کامپیوتری

چهارشنبه 3 مهر 1398


پلمپ دفاتر قانونی شرکت

جهت گرفتن پلمپ دفاتر این مدارك باید ارائه شود:

كپی شناسنامه و كارت ملی مدیرعامل + مهر شرکت
آگهی تأسیس شرکت در صورت تغییرات در نام یا محل شرکت، روزنامه آخرین تغییرات.
شیوه وش پلمپ دفاتر تجارتی (قانونی) مؤسسات و شرکتهای ایرانی و خارجی هر تاجر باستثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل كه شامل:

دفتر روزنامه.
دفتر كل.
دفتر دارائی پلمپ نماید.
دفتر روزنامه دفتری است كه اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی كه باشد در آن دفتر ثبت نماید. دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته ای یكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا كرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند. دفتر دارائی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته را به ریز ترتیب داده ودر دفتر ثبت و امضاء نماید: هر شرکتی یا مؤسسه ای یا شرکت تعاونی اعم از تعاونی مصرف یا مسكن باشد در ادارات ثبت به ثبت می رسد مكلف است اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نماید.(طبق ماده 6 قانون دفاتر تجارتی) كلیه بانكها برای عملیات سالیانه خود دفتر روزنامه و كل و دارایی در یافت می كنند باید به ترتیب تاریخ در صفحات كلیه صادرات و واردات نوشته شود. تراشیدن و حك كردن و همچنین جای سفید گذاشتن و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و باید تمام آن دفاتر پس از ختم هر سالی لااقل تا 10 سال نگهداری می شود.

بر طبق ماده 13 قانون دفاتر تجارتی ارباب رجوعی كه جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت مراجعه می كند، باید اول ورقه اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی كه در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذكر این كه تعداد دفاتر چند جلد هست تهیه كند. ورقه اظهار نامه را باید مدیر شرکت یا مؤسسه یا بازرگان شخصاً تكمیل و ممهور به مهر شرکت با قید شماره ثبت شرکت یا مؤسسه در ورقه منعكس شود مگر شرکت یا مؤسسه كه هنوز مهر تهیه نكرده است این است كه همه شرکتها بمجرد به ثبت رساندن شرکت یا مؤسسه خویش اقدام به پلمپ دفاتر می كند ولی شماره ثبت حتماً باید در ورقه ظاهار نامه پلمپ دفتر حتماً منعكس شود و همچنین باید كلیه مشخصات مدیر عامل شرکت یا بازرگان و آدرس شرکت یا محل تجارت بازرگان در ورقه نوشته شود. اگر مراجعه كننده نماینده یا بازرگان باشد باید در پائین ورقه مشخصات كامل وی ذكر شود و كارت شناسائی هم همراه داشته باشد . مراجعه كننده كه دفتر را تهیه و قیطان كشی كرده و اوراق مربوط كه همان اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی است تكمیل نموده و به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجارتی قسمت پلمپ دفاترتجارتی مراجعه می كند.

الف- دفاتر را به متصدی مر بوطه تحویل می دهد كه این دفاتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد.

ب- متصدی مر بوطه اظهار نامه پلمپ دفاتر را كه تكمیل شده و به امضاء و مهر شرکت ممهور گردیده از آورنده تحویل و تعداد صفحات دفتر روزنامه و كل دارائی را در آن می نویسد و اگر تعداد دفاتر زیادتر از كل و 1 روزنامه باشد حتماً با حرف درشت در بالای ورقه اظهار نامه نوشته می شود شماره آخرین صفحه هر دفتر بطور مثال 100 جلد دفتر روزنامه 199 صفحه و یكصد جلد دفتر كل 200 صفحه دوبل و یا اگر تمام صفحات شماره گذاری نشده باشد بدین طریق نوشته می شود یكصد جلد دفتر روزنامه دوبل 3 نیم برگی و بعد دفتر را ارباب رجوع به قسمت حسابدا ری برده كه آنجا از روی نوشته ای كه در بالای ورقه است و تعداد دفاتر و صفحات دفاتر منعكس شده حسابدار فیش را می نویسد و به آورنده می دهد كه بانك ملی ( نزدیكترین شعبه) بپردازد و فیش مر بوطه را تحویل حسابدار بدهد و اظهار نامه پلمپ دفتر كه مهر حسابداری را با قید تاریخ و پول پرداخت شده در آن نوشته شده به متقاضی می دهد دو نسخه فیش بانكی هم یك نسخه نزد حسابدار نگهداری می شود و نسخه دیگر به مراجعه كننده تحویل می شود.

حال ارباب رجوع دفاترش كامل بوده و اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی را تكمیل كرده و حق الثبت آن را پرداخته به متصدی مر بوطه برای پلمپ دفاترش مراجعه می كند. متصدی مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با ذكر نام صاحب دفتر در دو طرف قیطان با مهر سربی كه سازمان اسناد و املاك برای این مقصود تهیه كرده و یك طرف سرب شكن اسم اداره ثبت حك شده منگنه كند (بر طبق ماده 12 قانون تجارتی) و باید توجه شود قیطان دفتر به اندازه كافی دوام داشته باشد كه باعث ناراحتی بعدی مراجعه كننده نشود. آخرین مرحله اقدام برای امضاء دفاتر نزد مسئول پلمپ دفاتر آورده می شود . شخص مسئول موظف است دقت زیادی در اینكه اولاً ورقه اظهار نامه صحیح تكمیل شده باشد، تمام دفاتر با خط خوانا (اسم- شماره دفتر- تاریخ روز) نوشته شده باشد. از همه مهمتر دفاتر می‌باید سفید باشد و وقتیكه از همه لحاظ كنترل نمود با قید تاریخ كه هم با حروف و هم با اعداد باشد امضاء كند.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398


   
  یکی از دغدغه های در حال حاضر مسئولین شهر تهران حل معضل آلودگی و جلوگیری از مهاجرت افراد از شهرهای دیگر به تهران می باشد که خود دلیل اصلی شلوغی و آلودگی این کلان شهر می باشد.

  یکی از اقدامات اصلی که در این زمینه بایستی انجام گیرد فراهم آوردن شرایط برای اشتغال افراد و کسب درآمد در مناطق زندگی خود می باشد تا از مهاجرت آنها به شهرهای بزرگتر مانند تهران جلوگیری شود.

  با توجه به این مسئله که تمام فعالیتهای تجاری و اقتصادی افراد بایستی در قالب اشخاص حقوقی انجام شود لذا امکان ثبت شرکت در هر یک از مناطق شهری یکی از مسائلی است که می تواند منجر به تشویق افراد جهت حضور در آن مناطق و یا حتی سرمایه گذاری افراد از مناطق دیگر در آن مناطق باشد.

  به این جهت لزوم حضور ادارات ثبت شرکت در هر یک از این مناطق امری ضروری به نظر می رسد.

  استان تهران از این نظر به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عمده قسمت آن مناطق 22 گانه شهر تهران می باشد که زیر نظر اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری فعالیت می نمایند.

  شهرستانهای دیگری که در اطراف شهر تهران وجود دارند دارای مراجع ثبتی مخصوص به خود می باشند که امور ثبتی متقاضیان ثبت شرکت در این مناطق در این ادارات انجام می شود. البته برخی از این مناطق در حال حاضر دارای حوزه ثبتی جداگانه نیستند و همچنان زیر نظر اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران فعالیت می کنند مانند شهر ری و اسلامشهر.

  اما مناطق دیگر دارای حوزه های ثبتی مخصوص به خود می باشند مانند شهر جاجرود که از لحاظ ثبتی مربوط به حوزه ثبت شرکت شهر پردیس می شود.

  لذا متقاضیان ثبت شرکت در این گونه مناطق بایستی توجه داشته باشند که از مراجعه به اداره کل ثبت شرکتهای تهران خودداری نمایند.

  البته بایستی توجه داشت که بخش اولیه ثبت شرکت که مربوط به سامانه ثبت شرکتها می شود از طریق اینترنت و سایت اداره ثبت شرکتها انجام می شود. تایید نام و تهیه اسناد مربوطه مانند اساسنامه و سایر اسناد مربوطه مرحله بعدی می باشد که با مشخص شدن نام شرکت قابل انجام می باشد.

  پس از امضای اسناد مربوطه و تهیه مدارک مورد نیاز، ارسال مدارک از طریق پست به حوزه ثبتی مربوطه انجام می شود تا جهت بررسی های کارشناسی اقدامات لازمه انجام گردد.

  پس از تایید کارشناس مربوطه در حوزه ثبتی ، صدور آگهی از طریق سامانه ثبت شرکتها به اطلاع متقاضی رسیده و در این مرحله با همراه داشتن پیشنویس آگهی مربوطه بایستی جهت اخذ اصل آگهی ثبتی اقدام شود.

  تجربه کارشناسان و مشاوران ثبت شرکت  در زمینه ثبت شرکت در تمام حوزه های ثبتی باعث شده است تا این موسسه خدمات ثبت شرکت را در تمامی حوزه های ثبتی در کمترین زمان ممکن و با بیشترین کیفیت به انجام برساند.

   

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398


   
  تجارت از قدیمی ترین مشاغلی است که بشر در آن فعالیت داشته است. تاجر در لغت به شخصی می گویند که فعالیتهای کاری او معاملات تجاری می باشد. تجارت خود شامل بخش عمده ای از فعالیتها میگردد که مهم ترین قسمت آن که موضوع این مقاله نیز می باشد فعالیتهای واردات و صادرات کالا می باشد.

  با توجه به ماهیت اصلی امر واردات و صادرات می توان گفت که این فعالیت یکی از عوامل رشد اقتصادی و رونق بازار در هر جامعه ای می باشد چرا که تهیه و تامین مواد اولیه و ماشین آلات لازم جهت فعالیتهای صنعتی یکی از دغدغه های اصلی جهت رشد اقتصادی و کمک به اشتغال زایی می باشد؛ لذا حمایت از این فعالیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  به همین دلیل اولین نهاد حامی تجارت و تجار ایرانی در سال 1263 تحت عنوان وکلای تجار تشکیل شد. که به اعتقاد فعالین بخش بازرگانی و اقتصاد این نهاد منشاء و پایه و اساس فعالیتهای بازرگانی و صنفی می باشد ؛ البته نام این نهاد در حال حاضر به اتاق بازرگانی تغییر یافته است.

  اتاق بازرگانی متشکل از بازرگانان و تجاری است که به منظور پشتیبانی از امور تجارتی ایران و حمایت از بازرگانان ایرانی شکل گرفته است و از جمله اقداماتی که این نهاد انجام میدهد می توان به صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی، ارائه تسهیلات به بازرگانان و بخش تجارت، ارائه پیشنهادات و راه حل ها به منظور رهایی از مشکلات پیش روی توسعه اقتصاد کشور، خدمات مشاوره ای در زمینه های مرتبط و هر گونه فعالیتی که مربوط به بخش تجاری می گردد؛ اشاره کرد.

  افرادی که در زمینه های بازرگانی و تجارتی فعالیت دارند می توانند با عضویت در اتاق بازرگانی از خدمات ویژه این نهاد مانند مشاوره در زمینه کسب و کارهای مختلف ، اطلاع از فهرست کسب و کارهای جدید و سایر خدمات آن بهره مند گردند.

  عضویت در اتاق بازرگانی برای افراد حقیقی و حقوقی قابل انجام می باشد که هر کدام بایستی مدارک مورد نیازی که اتاق بازرگانی تعیین کرده است را تهیه و ارائه نمایند.

  مدارک مورد نیاز برای عضویت افراد حقیقی:

  مدارک هویتی فرد متقاضی
  فرم منشور عضویت به امضاء متقاضی
  کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
  عکس تمام رخ از متقاضی
   

  مدارک مورد نیاز برای عضویت اشخاص حقوقی:

  مدارک هویتی مدیرعامل
  فرم منشور عضویت که به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره رسیده باشد
  روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شخص حقوقی
  عکش تمام رخ از مدیرعامل
  کارت پایان خدمات یا معافیت دائم برای آقایان
  ارائه مدرکی که فعالیت اقتصادی شخص حقوقی را تایید نماید مانند جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری
  منشور عضویت در اتاق بازرگانی به صورت تعهدنامه ای شامل چندین بند در خصوص تایید صحت و صلاحیت فرد متقاضی و هم چنین مواردی که بایستی در این راستا رعایت نمایند می باشد. به طور کل این تعهد نامه در خصوصی شایستگی های اخلاقی و مالی و اجتماعی و تلاش در جهت پیشبرد فعالیتهای تجاری و جلوگیری از بروز مشکلات در این زمینه و پاسداری از منافع جمهوری اسلامی ایران در این خصوصی می باشد.

  لازم به ذکر است که تمام مراحل ثبت نام و ارائه مدارک از طریق وب سایت اتاق بازرگانی و بصورت غیرحضوری انجام میگیرد.

  با ارائه مدارک مورد نیاز طبق شرایط تعیین شده، تایید شرایط فرد متقاضی منجر به الزام پرداخت حق عضویت در اتاق بازرگانی می گردد. با پرداخت حق عضویت مربوطه که مستقیماً از طرف اتاق بازرگانی تعیین و اعلام میگردد می توان گفت که مراحل عضویت در اتاق بازرگانی به اتمام رسیده و کارت مربوطه صادر و در اختیار متقاضی قرار داده می شود.

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 مهر 1398

   
  هر یک از شرکت ها در هنگام ثبت شرکت باید زمانی را در سال که از یک فروردین ماه تا آخر اسفند ماه می باشد به عنوان سال مالی انتخاب کنند. این سال مالی برای براورد هزینه ها و صورت وضعیت های مالی ، محاسبه مالیات شرکت و ارائه دفاتر پلمپ ، اظهارنامه و ترازنامه مالی  و در نهایت محاسبه سود و زیان شرکت می باشد.

  اغلب شرکت ها سال مالی خود را بر اساس تقویم شمسی و رسمی کشور انتخاب می کنند و تنها برخی از شرکت ها که تمایل دارند سال مالی آنها منطبق با شرکت های خارجی به دلایل خاص باشد تقویم و سال مالی خود را از بین روز های 11 دی ماه تا 10 دی ماه سال بعد در نظر می گیرند . همچنین سال مالی معمولا بر اساس زمان مشخص شده برای انبار گردانی شرکت ها تنظیم می شود.

  در هر صورت به هر دلیل شرکت ها می توانند در صورت نیاز با اعمال تغییراتی سال مالی خود را با تصویب مجمع عمومی شرکت تغییر دهند. برای این منظور باید مجمع عمومی به دعوت هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و موضوع تغییر سال مالی را تصویب نمود و این موضوع را باید به اداره ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار آگهی کنند. همچنین این موضوع باید در سایت رسمی شرکت هم منتشر شود.

  از این رو تغییر سال مالی باید با ارائه مدارک و مستنداتی انجام شود. بسته به نوع و قالب شرکت مدارک و مستندات متفاوتی برای این تغییرات باید ارائه شود ولی عموم مستندات و مدارک مورد نظر برای اعمال تغییر در سال مالی به شرح زیر می باشد:

  مدارک مورد نظر برای تغییر در سال مالی شرکت:

  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا و تایید همه اعضا و شرکا رسیده باشد
  ارائه لیست شرکا، سهامداران با تعیین میزان سهم الشرکه و سهام هر یک از انها
  ارائه برگه نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی شریک و یا سهامدار در شرکت ( در صورتیکه شرکت از شرکا و سهامداران حقوقی بهره می برد)
  اصل آگهی دعوت از اعضا مجمع عمومی فوق العاده مطابق با اساسنامه شرکت و با رعایت موارد ماده 6 قانون تجارت
  در صورت نیاز ارائه مجوز از مراجع ذی صلاح
   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 مهر 1398

   
  اصطلاح طرح صنعتی از ساختار و شکل ظاهری کالاها و محصولات و صنایع دستی مختلف می اید. در واقع طرح صنعتی ان چیزی از محصول و کالاها است که با چشم دیده می شود و قابل لمس است. یک جعبه دستمال کاغذی, یک لیوان یکبار مصرف و یا کریستال وقتی برای اولین بار با طرحی متفاوت و جدید ساخته شود یک طرح صنعتی جدید است.

  پس طرح صنعتی ظاهر و شکل دیداری محصولات, کالاها و صنایع دستی می باشد و وقتی برای اولین بار توسط یک نفر ایجاد می شود و طرح جدیدی رو نمایی می شود متعلق به او است و می تواند ثبت شود.

  صاحب طرح صنعتی کسی است که این طرح را با اثبات جدید و نو بودن برای اولین بار به ثبت برساند و پس از ان کسی دیگر نمی تواند از این طرح استفاده کند. در اصل استفاده از طرح صنعتی جدید تنها مختص صاحب طرح است و سایر نفرات باید برای استفاده از این طرح با صاحب طرح صنعتی به توافق برسند.

  درست همانند علامت تجاری که پس از ثبت منحصر به صاحب خود می شود , طرح صنعتی  هم کاملا متعلق به صاحب خودش است. در واقع شاید دلیل اینکه برخی این دو را با هم اشتباه می گیرند هم همین موضوع باشد . اما تفاوت زیادی بین برند یا علامت تجاری با طرح صنعتی وجود دارد.

  برند یا علامت تجاری شناسنامه و وجه تمایز کالا و محصولات یک شرکت است و در اصل نشان تجاری یک شخصیت حقوقی یا حقیقی است که بواسطه ان مشتریان و جامعه محصولات و خدمات شرکت را تشخیص داده و با سایر رقابت تمایز می دهند.

  اما طرح صنعتی شکل ظاهری و ساختار فیزیکی یک محصول یا تولید جدید مانند یک جعبه دستمال کاغذی جدید, یک خورو جدید , یک دستگاه صنعتی جدید و... می باشد که در بسیاری از موارد برند بر روی ان الصاق و یا حک می شود.

  از طرفی هم نباید طرح صنعتی را با اختراع اشتباه گرفت. اختراع ایجاد یک فناوری تازه و بدیع و یک راهکار تازه برای یک مشکل صنعتی است. هر چیزی که بتواند گره ای از صنعت با ایجاد راه های تازه باز کند. مثلا در همان مثال خودرو جدید اگر قابلیت های خودرو تغییری نکرده باشد و تنها یک بدنه جدید ایجاد شده باشد , بدنه جدید خودرو یک طرح صنعتی است اما اگر این خودرو با ایجاد یک تکنولوژی جدید به جای بنزین از سوخت دیگری استفاده کند در این حالت تکنولوژی جدید یک اختراع است.

  طرح هایی به عنوان طرح صنعتی جدید قابل ثبت شدن هستند که جدید و بدیع باشند و به هیچ عنوان کپی برداری نکرده باشند. در اصل هر گونه کپی برداری و الگو برداری فرایند ثبت طرح صنعتی را با مشکل رو به رو خواهد کرد.

  در بسیاری مواقع خالق یک طرح صنعتی می تواند طرح خود را به عنوان یک اختراع هم به ثبت برساند به شرط اینکه این طرح صنعتی پتانسیل بهبود در یک فرایند صنعتی را دارا باشد. حتی می توان طرح صنعتی را به عنوان برند و علامت تجاری هم به ثبت رساند.

  طرح صنعتی هم توسط افراد حقوقی و هم اشخاص حقیقی قابل ثبت است و الزامی نیست که برای ثبت حتما صاحب شرکت و یا موسسه غیر تجاری باشید.

  ضمن اینکه مسئولیت ثبت طرح های صنعتی در ایران اداره مالکیت صنعتی است. این اداره تنها در تهران قرار دارد و علاقمندان به ثبت طرح های صنعتی باید پس از تهیه مدارک مورد نیاز و ثبت نام در سایت اداره مالکیت صنعتی برای تکمیل پرونده و نهایی شدن موضوع ثبت طرح صنعتی به محل این اداره در تهران مراجعه نمایند.

  طرح های صنعتی بهتر است توسط وکیل با سابقه و یا مشاور حقوقی کاربلد به ثبت برسند . به دلیل اینکه با شناخت کافی از اصول و قوانین و مقررات ثبت طرح های صنعتی مسیر ثبت را راحت تر خواهند کرد و ضمنا در صورتیکه قابلیت ثبت اختراع و برند هم در یک طرح صنعتی باشد به خوبی این موضوع را اثبات و برای شما این اقدامات را هم انجام خواهند داد.

  مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی

  دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی . اظهارنامه طرح صنعتی باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
  اسم، نشانی، کدپستی ، شماره ملی یا شماره ثبت و...
  اسم، ادرس و اقامتگاه و کدپستی اشخاصی که می توانند ابلاغیه ها را دریافت کنند
  اسم و مشخصات طراح طرح صنعتی در صورتیکه خود متقاضی طراح نباشد
  ذکر کالا و طبقه کالا
  تعیین ضمائم مربوط به طرح صنعتی
  در صورت وجود حق تقدم تاریخ ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی طرح صنعتی در خارج
  مشخصات به لاتین برای افراد و متقاضیان خارج از کشور
  مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه افراد حقیقی و اگهی تاسیس و اخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی) متقاضی و طراح طرح صنعتی
  چنانچه طرح صنعتی ارائه شده دو بعدی باشد باید 5 نمونه از شکل و یا تصویر گرافیکی ان به عنوان نمونه ارائه شود
  در صورتیکه طرح صنعتی 3 بعدی باشد 5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده
  تبصره : در صورت 3 بعدی بودن طرح صنعتی در صورت درخواست اداره مالکیت معنوی باید ماکتی از طرح به عنوان نمونه ارائه شود. این ماکت باید در ابعاد بیست در بیست و حداکثر با وزن 2 کیلوگرم ارائه شود.

  درخواست کتبی برای ثبت طرح صنعتی
  رسید پرداخت هزینه حق الثبت
  مدارک مرتبط با حق تقدم
  تبصره : متقاضی باید مطابق ماده 9 قانون درخواست حق تقدم را زودتر تسلیم نموده باشد . این درخواست باید شامل موارد زیر باشد:

  تاریخ و شماره اظهارنامه
  طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه
  کشور و یا کشور هایی که اظهارنامه در انها تسلیم شده است
  مدارک نمایندگی در صوریتکه این تقاضا توسط نمایندگی صادر شده باشد.
  مشخصات تصاویر طرح صنعتی که باید به اداره مالکیت صنعتی ارسال شود:

  تصاوری باید بصورت A4 بوده و عمودی اسکن شده باشند
  تصویر بدون پشت زمینه و ساده باید ارسال شود
  تصاویر کالا باید رنگی باشد و حجم ان حداکثر 500 KB باید باشد
  م 

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398


  در دنیای کنونی،تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است و هر روزه معاملات بی شماری با ارقام نجومی صورت می گیرد.طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده،به طوری که نه تنها خرید و فروش،تولید،واردات و صادرات،خدمات فنی و مهندسی -که به گونه ای سنتی در حوزه ی تجارت بوده است- بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های هنری و ورزشی نیز رشد چشمگیری داشته است.

   

  بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب نشان تجاری صورت می گیرد.لذا مباحث مربوط به ثبت برند و علائم تجاری در کلیه ی کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند گسترش و توسعه ی چشمگیری داشته است.  بطوریکه امروزه غالب این کشورها دارای قانون مستقل ناظر بر برندها می باشند.

  این رشته از بازاریابی در قرن نوزدهم با ورود محصولات بسته بندی شده  جهت ثبت و حفاظت قانونی از نشان تجاری مستقلاَ مورد توجه قرار گرفت.پس از آن تولیدات بصورت انبوه و تولیدی با این حجم، به مرور این نیاز را به وجودآورد تا سازمانی بین المللی جهت حمایت مالکیت صنعتی بوجود آید.

  اتحادیه ی پاریس که نام رسمی آن (اتحادیه ی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی)است ،سازمانی است که از 74 دولت مستقل که در پنج قاره ی عالم پراکنده اند، بوجود آمده است تا از مالکیت صنعتی حمایت کند.این اتحادیه به وسیله ی یک قرارداد عمومی بین المللی که در پاریس در سال 1883 بین یازده دولت امضا شده است بوجود آمده و رفته رفته به مرور ایام، دولت های زیادی عضو آن شده اند که آخرین آن ها دولت اتحاد جماهیر شوروی است .الحاق این کشور از اول ژوئیه ی 1965 رسمیت یافت.

  قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی تاکنون چند بار مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است که آخرین آن ها در سال 1958 در لیسبون بود.

  طبق قرارداد اتحادیه ی مزبور، هر یک از ممالک عضو حمایت های لازم را معمول می دارند.

  یکی از آن ها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر،برای ثبت اختراع و مدل های اشیا مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت برساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اتباع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت.مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضای ممالک عضو اتحادیه است و درباره ی اتباع سایر کشورها اثر ندارد.

  بر طبق قرارداد پاریس هر دولت عضو باید نسبت به گواهینامه های اختراعات،علائم تجارتی و عناوین دیگر مربوط به مالکیت صنعتی همان حمایتی را که نسبت به اتباع خود می کند نسبت به اتباع کشورهای دیگر اتحادیه منظور دارد و از مزایاییکه قانون داخلی برای اتباع خود کشور در نظر گرفته همان مزایا را نسبت به اتباع خارجی نیز رعایت کند.

  مقررات دیگری هم این قرارداد شامل است که یکی از آن مقررات قابل استفاده ی دولت است در خاک خود از اختراعاتی که مالکیت آن را ثبت کرده و مورد بهره برداری قرار نداده اند در این حالت دولت می تواند آن اختراع را در قلمرو خاک خود مورد بهره برداری و استفاده قرار دهد.

  یکی دیگر از تعهداتی که دولت های عضو اتحادیه ی پاریس دارند این است که باید یک اداره ی مرکزی برای ثبت علائم تجاری و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی داشته باشد و این اداره باید طوری وسائل کار آن آماده و مجهز باشد که به خوبی از عهده ی انجام وظایفی که بر عهده دارد بر آید. 

  لازم به ذکر است ، به موجب قانون مصوب اسفند 1337، دولت ایران به اتحادیه ی عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده است.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398


  چنانچه تاکنون آمد، دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است  ،آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت لقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

   اما شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی تشکیل می شوند.شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از شرایط ،جنبه ی الزامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها تحقق پیدا کنند. برعکس ،ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقش ندارد،لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.به بیانی دیگر،گرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان«شخص حقوقی»معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد. 

  ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است.بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید.

  اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است چه قانون جز نمایش اراده ی افراد که بالواسطه آن را به منصه ی ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

  قانون مراجعه برای ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده که عدم اقدام  به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یکماه اول واقع  شده تقاضا نماید ،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده ی 198).همچنین ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »قانون گذار در این ماده،دو ضمانت اجرا برای  عدم ثبت مقرر کرده است:پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.در نتیجه ،اولاَ اگر دادستان تقاضای انحلال نکند،شرکت ثبت نشده،موجود تلقی می شود،مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد،ثانیاَ در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند،شرکت از تاریخ صدور حکم،منحل تلقی خواهد شد،نه از ابتدای تشکیل.آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است.

  قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

  با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:

  اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.

  ثانیاَ-می تواند منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

  ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناذ عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

  رابعاَ-شرکا و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.

  خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

  سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

  علاوه بر مراتب،قاعده ی الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجودآمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکت هایی که رعایت مقررات را نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التاثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.در واقع با ثبت شرکت مشخص می گردد که آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند.از طرفی دیگر چنانچه آمد  ، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که معامله ی مهمی با شرکت منعقد می نماید باید بداند که قدرت وتوانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.در واقع نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد ،چه در این صورت این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها ،از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.

  شرکت های تجارتی که باید به  ثبت برسند سه قسم اند:

  شرکت های داخلی .شرکت های خارجی .شرکت های  بیمه1

  در مطالب بعدی به بررسی  ثبت هر یک از این شرکت ها به طور جداگانه خواهیم پرداخت. 

  منابع:

  1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

  2 )عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش  ، شهریور 1368

  3)پاکدامن،رضا،حقوق شرکت های تجاری،انتشارات  خرسندی،1389

  4)اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجاری،  جلد اول،  چاپ دوازدهم،  انتشارات سمت  ،تابستان 1387

  1) در مورد ثبت شرکت های بیمه به قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود.طبق ماده ی 8 قانون ثبت شرکت ها «شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هائی خواهند بود که از طرف وزارت دادگستری تنظیم می شود،قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط راجع به عملیات آن ها منوط بر رعایت مقررات نظامنامه های مزبور خواهد بود»لازم به یادآوری است حق الثبت شرکت ها به موجب تبصره ی 77 قانون بودجه ی سال 1363 تعیین و سپس طبق ماده ی 5 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1369 پنجاه درصد افزایش یافته است،به قوانین فوق مراجعه شود. 

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398

   
  یزد شهر بادگیرهای ایران! در دل مرکز ایران یکی از زیباترین و خاص‌ترین شهرها یعنی شهر یزد قرارگرفته است. به‌جرئت می‌توان گفت بافت مخصوص یزد و مردمش از کم‌نظیرهای ایران هستند.
  ازلحاظ تقسیمات کشوری استان یزد شامل 10 شهرستان به شرح : یزد، اردکان، بافق، میبد، اشکذر، بهاباد، تفت، ابرکوه، مهریز و خاتم است. در میان این شهرستان‌ها، شهرستان یزد به‌عنوان مرکز استان انتخاب‌شده است. معماری و بافت تاریخی و سنتی شهر نه‌تنها در ایران که در جهان ارزشمند شمرده می‌شود. به همین سبب در سال 1396 نام یزد به‌عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت گردید.

  ازنظر تاریخ‌نگاران یزد آبادانی خود را مدیون اتابکان یزد است. اتابکان از سرانی بودند که بر یزد حکومت کردند. از این زمان توجه و اهمیت یزد در نظر حکومتی کشور چشم‌گیر شد و اداره آن توسط دولت برگزیده می‌شد. در طول ادوار مختلف افراد زیادی از مشاهیر در یزد به منصب رسیدند و یزد را یزد امروزی ساختند.
  اما یزد از حیث اقتصاد و درآمدزایی فعالیت‌های متفاوتی را در برمی‌گیرد. صنایع بزرگی همچون نساجی و فرش‌بافی در یزد مشغول فعالیت هستند که در تهیه نیاز کشور سهم عمده و چشم‌گیری دارند. به سبب وجود معادن طبیعی مختلف در حوزه استحفاظی یزد صنایعی به‌موازات آن‌ها مشغول به کار است. از معادن موجود در یزد می‌توان به معدن فولاد، آهن، زغال‌سنگ و سنگ و کاشی نام برد. کارخانه‌های فیبر نوری و صنایع غذایی نیز در یزد مشغول به فعالیت می‌باشند. مهم‌ترین و پردرآمدترین صنعت یزد صنعت زرگری یا همان طلا سازی است که در سطح کشور جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی یزد و به طبع آب‌وهوای آن کشاورزی در یزد بازدهی ندارد به همین سبب مردم یزد رو به صنعت آورده‌اند. درنتیجه یزد از شهرهای صنعتی کشور محسوب می‌شود.

  با در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد این شهر و حتی به هر دلیل متقاعدکننده دیگر ممکن است یزد را جهت سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت در نظر گرفته باشید. اینکه شما ساکن یزد هستید یا نه در این امر اهمیت چندانی ندارد چون درهرصورت می‌توانند با مشمول شدن شرایط لازم موفق به ثبت شرکت در یزد می‌شوید. اگر شما ساکن این شهر نیستید می‌توانید برای ثبت شرکتتان راه‌کارهای موجود را از مشاوران مطلع گروه ثبت شرکت  به دست آورید.

  کلیاتی از ثبت شرکت در یزد

  اداره مرکزی ثبت شرکت استان یزد که در مرکز استان یعنی شهرستان یزد مستقرشده متشکل از 9 اداره ثبت در زیرمجموعه خود است. هرکدام از این ادارات متعلق به یک شهرستان از استان یزد هستند. هر شهرستان در حیطه اختیارات خود می‌تواند در بخش‌های مختلف از شهرستان یک اداره جهت ثبت شرکت اقدام کنند و طی سلسله‌مراتب اداری امور مربوطه را انجام دهند. ازآنجاکه عرصه تجارت و امور تجاری گستردگی چشم‌گیری دارند دولت قانونی وضع کرده که طی آن شرکت‌ها با توجه به حیطه فعالیتشان در دنیای تجارت دسته‌بندی و ثبت می‌شوند. شرکت‌هایی که در دولت تعریف‌شده‌اند بدین شرح هستند: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی. آمار بالایی از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها به سه دسته اول اختصاص دارند. دیگر شرکت‌ها حیطه فعالیت تخصصی‌تری را شامل می‌شوند. پس اجازه دهید در مورد شرکت‌هایی که فعالیتشان عمومیت بیشتری را دارا هستند در این مقاله به‌اختصار توضیح دهیم و جهت اطلاعات تکمیلی و همچنین روند تشکیلاتی و حیطه فعالیت دیگر شرکت‌ها شما را به برقراری تماس با متخصصان ثبت شرکت  دعوت کنیم.

  ثبت شرکت سهامی عام/خاص در یزد

  شرکت‌هایی تحت عنوان سهامی عام و سهامی خاص تنها در نحوه¬ی تأمین سهام خود که همان سرمایه اولیه شرکت نیز نامیده می‌شود تفاوت دارند. اما همین تفاوت به‌تنهایی تأثیرات متعددی بر روی حیطه اختیاراتی آن‌ها گذاشته است. در ابتدا در مورد هر شرکت تعریفی ارائه می‌دهیم و سپس تفاوت حیطه¬ی عملیاتی و اختیاری آن‌ها را شمرده و بررسی می‌کنیم.

  - به چه شرکت‌هایی شرکت سهامی عام می¬گویند؟

  شرکت‌هایی که جهت امور بازرگانی توسط مؤسسین (حداقل 3 نفر) ایجاد می‌شوند و در کنار سهام اعضا و هیئت‌مدیره شرکت، مردم نیز با پرداخت هزینه (خرید سهام) در سهام شرکت سهیم می‌شوند.

  - به چه شرکت‌هایی شرکت سهامی خاص میگویند ؟

  شرکت‌هایی که جهت امور بازرگانی توسط مؤسسین (حداقل 3 نفر) ایجاد می‌شوند اما تمام سرمایه اولیه و ایجاد سهام منحصراً توسط مؤسسین تأمین می‌گردد. در شرکت‌های سهامی خاص سهام شرکت تقسیم‌شده و هر فرد به میزان سهام نامی خود در شرکت مسئولیت دارد.
  بعد از این که یک دیدگاه کلی از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص به دست آوردید لازم است با روند اداری آن‌ها آشنا شوید. چیزی که در ادامه مطالعه می‌کنید مختصری از این روند است یعنی صرفاً مراحل به ترتیب نامبرده شده‌اند، توجه داشته باشید که برای اطلاع از چگونگی انجام هر مرحله می‌توانید با ثبت شرکت  مشورت کنید.

  -برای ثبت شرکت سهامی عام در یزد چه مراحلی را باید انجام داد ؟

  ثبت شرکت سهامی عام در یزد متمایز از قانون و روند جامع حاکم و در حال انجام در کل کشور نیست. شما در یزد هم باید تمامی مراحل را مانند دیگر شهرها طی کنید. بعد از تأسیس شرکت پر کردن اظهارنامه تأسیس شرکت، تهیه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی، امضا کردن برگه تعهد سهم، شما باید به تأمین و تشکیل سرمایه بپردازید به خاطر داشته باشید که سرمایه شرکت سهامی عام ویژگی منحصر به نامش داشت. بعد از این مرحله شما باید به تخصیص سهام ایجادشده بپردازید و درنهایت شرکت خود را ایجاد و ثبت نمایید.

  - برای ثبت شرکت سهامی خاص در یزد چه مراحلی را باید انجام داد ؟

  جهت ثبت شرکت سهامی خاص در یزد شما باید روند قانونی تعیین‌شده توسط دولت را بگذرانید. یعنی بعد از امضای قرارداد ثبت شرکت مدارک لازم را جهت ثبت شرکت کامل کنید و نقص پرونده ثبت شرکت خود را کامل کنید. سپس اقدام به ثبت شرکت¬تان در سایت ثبت شرکت‌ها کنید و به فکر انتخاب نام باشید. بعد از مشخص شدن نام شرکت 35 درصد از سرمایه اولیه‌ای که برای ثبت شرکت در نظر گرفتید را تأمین کرده و در یک حساب بانکی قرار می‌دهید. فیش واریزی سهام و ارائه گواهی آن را در مدارک خود قرار دهید و به امضا نمود‌ن فرم‌ها و مدارک که اکنون مضاف شدند بپردازید. جهت ثبت شرکت شما باید مبلغ تعیین‌شده در خصوص حق الثبت و حق الدرج را واریز نمایید و فیش واریزی را هم به اداره ثبت شرکت یزد تحویل دهید.

  برخلاف توضیح چندخطی که داده شد ثبت شرکت‌های سهامی عام و خاص از پیچیدگی متخص خود برخوردار هستند به همین سبب جهت جلوگیری از به وجود آمدن هرگونه خللی در این روند در طول مسیر باراهنمایی‌های ثبت شرکت  همراه باشید.

  ثبت شرکت سهامی عام در یزد یا شرکت سهامی خاص ؟

  قضاوت و انتخاب را در این زمینه تنها خود شما که آشنا به شرایط خود هستید می‌توانید انجام دهید. حتی این موضوع که دیدگاه اصلی شما جهت ثبت شرکت چیست نیز در این انتخاب تأثیرگذار است. ما صرفاً در ادامه مزایا و معایب هر دو نوع از شرکت را در کنار هم قرار می‌دهیم تا شما بهتر بتوانید گزینش کنید.

  شرکت سهامی عام

  محاسن

  1. سرمایه‌ی شرکت از سوی مردم تأمین می‌شود.
  2. امکان شرکت در بازار بورس را دارد.

  معایب

  1. روند ثبت شرکت کمی پیچیده‌تر از سایر انواع شرکت‌هاست.
  2. چون سرمایه را مردم تأمین می‌کنند، کنترل سرمایه و تصمیمات شرکت به‌آسانی محقق نمی‌شود.

  شرکت سهامی خاص

  محاسن

  1. راحت بودن نقل‌وانتقال سهام
  2. فعالیت دوستانه در جمعی کوچک با سرمایه‌ی کنترل‌شده
  3. محدود بودن مسئولیت سهامداران (فقط در قبال سهام خود)

  معایب

  1. وجود مقررات زیاد برای ثبت شرکت سهامی خاص
  2. وجود مالیات‌های بیش‌تر و پیچیده‌تر

  اگر همچنان نقاط مبهمی در این زمینه برای شما وجود دارد جهت رفع و اطلاع کامل از روند ثبت و یا حتی انتخاب هرکدام از آن‌ها می‌توانید با ثبت شرکت  تماس برقرار کنید .

  مختصری درباره ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد

  در خاتمه این بحث برای آن دسته از عزیزانی که در عرصه تجارت تازه‌وارد هستند اما رویای اینکه شرکت خود را ثبت کنند و شروع به فعالیت کنند و این شروع برایشان موفقیت‌آمیز باشد و سکوی خوبی برای ورودشان به این عرصه محسوب گردد توضیح مختصری را در مورد شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد در ادامه می‌آوریم. اما برای اطلاع از فرایند اداری مدارک مورد نیاز با متخصصان ثبت شرکت  تماس بگیرید.

  - شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟

  در توضیح ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مصوبه‌های قانونی این‌گونه آمده است: شرکتی که بین دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری تأسیس می‌گردد و اعضای آن سرمایه اولیه را تأمین می‌کنند بدون آنکه سهام تقسیم‌بندی گردد و حیطه مسئولیت‌های هر فرد محدود به سرمایه‌ای است که تأمین کرده است.

  - افراد با چه شرایطی قادر به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد هستند؟

  طبق تعریفی که ارائه شد شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود ساده‌تر از این شرایط لازم در ثبت انواع دیگر شرکت‌هاست. شما باید سه شرط کلی را داشته باشید تا مجوز اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود را دریافت کنید. اول اینکه حداقل 2 نفر جهت شراکت باشید و هر دو نفر به سن قانونی یعنی 18 سال تمام رسیده باشید. دوم سهام‌داران شرکت حداقل باید دو نفر باشند اما میزان سهام آن‌ها اهمیتی ندارد سوم حداقل سرمایه‌ای که می‌خواهید با آن شروع به فعالیت کنید باید یک‌میلیون ریال باشد.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398

   
  یکی از موضوعاتی که حسابدار ها در تنظیم رویداد ها و تراکنش های مالی در شرکت ها مد نظر قرار می دهند کدینگ حسابداری است.  کدینگ نوعی دسته بندی عمومی حساب ها در حسابداری می باشد که معمولا این نوع دسته بندی از نوع درختی است. این دسته بندی درختی دارای لایه ها و کد هایی به عنوان سرشاخه  و زیر شاخه می باشد که در اصطلاح حسابداری به این نوع دسته بندی و شاخه گذاری ها کدینگ حسابداری گفته می شود.

  لایه ها در اصل سطوح دسته بندی حسابدار برای صورت های مالی هستند که باعث طبقه بندی تراکنش های مالی می شوند . در کدینگ حسابداری نوع شرکت و حجم معاملات شرکت  در کدینگ حسابداری شرکت ها نقش تعیین کننده ای دارند. از کدینگ حسابداری عمدتا برای ارائه گزارشات مالی و تنظیم صورت های مالی و تراز مالی و دفتر مالی به کار می روند.

  بنا بر  تعاریف بالا در هر دوره حسابداری ، حسابداران ممکن است یک کدینگ حسابداری جدید برای حساب های شرکت تعریف کنند. دقت داشته باشید که در کدینگ حسابداری چنانچه یک کد در لایه های زیرتر درج شود باید در لایه های بالاتر هم تعریف شده باشد و یا متصل شده باشد

  لایه های کدینگ حسابداری در شرکت ها

  معمولا برای کدینگ حسابداری 4 لایه تعریف می شود. این 4 لایه را برای اطلاع بیشتر توضیح خواهیم داد:

  لایه اول یا گروه حساب های شرکت : این لایه را گروه های ترازنامه و سر فصل های اصلی سود و زیان تشکیل می دهند. بنا بر این می توان تمامی بدهی های جاری و غیر جاری، درآمد ها و هزینه ها، سرمایه گذاران و حقوق مرتبط با آنها و ذی نفعان دیگر را در این لایه تعریف کرد. این لایه معمولا شامل اعداد یک یا دو رقمی است.
  لایه دوم یا لایه حساب های کل : در این لایه معمولا صورت های حساب های مالی تعریف می شود. معمولا نیازها و فعالیت های شرکت از عوامل اصلی این لایه هستند و گروه حساب های شرکت را  به ارقام کوچک تر تقسیم می کند که به حساب کل هم شناخته می شوند. در این لایه از ارقام 2 یا 3 رقمی استفاده می شود. البته برخی نیز اعداد یک رقمی در نظر می گیرند.
  لایه سوم مرتبط با حساب های معین شرکت است:  در این لایه تمامی حساب های کل به حساب های ریزتری تقسیم می شوند که در اصطلاح حسابداری به حساب معین معروف هستند. در این لایه کد ها 2 رقمی تعریف می شوند.
  لایه چهارم مرتبط با حساب های تفضیلی شرکت است. حساب های تفضیلی حساب های ریز شده معین هستند که در اصطلاح به حساب تفضیلی در حسابداری شناخته می شوند و در طبقه بندی شرایط راحت تری را ایجاد می کنند و شناسایی حساب را تسهیل می دهند. بهترین حالت برای تعریف کد های این لایه استفاده از حساب های یونیک و منحصر به فرد است. این کار باعث می شود همه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای یک حساب منحصر به فرد و یک کد شناخته شده باشند.
  البته گاها برای تعریف کدینگ از شرایط متفاوتی در حسابداری استفاده می شود. کدینگ حسابداری می تواند هر گونه عدد و یا حروفی را شامل باشد. برای این منظور اصولا سه نوع کدینگ دیده می شود :

  کدینگ بر اساس حروف که مرتبط به حروف اول حساب هستند
  کدینگ سریالی با استفاده از اعداد دنباله هم برای حساب ها
  استفاده از کد دهی و یا سیستم کدینگ توده ای که مرتبط به یک دوره حسابداری می باشد.
  معمولا برای استفاده از سیستم کدینگ حسابداری این روز ها از نرم افزار های مخصوص حسابداری استفاده می کنند ولی در هر صورت استفاده از ابزار های کامپیوتری مانند نرم افزار های اکسل هم می تواند توسط حسابداران حرفه ای مورد استفاده باشد. در برخی از سیستم های سنتی هنوز هم روش دستی و کاغذی معمول است و در همه این شرایط نحوه کد دهی و کدینگ حسابداری به عنوان یک تخصص خاص در دست حسابداران و با توجه به دستورالعمل ها و روش های حسابداری شرکت تعریف می شود.

   

 • نظرات() 
 • شنبه 30 شهریور 1398


   
  بسیاری از مخترعین دوست دارند که پس از انجام تلاش های خلاقانه و ذهنی زیاد و به ثمر رسیدن تلاششان در یک عرصه اختراعو یا دستاورد خود را در قالب اختراع به ثبت برسانند تا  بتوانند ضمن برخورداری از حق انحصاری آن سود و منافع حاصله آن را نیز به دست بیاورند و دولت نیز با تعیین حدود و قوانینی این مهم را در راستای اجر نهادن به این تلاش ها و هدف دهی به راه نوآوری و ابداع و پیشرفت صنایع کشور هموار کرده است.

  بدون تردید تنها در سایه ثبت اختراع است که یک مخترع می تواند از دسترنج خود بهره مند شود و حمایت های دولتی را به همراه داشته باشد و در ضمن بتواند با بهره برداری از این امتیاز در قالب طرح های صنعتی و تولیدی و یا واگذاری این حق به بخش های مختلف اقتصادی به سود مالی و معنوی مورد نظر خود برسد.

  اما مطابق با قوانین و مقررات تعریف شده که عمدتا از سازمان جهانی ثبت اختراع هم برداشت شده است وابعاد جهانی دارد هر نوع ایده و نواوری را نمی توان در قالب اختراع به ثبت رساند.

  اختراع قابل ثبت اختراعی است که در صنعت کاربرد داشته باشد و بتواند تغییر و ابتکاری را در صنعت به وجود بیاورد که ابعاد آن شامل سهولت در انجام کار و یا سرعت بخشیدن به بخشی از صنعت و یا ایجاد زیر ساختی برای تولیدات بهتر و با کیفیت تر باشد. در اصل اختراع موضوعی است که در صنعت دیده می شود  و نمونه آن نباید در صنایع قبلی وجود داشته باشد. البته نبود این نمونه تنها معطوف به ایران نیست و نمونه های مشابهی نیز برای این طرح و نوآوری صنعتی نباید وجود داشته باشد و حداقل باید در پارامترهایی از نمونه های قبلی برتر و بهتر باشد و روشی بهتر را ارائه بدهد.

  البته منظور ما از صنعت تنها صنایع خاص نیست بلکه هر آنچه که زیر مجموعه صنعت محسوب شود مانند صنایع دستی، ماشینی، کشاورزی، ماهیگیری و حتی صنایع مرتبط با ارائه خدمات متنوع را می توان در این حیطه معرفی کرد.

  مطابق با ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات اختراعات قابل ثبت شامل یکی از دو تعریف زیر هستند:

  ارائه یک وسیله و یا محصول صنعتی نوین و جدید که نمونه ان قبلا مشهود نشده باشد
  ساخت یک وسیله و یا تجهیز جدید و یا به کار بردن وسایل موجود به روشی جدید برای به دست آوردن نتایج جدید در یک حوزه صنعتی و یا تحصیل یک محصول جدید
  در همین رابطه در ماده 4 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است که هر یک از موارد زیر را نمی توان به عنوان اختراع به ثبت رساند:

  نظرات علمی، کشفیات و یا آثار هنری جدید
  فعالیت های ذهنی، اجتماعی و یا انواع طرح و ایده های تجاری برای انجام کارها
  متد ها و روش های جدید درمانی برای بیمارهای مختلف انسانی و یا حیوانی
  فرآیند های بیولوژیکی و منابع ژنتیکی و ابعاد مرتبط با آن
  موارد پیش بینی شده در صنایع و علوم مختلف
  تمامی اختراعاتی که منع قانونی از نظر شرعی و عرفی دارند.
  برای ثبت اختراع بهتر است که موضوع قبلا مشهود نشده باشد تا موارد سو استفاده را فراهم نکند اما با این وجود اگر زمان افشا طرح و یا اختراع کمتر از شش ماه باشد باز هم می توان برای ثبت آن اقدام نمود.

  در خصوص اختراعاتی که در خارج نیز به ثبت رسیده باید گفت که مطابق با ماده 30 قانون ثبت علائم و اختراعات اگر فردی در هر یک از کشورهای خارجی اختراع مربوط به خود را به ثبت رسانده باشد می تواند بر همان اساس اختراع خود را در داخل ایران نیز با ارائه اظهارنامه ثبت کند ولی شرط این کار آن است که مدت اعتبار اختراع از مدت ثبت اختراع در خارج از کشور تجاوز نکند.

  البته در صورتیکه این اختراع در ایران مشهود نشده باشد و فردی در داخل ایران اقدام به ثبت این اختراع بکند اداره ثبت مالکیت معنوی این اجازه را به او می دهد که اختراع را به نام خود در داخل ایران ثبت کند مگر اینکه فرد صاحب ثبت اختراع خارجی قبل از ثبت نهایی و در زمان آگهی جلوی آن را بگیرد. ضمن اینکه این حق را هم خواهد داشت که بعد از ثبت اختراع نسبت به اعتراض به این ثبت صاحب اختراع اقدام نماید.

  ضمن اینکه این موضوع تنها مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور نیست و افراد خارجی هم می توانند به منظور بهره برداری و حمایت از اختراع خود آن را در ایران به ثبت برسانند البته به شرط اینکه کشور او هم این قانون را در خصوص ایرانی ها داشته باشد و ایرانی ها بتوانند اختراعات خود را در کشور او طبق قوانین آن کشور به ثبت برسانند و مانعی نداشته باشند.

  نکته آخر اینکه اختراع در زمانی که ثبت شود به عنوان یک دارایی شناخته می شود و صاحب اختراع می تواند حقوق ناشی از آن را اجاره بدهد، بفروشد و یا به اشتراک بگذارد و در صورت فوت این حق در ارث و میراث باید تعیین تکلیف شود.

  بهتر است قبل از اینکه طرح و اختراع فاش شود برای ثبت آن بصورت قانونی اقدام شود. مراحل و فرآیند های ثبت اختراع در ایران و جهان دارای پیچیدگی های حقوقی خاص خود می باشد که توصیه می کنیم در این خصوص با همکاری همکاران و کارشناسان خبره ما اقدام نمایید.

   
   

 • نظرات() 
 • شنبه 30 شهریور 1398


   
  الف: کلیه شرکتهای تشکیل شده تابع قانون مدنی میبایستی طبق شق 2 ماده 47 ناظر به ماده 48 قانون ثبت که ثبت کلیه شرکتنامه ها را اجباری دانسته و از قوانین آمره کشوری است به ثبت برسند. بدیهی است، این گونه شرکتنامه ها که به صورت قرارداد رسمی بین شرکاء تنظیم میگردد در دفترخانه های اسناد رسمی به ثبت میرسند. شرکتنامه ای که به طریق فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسد طبق نص صریح ماده 48 قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، مگر این که شرکاء شرکتنامه را طبق ماده 10 قانون مدنی به صورت قرارداد خصوصی تنظیم و شرکاء ضمن العقد تعهدات و تکالیفی را بر عهده بگیرند.

  ب: طبق ماده 195 قانون تجارت که مقرر داشته: «ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون (قانون تجارت) الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت است» ثبت کلیه شرکتهای هفتگانه مصرحه در قانون تجارت از جمله شرکتهای تعاونی که مقررات آن تابع قانون تجارت و قانون مربوط به شرکتهای تعاونی است، الزامی و اجباری می باشد و در صورت عدم ثبت، هر ذینفع میتواند به اداره ثبت شرکتها مراجعه و استرداد وجوه پرداختی بابت سهام یا سهم الشرکه خود را درخواست نماید.

  تهیه و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت

  اظهارنامه چیست: اظهار نامه یا « تقاضانامه ثبت شرکت » در اصطلاح قانون تجارت به سندی گفته میشود که توسط اداره ثبت شرکتها تهیه و تنظیم گردیده و تقاضا کننده ثبت (هیئت مدیره و یا وکیل منتخب آنها) باید با توجه به اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی و صورتجلسه هیئت مدیره و دیگر اسناد و مدارک متقن و خدشه ناپذیر شرکت از قبیل نام و موضوع و مدت و نشانی و میزان سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی و میزان سرمایه هر یک از سهامداران و مبلغ پرداختی و تعهد شده آنها و اسامی هیئت مدیره و مدیر عامل و دارندگان حق امضاء نام بازرس و موارد انحلال و موعد و نحوه تقسیم سود و غیره، نسبت به تنظیم مندرجات آنها اقدام و آنرا با اسناد مورد لزوم جهت ثبت شرکت تقدیم اداره ثبت شرکتها نماید.

  تقاضانامه در دو نسخه تنظیم میگردد و بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید طبق ماده 5 نظامنامه قانون تجارت مصوب سال 1311 نسخه ثانی آنرا با قید تاریخ و نمره «شماره» ثبت و امضاء و به مهر اداره ثبت شرکتها ممهور کرده به تقاضا کننده بدهد، این سند، سند ثبت شرکت خواهدبود و طبق ماده 6 همان قانون، در طرف ماه اول ثبت هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید توسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه (روزنامه رسمی) و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود.

  ارائه کلیه اسناد لازمه به اداره ثبت شرکتها

  اسناد و مدارک باید به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد، اداره مزبور پس از بررسی اسناد و مدارک لازمه، طی نامه ای اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی را در روزنامه های کثیرالانتشاری که از طرف مؤسسین جهت انتشار آگهی های شرکت معین گردیده است را میدهد، طرح اعلامیه پذیره نویسی که بدینسان مورد تأیید اداره ثبت شرکتها قرار گرفته باید در روزنامه کثیرالانتشار مزبور جهت اطلاع و خرید سهام توسط مردم که مطمح نظر و مورد توجه قانونگذار و مهمترین هدف شرکتهای سهامی عام که همانا ترغیب افراد در سرمایه گذاری های تجاری و بسط مالکیت-های خصوصی و تأمین رفاه عامه و تعدیل ثروت و سرمایه است، آگهی و منتشر گردد.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 26 شهریور 1398


   
  در فرهنگ لغت دهخدا شرکت به معنای شریک شدن دو یا چند نفر در کاری و یا اتحاد چند نفر به منظوری خاص و در نهایت شریک شدن در منغعت و غرض معنی شده است.

  از منظر مفاهیم حقوقی و به خصوص قانون تجارت ایران، شرکت از اجتماع ۲ الی چند نفر به صورت سهامدار، شریک یا موسس در غالب قرارداد رسمی تشکیل می شود، که این افراد همسو و همفکر در راستای یک هدف خاص در کنار یکدیگر به فعالیت مشغول می شوند. شرکت در واقع قراردادای می باشد که افراد بین خود به امضا می رسانند تا وجه قانونی پیدا کرده و بر اساس شخصیت حقوقی که پیدا کرده از یک اساسنامه و شرکتنامه واحد پیروی کنند. این قوانین می تواند شامل قوانینی برای اعضای شرکت و یا تعامل با سایر شرکت ها و اشخاص باشد.

  به طور کلی باید گفت بر اساس قانون کشور ایران هر شخص ایرانی و یا خارجی که تصمیم به فعالیت در کشور ایران دارد باید از طریق مراجع ثبتی اقدام نماید و از طرف دولت ایران به رسمیت شناخته شود در غیر اینصورت به این دلیل که از جانب دولت ایران به رسمیت شناخته نمی شود، فعالیت آن غیر قانونی خواهد بود و ممکن است به جزای نقدی، انحلال شرکت و ممنوعیت از فعالیت محکوم شوند.

  برای داشتن وجهه حقوقی و قانونی باید طبق قوانین و مقررات جاری در هر کشوری برای ثبت شرکت اقدام کرد و تشریفات قانونی را به جای آورد.

  در ایران شرکت ها در سه قالب جدا تعریف می شوند: شرکت های سرمایه ای، تعاونی و اشخاص.

  و همچنین در قانون تجارت کشور ایران انواع شرکت ها به ۷ نوع تقسیم بندی شده اند:

  شرکت های سهامی (خاص و عام)، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی.

  عمدتا شرکت ها در ایران به دو صورت اختیاری و اجباری تشکیل می شوند.

  در شرکت های اختیاری همانطور که گفته شد ۲ یا چند نفر به خواست و اراده خودشان و همین طور با اراده قلبی برای یک هدف خاص تشکیل شرکت داده و قراردادای را امضا می کنند و بر طبق آن هر نفر سرمایه ای را به صورت نقدی یا اموال در نظر می گیرد و افراد در سود و زیان شرکت تشکیل شده شریک می شوند. این شرکا حتی با توافق با یکدیگر می توانند مسئولیت هایی را در شرکت برای خود در نظر بگیرند و به عنوان یک فرد کاردان در شرکت فعالیت داشته باشند.

  شراکت به صورت اجباری یا قهری بسیار کم اتفاق میافتد به عنوان مثال ممکن است یکی از شرکا از دنیا برود و سهم الشراکه او با تععین و تکلیف میراث به طور قانونی و بر اساس اساسنامه به وارثین می رسد و این نوع شراکت به اجبار بوده است و با میل و اراده قبلی نمی باشد و شخص می تواند پس از تعیین و تکلیف دارایی خود در شرکت سهام خود را واگذار کند به شخصی دیگر و یا در شرکت های غیر از سهامی عام با توافق مجمع واگذار نماید.

  شرط اصلی تشکیل شرکت در ایران توافق طرفین و عقد قراردادی به طور قانونی و حقوقی بین شرکا و سهامداران می باشد و قراردادهایی مورد تایید قانون می باشد که شرایط زیر را داشته باشند:

  قراردادها بدون اجبار طرفین و صرفا با رضایت قلبی باشند.

  تمامی شرکا دارای سن قانونی باشند و از سلامت عقلی کافی و بلوغ اجتماعی برخوردار باشند.

  قراردادها مشخص باشند و فاقد هرگونه ابهام یا دوگانه گویی باشند.

  موضوع قرارداد مشخص باشد و خلاف قانون تجارت کشور ایران نباشد.

  شرایط اصلی و لازم برای تشکیل شرکت به شرح زیر می باشد:

  – حداقل تعداد شرکای تعیین شده در قانون

  شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفر

  شرکت های سهامی خاص حداقل ۳ نفر

  شرکت های تضامنی، مسئولیت محدود و نسبی حداقل ۲ نفر

  تعاونی حداقل ۷ نفر

  * این تعداد حداقل می باشد که در قانون تاکید شده است و ملزم به رعایت هستید ولی در قانون حداکثر ذکر نشده است.

  – تامین سرمایه مورد نیاز برای تشکیل شرکت

  شرکت سهامی عام حداقل ۵۰۰ هزار تومان

  شرکت سهامی خاص حداقل ۱۰۰هزار تومان

  شرکت های اشخاص اعتبار شخص مدنظر می باشد (آورده های نقدی و غیرنقدی به عنوان سرمایه شرکت)

  – انجام موضوع فعالیت شرکت

  – تقسیم سود و زیان شرکت

  شرکت های سرمایه هر کدام باید مطابق با دستورالعمل ها و قوانین موجود خود به ثبت برسند، شرکت های اشخاص هم فرآیند مشخص دارند، تعاونی ها نیز متناسب با شرایط خود به ثبت می رسند.

  برای ثبت شرکت در انواع مختلف کلیات مشابه نیز وجود دارد:

  – تشکیل مجمع عمومی موسسین و تنظیم صورتجلسه ای برای مشخص کردن اعضای هیئت مدیره، افراد دارای حق امضا و همچنین معرفی بازرسین.

  – دریافت رضایتنامه کتبی از اعضای هیئت مدیره برای قبولی سمت خود.

  – تشکیل جلسه هیئت مدیره و تنظیم صورتجلسه برای مشخص کردن رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس و همچنین مدیر عامل و بازرسین.

  – تنظیم اساسنامه، شرکتنامه، اظهارنامه و توافق موسسین و مدیران.

  – ثبت شرکت در اداره مربوطه با ارائه کلیه مدارک به همراه مدارک هویتی نفرات و همچنین گواهی عدم سوپیشینه.

  – درج موضوع ثبت شرکت به همراه خلاصه ای از آن در روزنامه دادگستری و یک روزنامه کثیرالانتشار.

  – تشکیل پرونده دارایی و دریافت کد اقتصادی

  – دریافت دفاتر پلمپ از سازمان امور مالیاتی

 • نظرات() 
 • سه شنبه 26 شهریور 1398


   
  انواع مواد غذایی به طور مستقیم با سلامت انسان ها در ارتباط هستند. اکثر افراد برای خرید یا انتخاب مواد غذایی مورد نظر خود به دنبال برندی هستند تا بتوانند به آن اطمینان کنند. بنابراین هیچ کارخانه ای بدون برند نمی تواند محصولاتش را وارد بازار کند و به فروش برساند. شرکت های مواد غذایی پس از اخذ مجوزهای لازم باید ثبت شرکت و پس از آن ثبت برند انجام دهند و مدیران قانونی شرکت که شرایط لازم را دارا باشند تعیین کنند.

  در زمینه مواد غذایی افراد بی شماری هستند که به دنبال کالای بدون برچسب و بی نام و نشان نیستند و معروفیت کالا که در نتیجه برند آن هست برای آنها حائز اهمیت می باشد.

  در کل ایران و برای ثبت هر نوع علامت و ثبت برند باید به اداره مالکیت صنعتی که وابسته به اداره مالکیت معنوی جهانی یا wipo وایپو هست مراجعه شود. در هر نقطه ای از ایران که بخواهید ثبت برند انجام دهید باید به این اداره مراجعه کنید زیرا در شهرهای دیگر نمایندگی ندارد.

  ثبت برند در حوزه موادغذایی از این قاعده مستثنی نیست و در همین اداره و در طبقات مرتبط با مواد غذایی ثبت برند انجام می شود.

  از آنجایی که این محصولات با سلامت مردم سر و کار دارند حتما باید مجوزهای بهداشتی تهیه شود و این تاییدیه ها معمولا از وزارت بهداشت معاونت غذا و دارو صادر می شود.

  ممکن هست مواد غذایی جز محصولات کشاورزی باشند که در این صورت باید از جهاد کشاورزی تائیدیه برای محصولاتی مانند پسته، زعفران، حبوبات و سایر محصولات مرتبط گرفته شود.

  تولیدکنندگان محصولات گوشتی و پروتئینی هم باید از سازمان دامپروری کشور مجوز دریافت کنند. برای ثبت انواع برند شما نیاز به مجوز از سازمان های مرتبط دارید که این قائده در رابطه با مواد غذایی نیز صدق می کند.

  پیش از ثبت انواع مواد غذایی باید طبقه مربوطه بررسی شود که مشابهت نداشته باشد و بهتر هست که در کنار ثبت نام علامتی هم در کنار نام برای ایجاد تمایز ارائه و ثبت کنید.

  مانند سایر موارد ثبت برند اینبار هم به صورت حقیقی و حقوقی انجام می شود.

  پس از تکمیل اظهارنامه درخواستی در دو نسخه، سایر مدارک به شرح زیر می باشد:

  مدارک ثبت برند به صورت حقیقی

  کپی شناسنامه متقاضی

  کپی کارت ملی مقاضی

  در صورتی که نام لاتین باشد ارائه کپی کارت بازرگانی

  در صورتی که کار به صورت وکالتی انجام شود کپی وکالتنامه وکیل

  ارائه حداقل ۳ تا ۱۰ نمونه علامت تجاری در ابعاد ۱۰ در ۱۰

  ارائه مدارک و مجوزات مربوط به نوع فعالیت

  مدارک ثبت برند به صورت حقوقی

  کپی از آخرین روزنامه تاسیس، هر نوع تغییرات و آگهی تاسیس

  کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا

  کپی از مجوزهای اخذ شده مانند جواز تاسیس، مجوز بهداشت و پروانه بهره برداری

  کپی کارت بازرگانی به نام مدیرعامل و یا شرکت (در صورتی که نام لاتین باشد)

  مهر شرکت

  در صورتی که کار به صورت وکالتی انجام شود کپی وکالتنامه وکیل

  ارائه حداقل ۳ تا ۱۰ نمونه علامت تجاری در ابعاد ۱۰ در ۱۰

  برندهای مواد غذایی بهتر هست به صورت جهانی هم همزمان ثبت شوند چون بالاترین میزان ثبت در جهان و کشور ایران به صورت بین المللی را موادغذایی دارا می باشد به این دلیل پیشنهاد می شود که به صورت جهانی ثبت را انجام دهید که پس از کسب توفیق در برند سازی زمانی که کار صادرات به سایر کشورها را بخواهید انجام دهید باید ثبت جهانی را انجام داده باشید و همین طور پیشنهاد می شود برای این چشم انداز در علامت خود از المان های لاتین استفاده کنید تا در برندسازی شما موثر واقع شود.

  ثبت برند بصورت بین المللی با استفاده از قوانین بین المللی درج شده در توافقنامه مادرید و در شرکت ثبت جهانی برند WIPO انجام می شود. برای ثبت به صورت جهانی ابتدا شما نیازمند ثبت برند در کشور ایران و در اداره مالیکت معنوی هستید و پس از آن می توانید تقاضانامه را تکمیل کنید و همانطور که توضیح داده شد، بهتر هست که نام و علامت را در قالب یک تقاضانامه ارائه دهید.

  در پایان فراموش نشود به جهت برندسازی بهتر در زمینه مواد غدایی حتما از اسامی لاتین استفاده کنید تا به صورت جهانی در برند شما اثرگذاری بهتری اتفاق بیافتد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 25 شهریور 1398


   
  همان طور که می دانیم ، علائم تجاری برای آنکه قابلیت ثبت داشته باشند ، می بایست وجه تمایز داشته و ابتکاری باشند. به این معنی که علامت نباید با سایر علائم ثبت شده آن قدر شباهت داشته باشد که سایرین را به اشتباه بیندازد.
  برای احراز نقض بر اساس مشابهت باید به این نکته توجه شود که آیا مشابهت بین دو علامت و یا کالا و خدمات تحت آن ها به اندازه ای است که موجب گمراهی مصرف کنندگان عادی شود یا خیر ؟

  این مطلب در قسمت اخیر بند 3 ماده 10 قانون علایم تجاری 1994 انگلستان و نیز بند 2 ماده 16 و بند ماده 6 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران آمده است. برای احراز نقض علامت تجاری بر اساس مشابهت باید وجود شباهت در دید مصرف کنندگان عادی احراز گردد. چنانچه مشابهت بین دو علامت و کالاهای تحت آن به اندازه ای باشد که مشتریان در تشخیص مبدا کالاها یا خدمات دچار سردرگمی و اشتباه شوند ، استعمال علامت دوم نقض علامت تجاری مورد حمایت محسوب خواهد شد اینکه اشتباه واقعی مصرف کنندگان را باید ملاک قرارداد یا احتمال اشتباه مصرف کنندگان در قانون ایران مطلبی ذکر نشده است اما به نظر می رسد ضابطه ی احتمال اشتباه و گمراهی را می بایست در نظر گرفت و در حقوق انگلستان نیز همین ضابطه برگزیده شده است. ( بند 2 ماده 10 قانون علایم تجاری )
  عبارت " احتمال اشتباه مشتری " می بایست تفسیر شود. در بند 2 ماده 9 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران ضابطه مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند، در نظر گرفته شده است اما این ضابطه دقیق نیست. گمراهی و اشتباه ، اغلب در خصوص بخشی از عموم به وجود می آید و این بی معنا و مفهوم است که بگوییم احتمال گمراهی همه مردم در نظر گرفته شود. پس چه گروهی از مصرف کنندگان جامعه را باید معیار قرار داد ؟ عقیده بر این است که باید گروهی از مردم که کالای تحت علامت را مصرف می کنند و در واقع مخاطب علامت تجاری هستند را مورد توجه و ملاحظه قرار داد. چرا که گاهی اوقات مخاطب علامت تجاری کسانی هستند که اطلاعات دقیق و مخصوصی دارند ، مثل خریداران اتومبیل و هواپیما و ماشین آلات پیچیده افراد متخصصی هستند که پس از بررسی کافی و لازم اقدام به خرید می نمایند.
  در این مورد قطعاَ این خریداران ، باهوش تر از مشتریان فروشگاه های مواد غذایی هستند. به طور مثال سه شرکت ژاپنی هوندا ، سوباروبخی از تویوتا علایم تجاری لگند ( LEGEND ) ولگنسی (LEGENCY )ولگوس (LEXUS ) را هم زمان استفاده می کنند و هیچ خطری مشتریان آن شرکت ها را تهدید نمی کند. در عوض بچه ها که اطلاعات لازم و مخصوصی ندارند بیشتر در معرض اشتباه قرار دارند.
  شایان ذکر است خصوصیت گمراه کننده یک علامت تجاری را قاضی راساَ تعیین می کند.
  در این مقاله هدف بررسی عواملی است که موجب مشابه محسوب شدن علائم تجاری است و نه عواملی که موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات است. چرا که در خصوص مورد اخیر عامل خاصی را نمی توان موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات دانست و تشابه در این مورد عرفی بوده و قاضی رسیدگی کننده می بایست با به کارگیری معیار کلی تشابه یعنی احتمال اشتباه مصرف کننده ، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد. در اکثر نظام های حقوقی عواملی که موجب مشابهت مصرف کننده ، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد.
  در اکثر نظام های حقوقی عواملی که موجب مشابهت علایم تجاری و در نتیجه گمراهی مصرف کننده می شود کتابت ، تلفظ ، شکل ظاهر و یا معنا و مفهوم علامت ذکر شده است.
  تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون علایم و اختراعات ایران نیز عوامل مشابهت را شکل ظاهری علامت ، تلفظ، کتابت یا هر کیفیت دیگری که مصرف کننده عادی را به اشتباه اندازد ، ذکر نموده است. این تبصره مقرر می دارد در مورد علامت تجاری شباهت ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد . اما در قانون علایم تجاری 1994 انگلستان به صراحت به این موضوع پرداخته نشده است. درادامه به طور جداگانه به شباهت از نظر شکل ظاهر علامت و شباهت از نظر کتابت خواهیم پرداخت.

  الف- شکل ظاهر علامت
  ظاهر علامت ها ممکن است کم یا زیاد مشابه باشند ولی آنچه که مهم است این است که آیا مصرف کننده را گمراه می کند یا خیر ؟
  چرا که هدف اصلی از انتخاب علامت تجاری برای کالاها یا خدمات ایجاد تمایز بین کالاها و خدمات از منافع مختلف و جلوگیری از گمراهی مصرف کننده می باشد.
  اما این شباهت چگونه می بایست مورد بررسی قرار گیرد ؟ و آیا باید دو علامت را به صورت جزء جزء مورد بررسی و مقایسه قرارداد یا اینکه ملاک تشابه کلی دو علامت است ؟ در حقوق انگلیس تشابه کلی مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد.
  در حقوق ایران در این خصوص قانون خاصی دیده نمی شود از طرفی چونکه همه آرا محاکم جمع آوری نمی شود تا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد رویه قضایی به خوبی مشخص نیست . اما در حد آرائی که منتشر شده است می توان گفت که از نظر دیوانعالی کشور و محاکم تجدید نظر ، ملاک " تشابه کلی دو علامت مورد نظر" می باشد. در این حالت دو علامت مورد تجزیه و تحلیلی قرار نمی گیرند و به اختلاف موجود در بین جزئیات علایم چندان توجهی نمی شود زیرا تاثیر کلی علامت در نظر بیننده اهمیت دارد. برعکس در دادگاه های بدوی، اغلب ، علایم را با نگرش تجزیه و تحلیل بررسی می کنند که قطعاَ با این روش به تفاوت هایی می رسند که نتیجه آن عدم تشابه دو علامت است. به عنوان نتیجه این بحث می توان گفت هرگاه مجموع علامتی با مجموع علامتی دیگر ایجاد اشتباه کند و با دیدن یکی، دیگری را به خاطر آورد ، هرچند که در جزئیات تفاوت هایی داشته باشند این علائم مشابه می باشند.
  در پرونده کلاسه 77/ 1121- 1122 ، شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان تهران طی دادنامه شماره 653- 652 مورخ 3 / 6 / 78 رای دادگاه بدوی را نقض می کند ، بدین توضیح که دادگاه بدوی بین علامت تجاریNeedle Bearing Joint Parts Hardy Spicer به انضمام اشکال دیگر که از جمله آن ها دو فقره مثلث یا علامت هاردی اسپایسر(Hardy Spicer) در داخل آن ها بوده ، و علامت تجاری شرکت تجدیدنظر خوانده که عبارت از یک مثلث با کلمه اسپایسر (Spacer) در داخل آن باشد، تشابه احراز و حکم به ابطال اظهارنامه شرکت تجدید نظر خواه صادر کرده است. دادگاه تجدید نظر در نقض رای چنین استدلال کرده است . با توجه به ترکیب ظاهری علایم مورد بحث، همان طوری که کارشناس منتخب دادگاه نیز اعلام داشته است ، تشابه موجود به اندازه ای نیست که اشخاص عادی را در تشخیص کالاهای حاوی علایم منظور شده دچار اشتباه نماید اما در صورتی که تجدیدنظر خواه صرفاَ تقاضای ثبت عبارت هاردی اسپایسر (Spicer Hardy) را با مثلث مربوط به آن می نمود احتمال وجود تشابهی که موجب اشتباه عادی گردد، وجود داشت و حال آنکه وجود اشکال هندسی و عبارت طولانی فوق الذکر وجوه ممیزه ای است که تصور چنین فرضی را مرتفع می سازد.
  در حقوق انگلیس نیز در دعوای واگاهاما علیه رستوران های مرکزی، دعوای خواهان به خاطر شباهت ظاهری علامت وارد دانسته شد. خواهان یک رستوران ژاپنی تحت نام "واگاماها" (wagamama) داشت که این علامت را ثبت کرده بود. بعد از شخصی رستورانی هندی را تحت عنوان " راجاماما " (Rajamam) افتتاح نمود. که در واقع شخص دوم ، با این کار موجب اشتباه و گمراهی مصرف کننده می شد. دادگاه حکم به ابطال علامت رستوران هندی داد.
  گرچه قاعده اساسی، مقایسه علائم به طور کلی و عدم تقسیم آن ها به جزئیات بوده ولی ترکیب نشانه ها هم اهمیت زیادی دارد و لازم است که به پیشوندها و پسوندهای مشترک کلمات توجه داشت. در صورتی که دو علامت کلمه بوده و از جهت شروع خیلی مشابه باشند احتمال اختلاط و اشتباه آن ها خیلی بیشتر از شباهت پایان آن دو خواهد بود. احتمال اشتباه در کلمات طولانی با پیشوند مشترک خیلی بیشتر از کلمات کوتاه با پسوند مشترک خواهد بود.

  ب- کتابت
  دومین عامل گمراه کننده مصرف کننده ، تشابه در نوشتن کلمات است به عبارت دیگر اشتباه مشتری ممکن است ناشی از تشابه در نوشتن کلمات باشد اگر این مشابهت ، مصرف کننده عادی با ضریب هوشی متوسط را به اشتباه اندازد ، در واقع موجب نقض حق دارنده علامت تجاری ثبت شده می باشد. در شباهت ظاهری ، کتابت علامت تجاری و طراحی آن ها، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به طور مثال بین دو علامت کلوگس (KEOLLO GGS) و کیتوس (KITTOOS) هیچ گونه شباهت ظاهری اشتباه آمیز دیده نمی شود ولی اگر این دو را با حروف لاتین و کوچک و چنین kittos، keloggsبنویسند احتمال گمراهی و اشتباه زیاد می شود.
  شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی رای شماره 1141 مورخ 12 / 9 / 1380 دعوای خواهان به خواسته الزام اداره مالکیت صنعتی به پذیرش ثبت علامت تجاری الوگزاتین (ELOXA TIE) را به علت مشابهت این علامت در نگارش و تلفظ با علامت ثبت شده اگزتین (OXETINE) وارد ندانسته و با این استدلال که شباهت این دو علامت در نگارش و تلفظ به حدی است که موجب اشتباه مصرف کننده می شود ، دعوا را مردود اعلام می دارد.
  دیوان عالی کشور بین دو علامت پنگ (PANG) و تانگ (TANG) در جریان پرونده ای که در تاریخ 5 / 8 / 71 در شعبه 24 دیوانعالی کشور مورد تجدید نظر قرار گرفت ، شباهتی احراز نمی کند جریان دعوا از این قرار بوده است : یک شرکت آمریکایی خواستار ابطال ثبت علامت پنگ (PANG) یک شرکت ایرانی شد و خواهان چنین توضیح می دهد که علامت تانگ (TANG) به موجب تصدیق شماره ... و گواهی تجدید ثبت مورخ ... در ایران برای طبقه 32 به ثبت رسیده است و خوانده بدون توجه به مقررات اقدام به ثبت علامت پنگ (PANG) نموده است و چون این علامت شباهت کامل با علامت ثبت شده تانگ (TANG) دارد ، تقاضای ابطال علامت می شود اما دادگاه به استناد ، مجموع محتویات پرونده هیچ گونه شباهتی بین دو علامت اعم از تلفظ، کتابت ، تصویر و معنی مشاهده نمی کند که موجب اشتباه و گمراهی مشتریان و مصرف کنندگان و افراد عادی جامعه گردد از این رو حکم بطلان و دعوای خواهان ابرام می شود . البته رای دیوانعالی کشور شگفت آور است چرا که در علامت مذکور از لحاظ ظاهر و کتابت مشابه هستند.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 25 شهریور 1398


    
  شباهت در تلفظ کلمات می تواند مصرف کنندگان را به اشتباه اندازد ، هر چند که کتابت آن ها متفاوت باشد زیرا کلمات زیادی وجود دارد که به گونه های متفاوتی نوشته می شوند ولی از لحاظ تلفظ به هم بسیار نزدیکند . این حالت در ارتباطات شفاهی از جمله مکالمات تلفنی، از اهمیت خاصی برخوردار است.
  برای روشن شدن مطلب، ذیلاَ به بررسی آراء صادر شده دادگاه در این رابطه می پردازیم.

  شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 1243 مورخ 10 / 10 / 1380 دعوای خواهان به خواست ثبت علامت تجاری با ELVAN ( تلفظ الوان ) را با این استدلال که این علامت به جهت تلفظ با علامت ثبت شده الوان را با این استدلال که این علامت به جهت تلفظ با علامت ثبت شده الوان مشابه است را رد می نماید که پس از اعتراض شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر تهران دادنامه شماره 3714 مورخ 28 / 10/ 1380 رای صادر شده را با این استدلال که : " ... در زبان فارسی هر دو کلمه به یک املاء نوشته می شوند و این موجب اشتباه مشتری خواهد شد ... " اعتراض را غیر وارد تشخیص و رای بدوی را تایید می نماید.
  شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 765/3/359 طی رای شماره 457- 19 /3/ 76 یا مشابه داشتن دو علامت مارس و فارس رای دادگاه عمومی را نقض و چنین استدلال می نماید :
  از آن جا که حسب تبصره 2 ماده 5 آیین نامه قانون ثبت علایم و اختراعات شباهت بین دو علامت تجاری ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلف یا کتابت باشد با ملاحظه اینکه دو علامت مارس و فارس که فقط دو حروف " م " متفاوت و در سایر حروف " ارس " مشترک می باشند از این جهت لفظ مشابه و تلفظ آن ها به لحاظ آهنگ واحد آنچنان نزدیک است که در محاورات به علت اتحاد و اشتراک لفظ و صدا اشتباه می شود و مشتریان و مصرف کنندگان معمولی که به مشخصه صنعتی و تجاری محصولات مارس و فارس دسترسی ندارند و از فرمول و اختصاصات آن آگاهی نداشته و جز با مراجعه به بروشور و بسته بندی نمی توانند در جریان چگونگی تهیه و ترکیبات آن قرار گیرند. علامت فارسی را به جای آن تلقی می نمایند.
  اما دیوان عالی کشور طی رای اصراری شماره 3- 20/9/1375 علامت fa آلمانی را با فافا فارسی که هر دو جهت محصولات بهداشتی و آرایشی ثبت شده است مشابه ندانست در این پرونده شعبه هجدهم دادگاه حقوقی یک تهران پس از بررسی به شرح زیر طی دادنامه شماره 342- 25 / 4/ 72 اقدام به صدور رای می نماید :
  " ... با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و مدافعاتش به شرح منعکس در پرونده و لوایح ابرازی و همچنین با توجه به مدافعات وکیل خواندگان در لوایح تقدیمی و جلسه دادگاه و مستندات مدرکیه ابرازی طرفین و با توجه به محتویات پرونده – مربوط به ثبت علامت خواهان و پرونده مربوط به تقاضای ثبت علامت خواندگان واصله از اداره ثبت شرکت ها دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه وارد نیست. بدین توضیح که خواهان توسط وکیلش علامت fa را به لاتین ... به ثبت رسانیده است. بنابراین از محتویات پرونده خواهان در اداره ثبت شرکت ها ملاحظه می شود : اولاَ خواهان صرفاَ علامت fa را به لاتین به ثبت رسانیده است و برخلاف ادعای وکیلش در دادخواست معادل فارسی آن را که کلمه فا می باشد به ثبت نرسانیده . ثانیاَ پرونده متشکله در اداره ثبت شرکت ها راجع به تقاضای ثبت خواندگان مربوط به تقاضای ثبت علامت فافا آن هم به خط و کتابت فارسی است نه لاتین و همان طور که ملاحظه می شود علامت ثبت شده خواهان fa به کتابت لاتین و علامتی که خوانده تقاضای ثبت آن را دارد فافا به کتابت فارسی است که هم از نظر شکل و کتابت و هم از نظر اینکه یکی به فارسی و دیگری به لاتین است با هم شباهت آنچنانی ندارند. بنابراین به نظر دادگاه تشابه و شباهت آنچنانی که وکیل خواهان مدعی آن است بین دو علامت موضوع پرونده موجود نیست و دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه وارد نمی آید حکم به رد آن داده می شود.
  پس از اعتراض از سوی وکیل خواهان پرونده شعبه اول دیوانعالی کشور مطرح می شود و هیات شعبه طی دادنامه شماره 73/ 245/1- 20/6/73 به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
  بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد وارد است چه طبق بند 2 ماده 9 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 تقاضای ثبت در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد قابل پذیرش نیست و تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون مزبور موب 1337 در توضیح ماده مرقوم مقرر داشته در مورد علامت تجاری مشابهات مذکور در ماده 9 قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا بهره کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد. با عنایت به اینکه علامت تجاری شرکت معترض فا (fa) در مورد کالای عطریات و صابون های توالیت و محصولات کف دار و غیره می باید ، علامت تجاری شرکت معترض علیه که عبارت از کلمه فافا جهت انواع مواد پاک کننده بوده و حروفی است که در تلفظ مصرف کنندگان را به اشتباه می اندازد.
  این بار پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود . دادرس شعبه طی دادنامه شماره 522- 22/873 چنین رای می دهد :
  با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می شود که علامت ثبت شده خواهان با مشخصات برچسب مدور به رنگ زرد و خطوط غیرمنظم سبز رنگ دو حرف fa انگلیسی در وسط آن نوشته شده و شکل دو برگ به رنگ های زرد و نارنجی به ثبت رسیده اما علامت خوانده با برچسب مستطیل و رنگ قرمز در حالی که کلمه " فافا" به رنگ سفید در کنار آن قرار گرفته می باشد با دقت در مشخصات هر دو علامت نتیجه ای که به روشنی دیده می شود این است که اولاَ بین آن دو از حیث کتابت و تلفظ شباهت معمولی وجود ندارد.
  ثانیاَ هر مصرف کننده در هر سطح که باشد به خوبی هر دو علامت را با مشخصات متفاوتی که دارند تمیز داده و گمراه نخواهد شد ... و با عنایت به سایر مشخصات در علامت مورد تقاضای ثبت خوانده از قبیل شکل و رنگ تمسک به ماده 5 کنوانسیون پاریس مصوب 1883 که موضوع آن اشکال و ترسیمات و نمونه های صنعتی در کلیه کشورهای جهان می باشد به علت عدم تشابه شکلی و ترسیمی بین دو علامت نمی توان مصداق داشته باشد. با توجه به تمایزات ذکر شده تشابهی احراز نمی شود. لذا با توجه به موارد فوق الاشاره دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر می نماید.
  با اعتراض وکیل خواهان پرونده مجدداَ در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح می شود. شعبه مذکور رای مورد تقاضای تجدیدنظر را اصراری تشخیص و پرونده را جهت طرح در هیات عمومی حقوق دیوانعالی کشور ارسال می دارد. هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از شور چنین رای می دهد. ( رای شماره 23- 20/ 9 / 1375 )
  اعتراض موثر و موجهی ... از جانب وکیل تجدیدنظر خواه به عمل نیامده رای دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات دعوی در رسیدگی های انجام شده و مبانی استدلال صحیحاَ اصدار یافته و مخالفتی با موازین قانونی ندارد. علیهذا هیات عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت آراء دادنامه شماره 522- 22/ 8/ 73 شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران را که بر رد دعوی تجدیدنظر خواه صادر گردیده ابرام می نماید.
  برخی این رای را نادرست دانسته و بر آن خدشه وارد کرده اند و چنین استدلال نموده اند که "... گاهی غافل هستیم که مخاطبین علامت چه کسانی هستند. بیشترین مصرف کنندگان این گونه کالاها جوانان و بانوان هستند که اغلب به ظاهر آن توجه می کنند نه به کیفیت ، بنابراین دو علایمی از قبیل fa و فافا که در تلفظ مشابهند ، گرچه در یکی تکرار وجود دارد باید پذیرفت که امکان احتمال اشتباه آن هم با توجه به نوع کالا بسیار زیاد است.
  باید گفت که چنین استدلالی در صورتی پذیرفته است که صرفاَ دو علامت مورد بحث " فافا " و "fa" بودند در حالی که حروف و کلمه مزبور جزیی از دو علامت مورد بحث بوده اند و همراه با اشکال و رنگ هایی ، علامت های تجاری را تشکیل می داده اند . لذا به نظر می رسد هیچ شباهتی که موجب اشتباه مصرف کننده گردد بین دو علامت مذکور موجود نبوده و رای به درستی صادر شده است.
  در مجموع قابل ذکر است، معیار و ضابطه رد تقاضای برند،"اشتباه مشتری" است و در واقع علاوه بر مواردی نظیر تلفظ، کتابت و شکل ظاهر قاضی به هر نحو که شباهت را تشخیص دهد می تواند حکم به ابطال علامت نقض کننده دهد . یکی از این طرق شباهت در معنی دو علامت است در صورتی که معنا و مفهوم واحدی از هر دو علامت تجاری متبادر به ذهن مصرف کننده عادی شود، مشابهت دو علامت مطرح بوده و زمینه و سبب گمراهی مصرف کننده فراهم می شود. در واقع باید گفت علایمی که به ظاهر متفاوت بوده ولی در معنی یکسان باشند، ممکن است مشابه محسوب شوند مانند دریم لند( DREAMLAND ) و اسلومیرلند(SLUMBERLAND ) که هر دو به معنی شهر رویایی می باشند.
  گرچه در دعاوی ، بیشتر به موارد مخصوص عمل می شود و به شباهت علایم به کیفیت دیگر مانند شباهت از نظر معنی ، توجه کمتری می شود ولی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 339- 30/3/1377 با این استدلال که علامت لیتل سون Little Swan به معنی قوی کوچک از نظر معنی و نیز کتابت با علامت ثبت شده سوان (Swan) به معنی قوی به حدی مشابهت دارد که مصرف کننده عادی را به اشتباه اندازد. دعوای خواهان ( متقاضی ثبت علامت لیتل سوانLittle Swan ) را رد می نماید.
  از طرفی شعبه 24 دیوانعالی کشور نیز در پرونده 5917- 24 طی دادنامه شماره 267 – 24 مورخ 5 / 8/ 1371 به شباهت معنایی بین دو علامت اشاره کرده است.
  گرچه عبارت تشابه " به هر کیفیت دیگر " عبارت جامعی است اما در این خصوص قاضی می بایست نهایت دقت را به کار برد ، زیرا اشخاصی هستند که سرمایه زیادی را صرف تبلیغ و مشهور کردن یک علامت می کنند که در صورت بی دقتی در رسیدگی به دعاوی ، خسارت سنگینی به این اشخاص وارد می شود.
  از انتخابتان متشکریم

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :7
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو