ۳ نفر و حداقل سرمایه که به سهام تقسیم بندی شده در زمان تاسیس یک میلیون ریال می باشد و وظیفه دارندگان سهام به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود است همچنین کلیه سرمایه آن از طریق بنیان گذاران ایجاد می شود.(ماده ۴ ل.ا.ق.ت)
  مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص به تفسیر ذیل میباشد که میبایست به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد:

      تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
      دو نسخه از اظهارنامه شرکت سهامی خاص را کامل نموده و ضمانت تمامی سهام و گواهینامه مبنی بر تاییده نقدی که حداکثر ۳۵%کل سهام می باشد.این اظهارنامه می بایست توسط تمامی سهامداران امضا شده و زمانی که کلیه سرمایه یا قسمتی از آن غیرنقدی باشد باید به طور کامل پرداخت شده و صورت تقویم آن در اظهارنامه درج شده
      مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام چشمگیر و مشخص باشد میبایست تمام امتیازات آن در اظهارنامه ذکر شود.
      عرضه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
      مشخص نمودن مدیران و بازرسان و پذیرفتن مسئولیت مدیریت و بازرسی و همچنین کپی شناسنامه برابر اصل تمامی اعضا
      ارائه کپی کارت ملی برابر اصل کلیه اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین و یا نماینده رسمی شرکت(در دفاتر اسناد رسمی)
      عرضه کپی نامه معرفی وکیل و آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی ،چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند و عرضه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل نماینده شخص حقوقی (در سربرگ شرکت)
      عرضه کپی برابر اصل پاسپورت سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ،و عرضه گواهی ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی و عرضه اصل و ترجمه وکالتنامه نماینده سهامدار خارجی( حقیقی و حقوقی) درحضور مرجع ثبت شده محتوی آخرین حالت شرکت
      عرضه تاییدیه عدم سوء پیشینه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان ازسوی درخواست کننده ثبت شرکت(مراکز پلیس +۱۰)
      در متن صورتجلسه ،اقرارنامه برای تمامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت عرضه شود که شامل ممنوعیت های موجود در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و مطابق مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت ممنوعیت قانونی جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعامل برای آن ها کارآیی ندارد.
      عرضه اقرارنامه بازرسان در صورتجلسه مبنی بر اینکه مدیران و مدیرعامل شرکت هیچ نسبت فامیلی (نسبی و سببی ) تا درجه سوم نداشته باشند و اقوام آن ها هم هیچ حقوقی از آنان اخذ نمی کنند.

  الگوی متن اقرارنامه :تمامی افراد هیئت مدیره و مدیرعامل اظهار می نمایند که شامل ممنوعیت های درج شده در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

  چنانچه مخالف این موضوع بوده ،شامل بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قانون تجارت می باشد.البته عرضه تاییدیه عدم سوء پیشینه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از سوی درخواست کننده ثبت ضروری است.

  نمونه متن اقرارنامه:بازرسان اظهار نمودند شامل ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

        ۱۱٫ عرضه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل آن
  ۱۲٫ عرضه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل آن
  ۱۳٫ عرضه تاییدیه بانکی حاکی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه ابتدایی شرکت

  تصدیق اساسنامه و مشخص نمودن مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تهیه اظهارنامه و… میبایست از طریق تمامی بنیان گذاران صورت پذیرد.بنابراین در شرکت های سهامی خاص در آغاز تاسیس به کمک آراء تمامی تصمیمات صورت می گیرد.
  ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  از متداول ترین شرکت ها در کشور ما ،شرکت با مسئولیت محدود می باشد که این نوع شرکت در بین اعضای یک خانواده ، فامیل ،دوستان تاسیس می شود.
  بنا به ماده ۹۴ قانون تجارت،این نوع شرکت که در جهت فعالیت های تجاری بین دو یا چند نفر تاسیس گردیده و مسئولیت قروض و تعهدات هر یک از شرکا به اندازه سرمایه آنها در شرکت می باشد البته سرمایه به سهام تقسیم نشده است .در شرکت با مسئولیت محدود ،حداقل مبلغی برای اندازه سرمایه آن مشخص نشده است.
  مدارک لازم در جهت شرکت با مسئولیت محدود

      کارت ملی برابر اصل تمامی سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی انجام می شود).
      کپی برابر اصل شناسنامه افراد شریک و مدیران
      ارائه ۲ برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و کامل نمودن آن به همراه امضا تقاضانامه به وسیله تمامی سهامداران(به علت ارزشمند بودن برگه های تقاضانامه و شرکتنامه ،تهیه آن به وسیله اداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد)
      دو برگ شرکت نامه و کامل نمودن آن به همراه امضا آن از طریق تمامی سهامداران
      دو جلد اساسنامه به همراه امضا کلیه صفحات آن به وسیله تمامی سهامداران
      دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی بنیان گذاران و هیئت مدیره به همراه امضا سهامداران و بازرسین
      دریافت و عرضه ی مجوز در صورت نیاز
      گواهی هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،حاکی بر خصوصی بودن آن
      ارائه معرفی نامه نمایندگان،چنانچه اعضای آن از بین اشخاص حقوقی باشند و عرضه عکس روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
      تاییدیه عدم سوءپیشینه به سبب تمامی اعضا
      عرضه مجوز بر اساس تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

  مزیت و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی

  حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی سه نفر در صورتی که حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر می باشد.سرمایه ای در شرکت با مسئولیت محدود تعیین نشده است و ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت ها الزامی نمی باشد.حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و اندازه سرمایه و پرداخت آن به شرکت یا هیات مدیره تنها با اظهار بنیان گذاران صورت می گیرد و بنیان گذاران حداقل ۳۵% از تمام سرمایه را به حساب شرکت در حال تاسیس واریز نموده و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها عرضه می کنند.

  شرکت با مسئولیت محدود که برای مدت زمان اندک یا نامشخص از طریق یک یا چند نفر مدیر که حتی امکان دارد خارج از شرکا هم باشند اداره شده،اما در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل تعداد مدیران پنج و سه نفر می باشد و همچنین مدت مسئولیت آن ها حداکثر ۲ سال می باشد.از مزیت های دیگر شرکت با مسئولیت محدود این است که حیطه آگهی ها در شرکت های سهامی گسترده تر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

  کاستی های شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از :پذیره نویسی و پرداخت تمام سهام شرکت به صورت ظاهری بوده و همچنین برگه ای به اسم سهام شرکت که به صورت برگه های تجارتی و قابلیت واگذاری از جمله بانام و بی نام صادر نمی شود.ولی واگذاری در شرکت های سهامی عام به موافقت مدیران شرکت یا سهامداران بستگی دارد.
  نحوه ی ثبت شرکت

  در جهت ثبت شرکت میبایست ابتدا مدارک را آماده نمود،سپس به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها رجوع کرده و موارد درخواست شده مانند نوع شرکت،سرمایه ی شرکت،تعداد اعضای شرکت،سمت هر یک از اعضا،نوع روزنامه ی رسمی را با دقت کامل نمود .بعد از آن،با تعیین نوع شخصیت حقوقی و کامل نمودن اطلاعات درخواست کننده ،نام شخصیت حقوقی ( نام شرکت)را مشخص کنید.بنابراین، پنج نام را به ترتیب برتری در بخش اسامی درخواستی وارد نمایید.انتخاب نام ها باید به گونه ای باشد که :

      خارجی نباشد.
      در گذشته ثبت نشذه باشد.
      معنا و مفهوم داشته باشد.
      مطابق با فرهنگ انقلاب اسلامی باشد.

  با وارد نمودن اطلاعات و بارگذاری مدارک لازم در سامانه، کارشناس حقوقی آن اطلاعات را رسیدگی کرده ،درصورتی که نواقصی داشته باشد درسامانه دستور برطرف نمودن نواقص را اعلام مینمایند و میبایست نسبت به رفع نواقص اقدام نمود. و چنانچه نقصی وجود نداشته باشد ، آن را تاًیید می کنند.درصورت قبولی اینترنتی به وسیله سامانه و دریافت گواهی پذیرش، برای جلوگیری از مراجعه حضوری می بایست نسخه های اصلی صورت جلسات و پیوست های آن را سفارشی به وسیله باجه های پست به آدرس نامبرده در گواهی پذیرش ارسال نمود .

  با فرستادن مدارک به وسیله پست،مدارک به بخش ثبت دفاتر ثبت شرکت ها عرضه شده و متصدی آن قسمت مدارک را بررسی کرده و کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها چنانچه مدارک کامل باشد ، پیش نویس آگهی را تنظیم نموده و بعد از تایید مسئولان اداره ی ثبت شرکت ها به درخواست کننده ارائه می گردد.

  درخواست کننده باید نسبت به پرداخت هزینه ثبت و درج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه اقدام نماید و سپس مدارک را به دفاتر اداره ی ثبت شرکت ها ارائه داده و متصدی بعد از ثبت و مشخص نمودن شماره ی ثبت سهامداران( سهامداران یا وکیل رسمی شرکت)به همراه درج (ثبت با سند برابر است)امضاء، و آگهی تایپ شده میبایست توسط رئیس اداره ی ثبت شرکت ها امضاء شود.

  یک جلد از مدارک پرونده ی شرکت در بایگانی اداره ی ثبت شرکت ها حفاظت شده و جلدی دیگر از مدارک( شرکتنامه یک نسخه – در شرکت با مسئولیت محدود – ،اظهارنامه یک برگ،اساسنامه یک جلد،صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین یک نسخه و صورت جلسه ی هیات مدیره یک نسخه) مهر شده به درخواست کننده ارائه می شود.

  رونوشت دوم آگهی تاسیس در روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت ضبط شده و نسخه ی اول آگهی نیز در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده(پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) ارائه گردد.

  صاحبان اطلاعیه در جهت به ثبت رسیدن آگهی خود در روزنامه رسمی،باید به سایت روزنامه رسمی کشور رجوع کرده و هزینه ی آن را به وسیله سامانه ادا نمایند.آخرین قدم برای ثبت شرکت ،ثبت آگهی تاسیس شرکت در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی می باشد.شایان ذکر است که به غیر از ثبت شرکت،میبایست تمامی تغییرات مرتبط با شرکت از جمله فسخ، تصفیه ،تغییرات اساسنامه،افزایش یا کاهش سرمایه و …به اداره ثبت شرکت ها سریعاً به ثبت برسد.

  آشکار است که عدم بازتاب تغییرات و یا هر نوع پوشش اطلاعاتی که باعث زیان دیگران شود زمینه های جوابگویی اشخاص را مهیا کرده و عدم ثبت مراحل،نفی وظیفه و بازپرداخت خسارت های وارد شده و کوتاهی شخص گناهکار نخواهد بود.

  بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب،نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

  ثبت شرکت کریم خان که بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت شرکت می باشد در جهت رضایت مشتریان و مشاوره رایگان خدمات ارزنده ای به شما عزیزان ارائه می دهد.البته میتوانید در هریک از مراحل ثبت از متخصصان برجسته راهنمایی بگیرید.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  ثبت علامت تجاری صوتی


  موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص علامت تجاری صوتی توضیح دهد.با ما همراه باشید.
  علامت تجاری صوتی چیست؟

  صوت یکی نوع انرژی است که برای شناسایی و جدا کردن کالا و خدمات رقبا به عنوان یک علامت استفاده می شود,مانند آهنگ خاصی که در تبلیغات کالای مخصوصی از آن استفاده می شود .

  قوانین کشورهای دیگر برای ثبت علامت صوتی

   
  رد پذیرش ثبت علائم صوتی در قوانین ایران

  طبق بند الف و ب ماده ۳۰ مصوب ۱۳۸۶ در قوانین ایران که قانون جدید در ثبت علائم می باشد،ثبت علائم صوتی پذیرفته نیست.در این ماده آمده است:
  ماده ۳۰ _علامت،علامت جمعی و نام تجاری شامل موارد زیر می باشد:
  الف- علامت بدان معنی است که هر نشان ” قابل مشاهده” که اجناس یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از یکدیگر جدا کند.
  ب- علامت جمعی بدان معنی است که هر نشان ” قابل مشاهده ” که علامت جمعی آن در اظهارنامه ثبت معرفی شود ،علامت ثبت شده جمعی این امکان را به مالکین خود می دهد تا هر نوع ویژگی در چگونگی اجناس و فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی را از یکدیگر متمایز سازد.
  قوانین کشورهای دیگر برای ثبت علامت صوتی

  علامت صوتی در تعداد محدودی از کشورها مثل فرانسه با نام علامت تجاری استفاده می شود.طبق ماده ۹ قرارداد مادرید درباره ی ثبت علایم صوتی در غالب علامت تجاری،در ثبت بین المللی علایم تجاری پذیرفته شده است.

  موسسه تخصصی ثبت شرکت کریم خان در ارائه خدمات حرفه ای ثبت علامت تجاری صوتی متقاضیان را در این راسته با کمترین زمان و کمترین هزینه همراهی می کند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  ثبت تغییرات شرکت در تهران

   مراحل ثبت تغییرات شرکت در تهران

  زمانی شرکت جهت اینکه قادر باشند خود را با تغییرات اقتصادی داخل و خارج آن مطابقت دهد، ملزم به تغییراتی است.مقصود از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،کلیه دگرگونی ها و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره در صورت لزوم صورت میگیرد.

  ثبت تغییرات شرکت در تهران

  به موجب ماده ۲۰۰ قانون تجارت:” هر زمانی که قصد تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت اضافه بر زمان تنظیم شده یا انحلال شرکت(ولو در مواردی که انحلال از طریق انقضاء مدت شرکت انجام میشود) و مشخص کردن کیفیت تغییر حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت دریافت شود”باید تصمیمات نام برده در طول صورتجلسه رسمی شرکت مقرر و به امضاء تصمیم گیرندگان برسد و هم به وسیله که در آغازین ثبت شرکت عمل شده بود ثبت و مبادرت به انتشار تصمیمات مذکور شود.

  در ماده ۹ نظامنامه افزون بر موارد دیگر آماده است:”در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می نماید” و همچنین در هنگام برطرف کردن زمینه ی ابطال باید تصمیمات اتخاذ شده ثبت و نشر دهد.

  ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی” مرجع ثبت شرکت ها در تهران و “اداره ثبت اسناد”در خارج تهران مرکز اصلی ثبت شرکت است که قسمتی مختص این بخش اختصاص دادند .مسئولیت ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و یازده مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه آن ،برعهده ثبت شرکت ها و تغییرات شرکت ها است.این مراجع ثبتی به شرح زیر است:

      مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قدس
      مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پیشوا
      مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پردیس
      مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دماوند
      مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رباط کریم
      مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رود هن
      مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پاکدشت
      مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قرچک
      مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار
      مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فیروزکوه
      مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ورامین

  ثبت تمامی تغییرات شرکت ها،به وسیله پایگاه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http:// irsherkat.ssaa.ir صورت میگیرد.نیاز به ذکر است، شرکت هایی که با جواز به ثبت رسیده اند جهت تغییرات شرکت خود باید از بنیادهای گوناگون جمعی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تصویب مجوز درآمده درکنار اصل مدارک و جواز به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند.اداره ی ثبت شرکتها در صورت تایید صورتجلسه و رعایت تمامی اصول و مقررات و طبق موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را درج می نماید که این آگهی در روزنامه رسمی و محلی انتشار می باید.
  اجرای تغییرات در شرکت ها زیر نظراین بنیادها می باشد

       مجمع عمومی فوق العاده:

  تغییر در نام، تغییر آدرس و مکان، تغییر محتوایی اساسنامه، تغییر وضمیمه موضوع، ورود و خروج اعضاء،یکی کردن و انحلال شرکت،افزایش یا کاهش سرمایه ، تغییر در تعداد مدیران و زمان خدمت آن ها و تعیین بازرسان

       مجمع عمومی عادی:

  مرتب سازی صورتهای مالی و مالیاتی، منتخب اعضای هیأت مدیره، منتخب بازرس یا بازرسین شرکت

      جلسه هیات مدیره:

  تغییر در هیأت مدیره، منتخب و تغییر مدیر عامل، مشخص کردن مالکین امضا در شرکت.
  مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت در تهران

      کپی برابر اصل مدارک شناسایی کلیه شرکا و اعضاء هیات مدیره
      اصل مدارک شناسایی اشخاصی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکت ها جهت امضاء.
      عرضه ی فهرست آخرین شرکا با تعیین سهامشان.
       عرضه ی یک نسخه از تمامی اوراق ثبتی
      کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.

  مراحل ثبت تغییرات شرکت در تهران

      تایید تغییرات از طریق هیأت مدیره شرکت.
       تهیه و تنظیم صورتجلسه تغییرات.
       تاسیس مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده) مشابه با نوع تغییرات.
       امضای صورتجلسه به وسیله ی شرکا یا سهامداران.
       عرضه صورتجلسه به اداره کل ثبت شرکت ها.
       ثبت آگهی صورتجلسه به وسیله ی اداره ثبت شرکت ها
       پرداخت هزینه های مربوط به اداره ثبت شرکت ها.
       پرداخت هزینه روزنامه رسمی کشور به وسیله ی درخواست.
       اخذ آگهی قوه قضائیه.
       اخذ روزنامه رسمی.

  بدیهی است، فقدان بازتاب تغییرات مربوطه و یا هر گونه استتار اطلاعات که سبب ضرر و زیان و فریب دیگران شود اسباب پاسخگویی شخص را مهیا نمایید و عدم ثبت مراحل،منتفی کردن تعهدات و تاوان خسارات وارده و کوتاهی قانونی شخص متخلف نخواهد بود.

  ارائه بهترین خدمات فوق تخصصی و به روز شده را در ثبت از موسسه حقوقی ثبت کریم خان در باب “ثبت تغییرات شرکت در تهران “و از کادر بسیار مجرب آن به خواهید.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398


  ثبت شرکت زیارتی

  ” ثبت شرکت زیارتی در بهترین زمان به وسیله مشاوران به تجربه موسسه حقوقی ثبت کریم خان”

  شرکت زیارتی جز شرکت های رایج و پرمخاطب از سوی مشتریان جهت ثبت و راه اندازی شرکت است .جهت ثبت این نوع شرکت میشود در طرح شرکت بامسئولیت محدود مبادرت کرد .

  ثبت شرکت زیارتی
  ویژگی های شرکت زیارتی به صورت شرکت با مسئولیت محدود

      تعداد شرکاء ،حداقل ۲ نفر است.
      تعداد مدیران،حداقل ۱ نفر است.( برعکس شرکت های سهامی در ابتدا مدیر یا مدیران احتمال دارد از میان شرکاء یا بیرون شرکاء انتخاب شوند.دوماً زمان فعالیت آنها ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
      اعضاء هیئت مدیره نمی توانند کارمند باشند و نباید سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) داشته باشند.
      میزان سرمایه اسمی حداقل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

  قابل توجه است ، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود در قالب سهم الشرکه پرداختش انجام می شود ،در حالی که عنوان سهم ندارند یا به صورت سهام با قیمت اسمی مشخص و تساوی شده باشند.
  مرجع صدور مجوز شرکت زیارتی

  عنوان خدمات متصدی آشنا به شرایط زیارتی اعم از ثبت نام و مقرر کردن مسافرت های زیارتی و نگه داری مکان و هرنوع فعالیت زیارتی، عرضه ی فعالیت زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، اجرایی هرنوع تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی، عرضه ی فعالیت های زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، اجرایی هرنوع تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی با اسم های تقاضایی لازم به جواز زیارتی،حج، مسافرت یا سفر و یا تورهای زیارتی،مسافرت یا سفر و یا تورهای دینی مشروط به دریافت مجوز از ” سازمان حج و زیارت ” می باشد.

  طبق اسناد و مدارک

      ماده ی (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
      ماده ی (۷) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷۰ با اصلاحات
      بند «پ» ماده ی (۱) آئین نامه ی ناظر بر تشکیل و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی و سیاحتی وجهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰
      جداسازی سازمان حج و زیارت از اوقاف و ملحق شدن به وزارت فزهنگ و ارشاد اسلامی به موجب مصوب سال ۱۳۷۰ شورای عالی اداری

  اسم شرکت زیارتی

  درانتخاب اسم شرکت زیارتی پیش از اسم اصلی باید از لغت زیارتی بهره برد .قابل توجه است بهره بردن از این کلمات ملزم به عرضه ی رضایت نامه از نهادهای حج و زیارت می باشد. جواز مرتبط در این حوزه بعد از اخذ از نهادهای حج و زیارت می باید در دسترس کارشناس اداره ثبت شرکت ها داده شود تا نسبت به تصویب یکی از نام های انتخابی مبادرت نمایند.

  نکته: اصطلاحاتی از جمله زیارتی و… تعریفی بر عنوان خدمات به شمار می رود و در پیگیری اسم یا اسم های متقاضی به موجب رعایت نداشتن سابقه و شباهت ،بخشی از اسم به شمار نمیرود.
  مراحل ثبت شرکت زیارتی

  برای ثبت شرکت زیارتی ، اولین گام مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir است. ( بخش قبول تقاضا ثبت شرکت ) و اطلاعات را در آن درج کنید و ۵ اسم را به ترتیب اولویت در سامانه وارد نمایید.

  بعد از این کار کارشناس مربوطه اطلاعات درج شده را در سامانه رسیدگی می کنند و اگر اشکالی در اطلاعات درج شده یک نام را تصویب و از شما درخواست میشود تا مدارک را به وسیله پست برایشان فرستاده شود.بعد از فرستادن مدارک ، احتمال اینکه سه حالت زیر اتفاق بیفتد.

      رد پرونده
      نقص پرونده
      صدور آگهی.

  مادامی که صدور آگهی ، اداره ثبت شرکت ها با تقاضایی ثبت شرکت مد نظر تراضی نمود و به صدور آگهی مبادرت می نماید که در این حالت باید شخص درخواست کننده یا وکیل موسسه حقوقی ثبت کریم خان جهت دریافت مدارک ثبتی و امضاء دفاتر به اداره مراجعه نماید.انتشار آگهی تشکیل در روزنامه رسمی کشور و پرداخت هزینه آن آخرین مرحله برای ثبت شرکت زیارتی می باشد.

  شرکت حقوقی ثبت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی جهت ثبت شرکت زیارتی در بین رقابی خود می باشد.که در همین راستا بهترین خدمات را در کوتاه ترین زمان و کم ترین هزینه به مشتریان خود می دهد.

  ” ثبت شرکت زیارتی در بهترین زمان به وسیله مشاوران به تجربه موسسه حقوقی ثبت کریم خان”

  شرکت زیارتی جز شرکت های رایج و پرمخاطب از سوی مشتریان جهت ثبت و راه اندازی شرکت است .جهت ثبت این نوع شرکت میشود در طرح شرکت بامسئولیت محدود مبادرت کرد .

  ثبت شرکت زیارتی
  ویژگی های شرکت زیارتی به صورت شرکت با مسئولیت محدود

      تعداد شرکاء ،حداقل ۲ نفر است.
      تعداد مدیران،حداقل ۱ نفر است.( برعکس شرکت های سهامی در ابتدا مدیر یا مدیران احتمال دارد از میان شرکاء یا بیرون شرکاء انتخاب شوند.دوماً زمان فعالیت آنها ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
      اعضاء هیئت مدیره نمی توانند کارمند باشند و نباید سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) داشته باشند.
      میزان سرمایه اسمی حداقل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

  قابل توجه است ، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود در قالب سهم الشرکه پرداختش انجام می شود ،در حالی که عنوان سهم ندارند یا به صورت سهام با قیمت اسمی مشخص و تساوی شده باشند.
  مرجع صدور مجوز شرکت زیارتی

  عنوان خدمات متصدی آشنا به شرایط زیارتی اعم از ثبت نام و مقرر کردن مسافرت های زیارتی و نگه داری مکان و هرنوع فعالیت زیارتی، عرضه ی فعالیت زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، اجرایی هرنوع تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی، عرضه ی فعالیت های زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، اجرایی هرنوع تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی با اسم های تقاضایی لازم به جواز زیارتی،حج، مسافرت یا سفر و یا تورهای زیارتی،مسافرت یا سفر و یا تورهای دینی مشروط به دریافت مجوز از ” سازمان حج و زیارت ” می باشد.

  طبق اسناد و مدارک

      ماده ی (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
      ماده ی (۷) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷۰ با اصلاحات
      بند «پ» ماده ی (۱) آئین نامه ی ناظر بر تشکیل و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی و سیاحتی وجهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰
      جداسازی سازمان حج و زیارت از اوقاف و ملحق شدن به وزارت فزهنگ و ارشاد اسلامی به موجب مصوب سال ۱۳۷۰ شورای عالی اداری

  اسم شرکت زیارتی

  درانتخاب اسم شرکت زیارتی پیش از اسم اصلی باید از لغت زیارتی بهره برد .قابل توجه است بهره بردن از این کلمات ملزم به عرضه ی رضایت نامه از نهادهای حج و زیارت می باشد. جواز مرتبط در این حوزه بعد از اخذ از نهادهای حج و زیارت می باید در دسترس کارشناس اداره ثبت شرکت ها داده شود تا نسبت به تصویب یکی از نام های انتخابی مبادرت نمایند.

  نکته: اصطلاحاتی از جمله زیارتی و… تعریفی بر عنوان خدمات به شمار می رود و در پیگیری اسم یا اسم های متقاضی به موجب رعایت نداشتن سابقه و شباهت ،بخشی از اسم به شمار نمیرود.
  مراحل ثبت شرکت زیارتی

  برای ثبت شرکت زیارتی ، اولین گام مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir است. ( بخش قبول تقاضا ثبت شرکت ) و اطلاعات را در آن درج کنید و ۵ اسم را به ترتیب اولویت در سامانه وارد نمایید.

  بعد از این کار کارشناس مربوطه اطلاعات درج شده را در سامانه رسیدگی می کنند و اگر اشکالی در اطلاعات درج شده یک نام را تصویب و از شما درخواست میشود تا مدارک را به وسیله پست برایشان فرستاده شود.بعد از فرستادن مدارک ، احتمال اینکه سه حالت زیر اتفاق بیفتد.

      رد پرونده
      نقص پرونده
      صدور آگهی.

  مادامی که صدور آگهی ، اداره ثبت شرکت ها با تقاضایی ثبت شرکت مد نظر تراضی نمود و به صدور آگهی مبادرت می نماید که در این حالت باید شخص درخواست کننده یا وکیل موسسه حقوقی ثبت کریم خان جهت دریافت مدارک ثبتی و امضاء دفاتر به اداره مراجعه نماید.انتشار آگهی تشکیل در روزنامه رسمی کشور و پرداخت هزینه آن آخرین مرحله برای ثبت شرکت زیارتی می باشد.

  شرکت حقوقی ثبت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی جهت ثبت شرکت زیارتی در بین رقابی خود می باشد.که در همین راستا بهترین خدمات را در کوتاه ترین زمان و کم ترین هزینه به مشتریان خود می دهد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398  مراحل ثبت تغییرات راجع به اختراع

  تمامی تغییرات ایجادشده دراختراع یاویژگی های آن،چنانچه ثبت شده باشد در کشور ما دارای اعتبار می باشد.بنابراین دارنده اختراع موظف است هرتغییری از جمله اسم،نشانی،تابعیت،اقامتگاه،طبقه بین المللی اختراع،یا واگذاری استفاده از اختراع یا انتقال و یا انصراف از مالکیت اختراع به ثبت رسیده را برای ثبت در سوابق به صورت کتبی به همراه مدارک مرتبط به مراجع ثبت آگاهی نماید.

  ثبت تغییرات راجع به اختراع

  شایان ذکر است،مالک کسی است که درخواست اختراع به اسم او به ثبت برسد،صاحب اختراع اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد.تقاضای مالک اختراع می بایست کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع در جهت تغییرات در محتوا و طرح های اختراع به مرجع ثبت ارائه می شود.درصورتی اجرای این تغییرات امکان پذیر می باشد که حاصل این تغییرات و اطلاعات درج شده در تاییدیه اختراع،از اطلاعات ذکر شده در اظهارنامه اولیه خارج نباشد.

  به موجب ماده ۳۵ اساسنامه ثبت علائم و اختراعات در جهت تغییر و یا کامل نمودن ورقه اختراعی در کامل نمودن ورقه اصلی صادر شود.ورقه اختراع تکمیلی پیرو قوانینی است که برای ورقه اصلی مشخص گردیده است ،اما زمان اعتبار ورقه تکمیلی قادر نخواهد بود که از زمان اعتبار ورقه اصلی بشتر باشد.

  بنابر ماده ۳۶: “چنانچه در جهت تغییر یا کامل نمودن ورقه تکمیلی، دارنده ورقه اختراع ، ورقه اصلی صادر نماید می بایست تمام قوانین ثبت علائم تجاری و اختراعات و همچنین مقررات مرتبط با ورقه اختراع را رعایت کرده و هزینه های ثبت و … را پرداخت نماید”.

  مطابق ماده ۳۷ : ” چنانچه درخواست کننده اختراع تکمیلی فردی غیر از دارنده اختراع اصلی باشد، ورقه ثبت اختراع تکمیلی اجازه بهره برداری از اختراع اصلی را به او نمی دهد و همچنین دارنده اختراع اصلی هم قادر به بکارگیری از اختراع تکمیلی نخواهد بود به‌ جز آنکه مابین آن ها رضایتمندی ایجاد شده باشد”.در اظهارنامه رسمی ثبت تغییرات ذکرشده توسط دارنده اختراع یا وکیل قانونی او امضا می شود.

  اظهارنامه در سه نسخه تهیه شده و میبایست تغییرات به طور مفصل در آن درج گردد و مدارک مرتبط و رسید پرداخت ثبت به آن پیوست شود. مطابق اصول ثبت اختراع بررسی اظهارنامه و ثبت تغییرات صورت میگیرد.تغییرات مرتبط با آدرس و نام دارنده اختراع یا وکیل قانونی در کشورما به آگهی نیازی ندارد”.

  در برابر اشخاص ثالث تا هنگامی که موردهای ذکر شده ثبت نشده باشند برای اتکا مناسب نمی باشند که ثبت شدن آن ها بستگی به تعرفه های موجود در جدول هزینه ها داشته و نسبت به پرداخت آن ها و حتی هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

  زمان اعتبار گواهینامه اختراع از تاریخ ارائه اظهارنامه به مدت ۲۰ سال می باشد.مبلغی به طور سالانه در جهت محفوظ بودن اعتبار گواهی نامه طی دو ماه پیش از اعتبار یک سال از تاریخ ارائه اظهارنامه و هر ساله این کار به همین صورت تا تاریخ اعتبار گواهینامه ، مطابق جدول هزینه ها پرداخت گردد،در غیر اینصورت ثبت اختراع فاقد اعتبار می باشد.چنانچه تا شش ماه پس از انقضاء مهلت اعتبار، دارنده اختراع یا وکیل قانونی هزینه و نصف جریمه ی سالیانه آن را پرداخت کند ،اعتبار ثبت اختراع باقی می ماند.

  موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان با مشاوره رایگان بهترین خدمات را به درخواست کنندگان گرامی در عرصه ثبت اختراع عرضه می نماید.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398  چگونگی ثبت برند شیرآلات بهداشتی

  زندگی انسان ها سرشار از دستگاه و ماشین آلاتی است که بر اساس نیاز، تولید می گردند ،به طوری که زندگی بدون استفاده از ابزارها ، غیر قابل قبول می باشد . محصولی به اسم شیرآلات بهداشتی ساختمان که یکی از مهم ترین ابزارها برای جریان آب می باشد و زندگی بدون آن قابل هضم نمی باشد.اکنون شیرآلات نقش شگفتی در خانه و محل کار دارند و تقریبا عموم از آن بهره می برند.دارا بودن یک برند سبب ایجاد شرایط ایده آل جهت مصرف کنندگان شده و مصرف کنندگان می توانند با کمک آن کالاها را از هم تفکیک نمایند.شما هم با ثبت برند محصولات خود می توانید کالاهای خود را با اعتبار ارائه دهید.

  ثبت برند شیرآلات بهداشتی

  ثبت علامت تجاری یا برند در کشورما در اداره علامت تجاری صورت می پذیرد و جهت ثبت علامت تجاری ،تولیدکننده میبایست تمامی مدارک موردنیاز را با توجه به قوانین تهیه نماید.
  مدارک لازم جهت ثبت برند شیرآلات بهداشتی

       کامل نمودن دو رونوشت از اظهارنامه علامت
       مدارک هویت درخواست کننده

  الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کارت ملی

  ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی، کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان امضاء

       مدارک نماینده قانونی: اگر درخواست از طریق وکیل قانونی( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و …) صورت گیرد مدارک آن نیز پیوست گردد.
       ده الگوی گرافیکی به همراه عکس علامت در ابعاد ۱۰×۱۰
       اگر علامت سه بعدی باشد، عرضه الگوی گرافیکی علامت یا عکس دو بعدی به گونه ای که از شش گوشه تنظیم و در نهایت یک الگوی واحد را ایجاد نماید.
       عرضه مدارک مبتنی بر امور رشته مرتبط
       بهره برداری ازحق تقدم:چنان چه درخواست کننده ثبت با اتکا به درخواست ثبت خارج از کشور از برتری های حق تقدم تا۶ ماه به کار ببرد، همچنین باید مدارک مرتبط به حق تقدم را با ارائه اظهارنامه طی ۱۵روز از آن تاریخ عرضه کند.
       رونوشتی از شرایط بهره برداری از علامت جمعی و گواهی فرد دارای صلاحیت
       رسید مرتبط به واریز هزینه های قانونی:

  الف) مبالغ اظهارنامه اشخاص حقیقی

  ب) برابر ارزی تمامی مبالغ و تعرفه های ثبتی علامت حاکی بر فرانک سوئیس که باید به شماره حساب ارزی به اسم خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز شود.
   مراحل ثبت برند شیرآلات بهداشتی

      تهیه و کامل نمودن مدارک لازم
       استعلام نام برند مورد تقاضا
       کامل نمودن اظهارنامه ثبت برند و فرستادن آن به اداره مالکیت معنوی
      اخذ رمز اظهارنامه
       ارسال اطلاعیه نوبت اول
       واریز هزینه روزنامه رسمی اول و هزینه ثبت

   نکات قانونی درباره ثبت برند

       ثبت برند با اجبار دولت الزامی می شود مگر اینکه اجبار نگردد.
       شما قادرید برند خود را به طور شخصی ( حقیقی ) و یا شرکتی ( حقوقی ) به ثبت برسانید و در هر حال شماره ثبت مخصوص را اخذ می نمایید.
       برند مالیات ندارد و براساس مقررات اداره مالکیت های صنعتی ثبت برند از مالیات معاف می باشد.
       قادرید برند خود را برای ثبت شناسایی نموده بدون داشتن ریشه کلمه در دهخدا
       با دارا بودن کارت بازرگانی شخصی ( حقیقی ) قادرید ۳ برند تجاری و با کارت بازرگانی شرکتی ( حقوقی ) ۱۰ برند تجاری را به ثبت برسانید.
       برند تجاری که ارائه می دهید با یک لوگو قابلیت ثبت را دارد و توصیه ما به شما این است به دلیل آن که در ذهن مخاطب بهتر برجای می ماند.
       جهت ثبت برند تاریخ تقاضای آن نیز بسیار دارای اهمیت می باشد. چنانچه یک علامت تجاری را دو درخواست کننده دریک دوره اقدام به ثبت نمایند،درخواست کننده ای که تاریخ درخواست او زودتر باشد ، برای ثبت اجازه دارد.

  لیست طبقه بندی علائم تجاری

  طبقه ١ – مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع ، علوم عكاسی و همچنین كشاورزی ، باغبانی و جنگلبانی ؛ رزین های مصنوعی پردازش نشده ، پلاستیكهای پردازش نشده ؛ كودهای گیاهی ؛ تركیبات اطفاء حریق ؛ مواد آبكاری و جوشكاری فلزات؛ مواد شیمیائی برای نگهداری مواد غذائی ؛ مواد دباغی ؛ چسب های صنعتی .

  طبقه ٢- رنگ روغن ؛ جلا ؛ لاك ؛ مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری كننده از فاسد شدن چوب ؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ ؛ رزین یا صمغ های خام طبیعی ؛ فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان ؛ چاپگرها و هنرمندان.

  طبقه ٣- تركیبات سفید كننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تمیزكردن، براق كردن، لكه گیری و سائیدن ؛ صابون ، عطریات ، روغن های اسانس ، مواد آرایشی ؛ لوسیونهای مو ؛ گرد و خمیردندان .

  طبقه٤- روغن ها و گریس های صنعتی؛ روان كننده ها ؛ تركیبات گردگیری ، مرطوب كردن و جذب رطوبت ؛ انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی، انواع شمع و فتیله چراغ.

  طبقه ٥- مواد داروئی و بیطاری ؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشكی ؛ مواد رژیمی برای مصارف پزشكی ، غذای كودكان ؛ انواع گچ شكسته بندی ، لوازم زخم بندی ؛ مواد پركردن دندان ، موم دندان سازی ؛ ضدعفونی كننده ها ؛ مواد نابودكننده حشرات موذی ؛ قارچ كش ، مواد دفع نباتات هرزه .

  طبقه ٦- فلزات عادی و آلیاژهای آنها ؛ مواد ساختمانی فلزی ؛ ساختمانهای فلزی قابل حمل ؛ مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند؛ سنگهای معدنی فلزات

  طبقه ٧- انواع ماشین و ماشین های افزار ؛ انواع موتور ( استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی) ؛ قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشین ها و قطعات انتقال قوه ( به غیر از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی) ؛ لوازم و ابزاركشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ؛ ماشین جوجه كشی .

  طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی ( كه با دست كارمی كنند) ؛ سرویس كارد و قاشق و چنگال ، سلاح كمری، تیغ.

  طبقه ٩- اسباب و آلات علمی، دریانوردی، مساحی، عكاسی، سینمایی، بصری، وزن كردن، اندازه گیری، علامت دادن، كنترل ومراقبت (نظارت)، نجات و آموزش ؛ اسباب و لوازم هدایت ، قطع و وصل ، تبدیل ، ذخیره سازی، تنظیم یا كنترل جریان برق، آلات واسباب ضبط ، ماشین های فروش خودكار ومكانیسم دستگاه هایی كه با سكه كار می كنند ،صندوق های ثبت مبلغ دریافتی، ماشین های حساب ، تجهیزات داده پردازی و رایانه ای؛ دستگاه آتش نشانی .

  طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی، پزشكی، دندانسازی وبیطاری، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی

  طبقه ١١- دستگاه های روشنائی، حرارتی، مولد بخار، طبخ ، خنك كردن ، تهویه، تامین آب بهداشتی

  طبقه ١٢- وسایط نقلیه ، دستگاه های حمل و نقل زمینی ، دریائی و هوائی .

  طبقه ١٣- اسلحه گرم ؛ مهمات و انواع پرتابه ( از قبیل موشك، خمپاره و غیره) ؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتش بازی

  طبقه ١٤- فلزات گرانبها وآلیاژهای آنها و كالاهائی كه با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آنها روكش شده اند ودرسایر طبقات ذكر نشده اند؛ جواهرات ، سنگ های گرانبها ؛ اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی .

  طبقه ١٥- آلات موسیقی .

  طبقه ١٦- كاغذ مقوا و كالاهای ساخته شده ازآن ها كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛ مطاب چاپ شده ، مواد صحافی، عكس؛ نوشت افزار ؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنای دستگاه ها)؛ موادپلاستیكی برای بسته بندی ( كه در سایرطبقات ذكر نشده اند) ؛حروف و كلیشه چاپ.

  طبقه ١٧- لاستیك ، كائوچو ، صمغ، آزبست ( پنبه نسوز) ، میكا ( سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از این مواد كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛ پلاستیك دارای شكل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر كالاها ؛ مواد بسته بندی، در پوش گذاری، انسداد و عایق بندی ؛ لوله های قابل ارتجاع غیر فلزی .

  طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و كالاهای ساخته شده از آنها كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند؛ پوست حیوانات ؛ چمدان ؛ كیسه و كیف های مسافرتی؛ چتر، چترآفتابگیر و عصا ؛ شلاق ؛ یراق و زین و برگ.

  طبقه ١٩- مواد و مصالح ساختمانی ( غیر فلزی) ؛ لوله های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده درساختمان ؛ آسفالت ؛ قیرو قطران ؛ ساختمانهای متحرك غیر فلزی، بناهای یادبود غیر فلزی .

  طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثیه ، آئینه ، قاب عكس ؛ كالاهای ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ،نی ،حصیر ، شاخ ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ ، صدف ،كهربا ،صدف مروارید، كف دریا وبدل كلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیك ( كه در سایر طبقات ذكر نشده اند).

  طبقه ٢١- ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه ( كه از فلزات قیمتی ساخت یا روكش نشده اند)؛ شانه وابر و اسفنج ؛ انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) ؛ مواد ساخت برس ؛ لوازم نظافت و تمیزكاری؛ سیم ظرف شویی؛ شیشه كارشده یا نیمه كارشده ( به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمان ها) شیشه آلات ، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند.

  طبقه ٢٢- طناب ، ریسمان ، تور ، چادر، سایبان ، برزنت ( تارپولین ) ، بادبان وشراع ، کیسه و گونی كه در طبقات دیگر ذكر نشده است؛ مواد لایی و لایه گذاری و پوشال) به استثنائ لاستیك و پلاستیك ) ؛ مواد خام لیفی برای نساجی.

  طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی .

  طبقه ٢٤- محصولات نساجی و پارچه ای كه درطبقات دیگر ذكر نشده اند؛ انواع روتختی و رومیزی

  طبقه ٢٥- انواع لباس و پوشاك ، پاپوش و پوشش سر.

  طبقه ٢٦- انواع توری و قلاب دوزی روبان ، بند (نوار) حاشیه وقیطان ؛ دکمه قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد ؛ گل های مصنوعی .

  طبقه ٢٧- انواع فرش ، قالیچه ، حصیر وزیرانداز، لینویوم و سایر كف پوش ها، آویزهای دیواری ( غیر پارچه ای).

  طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیك كه در طبقات دیگرذكر نشده اند ؛ تزئینات درخت كریسمس.

  طبقه ٢٩- گوشت ،گوشت ماهی، گوشت طیور وشكار، عصاره گوشت؛ سبزیجات ومیوه جات به صورت كنسرو ،خشك شده و پخته شده، انواع ژله، مربا وكمپوت ،تخم مرغ ،شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی.

  طبقه ٣٠ – قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار یا مانیوك ( تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ،نان ،نان شیرینی، شرینی جات شیرینی یخی؛ عسل ، ملاس یا شیره قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات ، یخ .

  طبقه ٣١- محصولات كشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه هایی كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛حیوانات زنده ؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر ؛ گیاهان وگل های طبیعی؛ غذای حیوانات ؛ مالت ( جو سبز خشك شده ).

  طبقه٣٢- ماء الشعیر؛ آب های معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی های غیر الكلی؛ آب میوه وشربتهای میوه ای؛ شربت و تركیبات مخصوص ساخت نوشابه.

  طبقه ٣٣-…………………….

  طبقه ٣٤- تنباكو، لوازم تدخین ؛ كبریت .

  طبقه ٣٥- تبلیغات ؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت ؛ كارهای دفتری و اداری .

  طبقه ٣٦- بیمه؛ امور مالی، امور پولی، امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات .

  طبقه ٣٧- ساختمان سازی، تعمیرو بازسازی، خدمات نصب.

  طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور.

  طبقه٣٩- حمل و نقل ، بسته بندی و نگهداری كالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت ها .

  طبقه ٤٠- بهسازی و عمل آوری مواد.

  طبقه ٤١- آموزش و پرورش ؛دوره های كارآموزی و تعلیمی؛ تفریح و سرگرمی، فعالیت های ورزشی و فرهنگی .

  طبقه ٤٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه ؛خدمات تجزیه و تحیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای .

  طبقه ٤٣- خدمات عرضه اغذیه و نوشابه ، تامین مسكن و محل اقامت موقت.

  طبقه ٤٤- خدمات پزشكی ، خدمات بیطاری، مراقبت های بهداشتی و زیبائی برای انسانها یا حیوانات ، خدمات كشاورزی ، باغداری و جنگلداری .

  طبقه ٤٥- خدمات شخصی یا اجتماعی كه توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می شوند ، خدمات امنیتی برای محافظت از افراد ،اموال و دارائیها ، خدمات حقوقی …

  همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان، با افتخار در عرصه ثبت برند در خدمت شما خواهند بود.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  موسسه حقوقی کریم خان درمورد ثبت شرکت توضیحاتی ارائه می دهد. علوم زیست محیطی به تحقیق روابط بین زندگی و مجموعه غیر زنده از محیط زیست ، سوالات و دشوارهای که انسان به صورت مستقیم اثراتی در ایجاد آن دارد و در همان حال روش حل این مشکلات می پردازد . این علم شرایط محیط زیست در تمامی زمین و موارد موثر بر آن ، به خصوص موارد مربوط با هوا، اقلیم ، زمین ، غذا ، انرژی ، آب و زیست بوم ها را مورد بررسی قرار می دهد.

  ثبت شرکت زیست محیطی

  برای فعالیت در این حوزه ، گام اول ثبت شرکت است .بر اساس مقررات هرنوع شرکتی که تصمیم به تاسیس و فعالیت را دارد حتماَ باید در خلال مهیا کردن مدارک لازم ، کلیه شرایط ثبت شرکت را سپردن به غیر از این به رسمیت شناخته نخواهند شد و شرایط آن غیرقانونی می باشد و به مجازات نقدی و انحلال شرکت و ممانعت از فعالیت محکوم خواهد شد.

  از بین شرکت های ۷ گانه قانون تجارت ( شرکت های سهامی ، تضامنی ، نسبی ، با مسئولیت محدود ، تعاونی ، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی ) شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود درگروه رایج ترین شرکت های بازرگانی قرار دارند. در زیر در خلال شرح مربوط به شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، به مدارک و مراحل ثبت تمامی شرکت ها خواهیم پرداخت .
  ثبت شرکت سهامی خاص

  هنگامی که دو یا چند نفر درخواست یک شرکت را بدهند که در آن تک تک شرکا به مقدار سرمایه خود متعهد باشند میبایست یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
  شرایط مورد نیاز اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص

      عضو اصلی در شرکت حداقل ۳ نفر که به سن قانونی رسیده باشند. (۱۸ سال تمام)
      اعضا هیئت مدیره می بایست حداقل از ۲ نفر تاسیس گردد و اعضا و هیئت مدیره می بایست حداقل یک سهم داشته باشد و اعضا و هیئت مدیره نباید سوءپیشینه کیفری باشند.
      حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) تومان باشد. طرفین باید ۳۵ % مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.

  مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

      دو برگ فرم چاپی اظهارنامه شرکت
      دو جلد اساسنامه شرکت
      دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
      دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
      کپی شناسنامه تمامی سهامداران و بازرسین
      عرضه تصدیق پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تشکیل
      عرضه جواز در زمان لزوم ( مبنی بر اعلام اداره ثبت شرکت ها )
      عرضه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد).
      عرضه اصل سند مالکیت ( درحالی که اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).

  ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  شرکت با مسئولیت محدود به تعبیری دیگر شرکت رفاقتی و فامیل است و معمولا میان اشخاصی که با هم رابطه دوستی و مالی دارند تاسیس می گردد.مادامی که دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تشکیل دهند

  که تعهدات زیادی برای آن ها نداشته باشد می بایست شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.

  تعهدات شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، محصور به سرمایه آنان می شود و در مقابل دیون و تعهدات شرکت مسئولیتی اضافه بر آنچه پرداخته اند ندارند.
  موارد ثبت شرکت بامسئولیت محدود

      حداقل تعداد شرکت برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود ۲ نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
      حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.
      حداقل میزان مدیران و بازرسین ، یک نفر مدیر از میان شرکا یا دیگران می باشد.
      در شرکت با مسئولیت محدود میبایست تمام سرمایه به مدیر عامل شرکت شده واگذاری و مدیر عامل اقراریه اخذ کند.

  مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

      درخواست ثبت شرکت در ۲ برگ ( فرم چاپی )
      شرکت نامه رسمی در ۲ برگ ( فرم چاپی )
      اساسنامه شرکت
      دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره
      کپی شناسنامه تمامی شرکا و مدیران ( درصورتی که مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
      دریافت و عرضه مجوز مرتبط ( در صورت لزوم )

  اوراق درخواست و شرکت نامه به علت ارزشمند بودن اصولاً باید از محل اداره ثبت شرکت ها تامین گردند.

  در آخر یادآور می شویم تمامی خدمات ثبتی شرکت ها به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن به وسیله مشاوران مجرب موسسه حقوقی ثبت کریم خان عرضه می گردد.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :7
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو