کامپیوتری

دوشنبه 15 مهر 1398


 

شرکت سهامی به عنوان کامل ترین نوع شرکت سرمایه ای شرکتی تجاری است که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می شوند، به وسیله اوراق قابل معامله ( سهام ) مشخص می شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می باشند. ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت سهامی چنین می گوید : " شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است ".

برابر قانون تجارت شرکت های سهامی عبارتند از :
الف: شرکت های سهامی عام
ب: شرکت های سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و هر شریک به همان میزان سهامی که خریداری نموده در شرکت سهیم و شریک می باشد و از لحاظ مسئولیت نیز باید گفت حدود مسئولیت هر شریک به همان مقدار و میزان مشارکت او می باشد و زائد بر آن مسئولیتی متوجه وی نیست.
لازم به توضیح است، شرکت سهامی عام امروزه یکی از مهم ترین شرکت های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که به اتکاء سرمایه های تسهیم شده فعالیت اقتصادی خود را رونق می دهد زیرا اشخاص به صورت ثابت در آن تصمیم گیرنده و اداره کننده نمی باشند.

ارکان شرکت سهامی عام
ارکان شرکت سهامی عام عبارت است از :
1- رکن تصمیم گیرنده : مجمع عمومی
" مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد ".
با در نظر گرفتن حقوق صاحبان سهام بالاترین مرجع تصمیم گیری شرکت های سهامی مجمع عمومی است که در حکم قوه مقننه می باشد که اصول و طرز کار و عملیات شرکت را تعیین نموده، مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات آن را بررسی، تایید یا تصحیح می کند.
2- رکن اداره کننده : هیات مدیره
شرکت سهامی به وسیله ی هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده ی اعضا هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. البته بنابر ماده 48 قانون تجارت که با تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت منسوخ شده شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف و غیرموظف که از میان صاحبان سهام به سمت مدیری و برای مدت محدوده ی تعیین شده و قابل عزل می باشند اداره خواهند شد که این افراد را که دارای اختیارات و وظایف جمعی هستند هیات مدیره گویند.
3- رکن نظارت کننده : بازرس
بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند .  بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم از خارج از شرکت ، برخلاف اعضاء هیات مدیره که لازم بود حتماَ از میان سهامداران انتخاب گردند.
اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند :
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند، البته فقط در مدت محرومیت. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
3- اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
5- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد. ( ماده 147 ل. ا. ق. ت
به موجب قانون وظایف بازرسان شرکت به شرح ذیل است :
1-  بررسی کلیه هزینه ها و در آمد های شرکت و ارائه آن ها به سهامداران
2- نظارت بر امور هیات مدیره
3- ماموریت بررسی حساب ها
4- ماموریت اطلاع رسانی

خصوصیات شرکت های سهامی عام
1- شرکت شامل سهام مساوی است. به این معنا که سرمایه شرکت هرچه باشد باید به قسمت های مساوی تقسیم گردد که هر قسمت آن را یک سهم می نامند.
2- مسئولیت هر شریک به میزان سهام او می باشد.
3- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می گردد.
4- سرمایه شرکت سهامی : رکن اصلی شرکت سرمایه آنست زیرا هیچ شرکتی بدون سرمایه نمی تواند تشکیل بشود. چرا که مهم ترین وسیله جلب منفعت سرمایه شرکت است. بنابراین اهمیت و اعتبار هر شرکت بستگی به وجود و میزان سرمایه آن دارد و در افزایش آن محدودیتی در کار نیست. زیرا تا هر اندازه که صاحبان سهام بخواهند سرمایه گذاری کنند منع قانونی ندارد ولی حداقل سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.
نکته : سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود.
– سهم سرمایه موسسین نباید از 20% سرمایه شرکت کمتر باشد.
– سی و پنج درصد از مبلغ مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان " شرکت سهامی عام در شرف تاسیس " نزد یکی از بانک ها سپرده شود.
5- حداقل تعداد شرکاء : حداقل تعداد شرکاء نباید کمتر از سه نفر باشد لیکن در حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد و بستگی به اساسنامه و توافق صاحبان سهام دارد.
6- عبارت شرکت سهامی عام : در شرکت سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن در کلیه اوراق و نوشتجات و آگهی ها به طور صریح و روشن قید گردد.
شایان ذکر است از ویژگی های منحصر شرکت سهامی عام، که آن را از کلیه شرکت های تجاری و از جمله شرکت سهامی خاص متمایز می سازد، امکان عضویت این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار است. در حالی که، علی رغم تجویز انتشار اوراق مشارکت برای شرکت های سهامی خاص به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 این شرکت ها مجاز به ارائه اوراق مشارکت یا برگه های سهام خود در این بازار نیستند.

سهام شرکت سهامی و انواع آن
سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم ، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
– سهم ممکن است بانام و یا بی نام باشد.
– در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این گونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود.
با توجه به مقررات قانونی، سهام به : بانام ، بی نام ، انتفاعی ، موسس، ممتاز و جایزه قابل تقسیم اند.
به موجب ماده 26 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، در ورقه سهم نکات ذیل باید قید شود :
1. نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها .
2. مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
3. تعیین نوع سهم
4. مبلغ اسمی و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد .
5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
3- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

اساسنامه شرکت سهامی عام
اساسنامه که مواد آن لازم الرعایه از طرف شرکت می باشد، دربرگیرنده وظایف و اختیارات اعضاء شرکت، هیئت مدیره ، بازرسان و مجامع عمومی که نشانگر سیاست های کلی ، مقررات و رویه های اجرایی شرکت است می باشد. اساسنامه تابع نظر اکثریت سهامداران است که در آن محدودیت های قانونی الزام آوری اعمال گردیده است. در اساسنامه موارد ذیل قید می شود :
نام شرکت – موضوع فعالیت شرکت – مدت شرکت – مرکز اصلی شرکت – مبلغ سرمایه شرکت با تعیین میزان وجوه نقد و غیرنقد – تعداد سهام و مشخص نمودن تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن – نحوه انتقال سهام بانام – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس- چگونگی انجام افزایش یا کاهش سرمایه شرکت – زمان تشکیل و نحوه دعوت مجامع عمومی – مقررات راجع به تشکیل مجامع عمومی ، ترتیب اداره آن ها، نحوه اخذ رای و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات – چگونگی نحوه انتخاب و عزل مدیران، مدت تصدی آن ها و وظایف آن ها – نحوه تعیین بازرس یا بازرسین و مدت فعالیت آن ها – مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی و نحوه و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و چگونگی تقسیم آن – شرایط صدور اوراق قرضه – در صورتی که ایجاد سهام ممتازه مورد نظر باشد، تعیین تعداد آن و امتیازات مربوط به آن – نحوه انحلال و چگونگی انجام تصفیه امور آن .

ثبت شرکت سهامی عام
پس از تشکیل شرکت سهامی عام و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها، اداره نامبرده باید اقدامات ذیل را انجام دهد :
1- مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن
2- تطبیق مندرجات مدارک تسلیم شده با قانون
3- صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی
ماده 11 لایحه اصلاح قانون تجارت در اقدامات لازم پس از صدور مجوز صریحاَ اشاره نموده است :
" اعلامیه ی پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود ".
لذا با توجه به ماده 11 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم تاسیس شرکت سهامی عام و تطبیق آن ها با قانون و صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اقدامات ذیل را انجام می دهند :
1- آگهی اعلامیه پذیره نویسی در جراید توسط موسسین
2- قرارداد اعلامیه پذیره نویسی در معرض دید علاقمندان در بانکی که تعهد سهام در آن صورت می گیرد.
از آن جا که موسسان در موقع تسلیم پیشنهادات خود با قبول کنندگان آشنایی ندارند، می بایست برای جلب علاقمندان به پذیره نویسی با رعایت قانون مراتب پذیره نویسی را از طریق جراید به عموم مردم اعلام دارند که در این صورت علاقه مندان به پذیره نویسی با ملاحظه شرایط و قرارداد پذیره نویسی که در معرض دید آنان در بانکی که تعهد سهام در آن شده است تصمیم خود را می گیرند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی رایگان با ما تماس حاصل فرمایید.
 

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 مهر 1398


  یا امکان تغییر نام شرکت وجود دارد؟چه نامهایی را می توانیم جایگزین نام فعلی شرکت کنیم؟ شرایط تغییر نام شرکت چیست؟

   شرکتهایی که به هر دلیلی مایل به تغییر نام خود هستند می توانند با رعایت شرایط و تشریفات لازم این کار را انجام دهند. بعد از تغییر نام شماره ثبت و تاریخ ثبت و سایر شرایط شرکت تغییری نخواهد کرد و تنها نام پیشین آن تغییر خواهد کرد.

   جهت تغییر نام شرکت کافی‌ست مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده و صورتجلسه تنظیم شده تغییر نام توسط اعضا امضاء گردد. سپس به همراه مدارک شناسایی مدیر عامل و مدارک شرکت ( کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی) به اضافه اسامی انتخابی با تعیین اولویت تحویل اداره ثبت گردد.

   اما اسامی انتخابی باید دارای چه شرایطی باشند؟کدام اسامی پذیرفته می‌شوند؟ معیارهای تأیید نام شرکت چیست؟

   در حال حاضر اسامی تک سیلابی به هیچ‌وجه پذیرفته نمی‌شود و اسامی انتخابی می‌بایست حتما سه سیلابی باشند. ( از سه بخش تشکیل شده باشند.) البته در مواردی بسیار نادر که نامهای انتخابی بسیار کمیاب و خاص بوده و دارای عمومیت کمتری باشند احتمال پذیرش نام دو سیلابی نیز وجود دارد.

  حداقل یک کلمه از سه سیلاب نام شرکت باید نام خاص باشد ( مانند شاهین، پرستو، گلزار و … ). سعی کنید از نامهایی که عمومیت زیادی دارند کمتر استفاده کنید تا احتمال تأیید نام شما بالاتر رود، به عنوان مثال کلماتی مثل ایرانیان، پارسیان و … کلماتی  هستند که در نام اکثر شرکتهای ثبت شده ایرانی به کار رفته است و استفاده از آنها احتمال تأیید نام را به علت تشابه با نام دیگر شرکتهای ثبت شده پایین می‌آورد.

  برای اینکه نام منتخب شما تأیید شود لازم است شرایطی را رعایت کنید. نام انتخابی شما باید حتما:

  الف- پارسی باشد. در نام انتخابی خود از کلمات خارجی استفاده نفرمایید.( کلمات عربی و خصوصا مذهبی چندان شامل این قاعده نمی شوند.) در صورتی که از کلمه ای استفاده می کنید که پارسی‌ست اما چندان مصطلح نیست بایستی حتما برای آن نام مستند ارائه نمایید. مستند کلمات می‌بایست از فرهنگهای معتبر مانند فرهنگ دهخدا، فرهنگ عمید یا فرهنگ معین باشد. در صورتی که نام انتخابی شما نام مکانی در ایران است لازم است نقشه آن مکان به همراه درخواست پیوست گردد.

   ب- سه سیلابی باشد. نام انتخابی شما باید از سه کلمه تشکیل شده باشد. نامهای تک سیلابی به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند و نامهای دو سیلابی نیز در صورت خاص بودن و نداشتن تشابه ممکن است تأیید گردند.

   ج- مشابه یا عین نام درخواستی قبلا ثبت نشده باشد. سعی کنید نام انتخابی شما عمومیت کمتری داشته باشد و کمتر استفاده شده باشد. کلماتی چون نوین، گسترش، گستر، پارس و … به کرّات در نام سایر شرکتها استفاده شده است. هر چه نام انتخابی شما خاص‌تر باشد و کمتر استفاده شده باشد احتمال پذیرش آن بالاتر است.

   د- از کلمات ممنوعه استفاده نکنید. کلماتی مانند ایران، کانون، تهران و … سایر کلماتی که دولتی و ملی محسوب می‌گردند تأیید نخواهند شد. همچنین برای استفاده از نام شهرها و اماکن مختلف باید از فرمانداری آن شهر یا مرجع ذیصلاح آن مکان مجوز دریافت کرده و به اداره ثبت ارائه نمود.

   همچنین کلماتی که خلاف موازین شرع، عرف و اخلاق جامعه باشند نیز مسلما تأیید نمی‌گردند.

  با رعایت موارد فوق می‌توان نامی مناسب انتخاب نمود و در کمترین زمان تغییر نام را به انجام رساند تا بدون ایجاد موانع و مشکلات قانونی و اداری و تلف شدن زمان نام جدید شرکت به ثبت برسد.

   

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 مهر 1398


  موضوع شرکت هدفی است که شرکا به خاطر آن گرد هم آمده اند و یک شرکت تاسیس کرده اند. موضوع شرکت پس از ثبت در صورت صلاحدید اعضای شرکت قابل تغییر و یا کاهش و افزایش می باشد.

  برای تغییر موضوع شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد. و پس از آن صورتجلسه تنظیم و به امضا سهامداران شرکت برسد.

   

  نکته ۱ : برای تغییر موضوع شرکت باید به مجوزی بودن یا نبودن موضوع توجه کرد و در صورت مجوزی بودن ، جواز را از سازمان مربوطه اخذ کرد.

   

  نکته ۲ : موضوعات جدید یا الحاقی باید از موضوعاتی انتخاب شود که غیر قانونی و غیر مجاز نباشند و قابل ثبت باشد.

 • نظرات() 
 • شنبه 13 مهر 1398


  طبق بند 2 مقررات صادرات و واردات، صرفا اشخاصی می‌توانند به امر واردات و صادرات بپردازند که کارت بازرگانی داشته باشند. این کارت حکم مدرک اصلی و رسمی ورود و صدور محصول به کشور را دارد. اتاق بازرگانی مسئولیت صدور کارت بازرگانی را برعهده دارد. اتاق بازرگانی تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن ایران کار [...]

   
  کارت بازرگانی و انواع آن  گالری
  کارت بازرگانی و انواع آن
  کارت بازرگانی, مقالات ثبتی
  کارت بازرگانی و انواع آن
  کارت بازرگانی و انواع آن حتما برایتان پیش امده که درباره ی کارت بازرگانی  و انواع  آن شنیده باشید.در این قسمت به دادن کمی توضیح و معرفی انواع ان میپردازیم. معرفی کارت بازرگانی: طبق قوانین گمرکی کشورمان، یکی از مدارک اصلی و اساسی در مبحث واردات و صادرات کالا، کارت بازرگانی است. کارت بازرگانی مجوزی [...]

   
  کارت بازرگانی اروند  گالری
  کارت بازرگانی اروند
  کارت بازرگانی, مقالات ثبتی
  کارت بازرگانی اروند
  کارت بازرگانی اروند برای انجام امور بازرگانی شما نیاز است تا مجوز لازم را در اختیار داشته باشید. نخست باید با مراحل کارت بازرگانی اروند و اینکه این کارت به چه کارهایی می آید آشنایی لازم را کسب کنید. اروند به عنوان مرز آبی بین ایران و عراق یکی از مکانهایی است که توجه فعالان [...]
   
  کارت بازرگانی قشم  گالری
  کارت بازرگانی قشم
  کارت بازرگانی, مقالات ثبتی
  کارت بازرگانی قشم
  کارت بازرگانی قشم برای افرادی که میخواهند وارد فعالیت تجاری در جزیره قشم شوند، دریافت کارت بازرگانی قشم ضروری است، پیش از آن باید با مراحل کارت بازرگانی قشم آشنایی لازم را داشته باشید. جزیر قشم با موقعیت استراتژیک خود این قابلیت را دارد تا به یکی از مقاصد اصلی تاجران برای انجام امور گردشگری [...]

   
  کارت بازرگانی ارس  گالری
  کارت بازرگانی ارس
  کارت بازرگانی, مقالات ثبتی
  کارت بازرگانی ارس
  کارت بازرگانی ارس برای انجام تمامی امور تجاری نیاز است پس از پیمودن مراحل دریافت کارت بازرگانی ارس نسبت به این کار اقدام کنید؛ کارت بازرگانی ارس این امکان را به شما میدهد تا به سادگی و بدون کوچکترین مشکلی نسبت به تجارت در مناطق آزاد اقدام کنید؛ منطقه آزاد ارس با توجه به نزدیکی [...]
   
  ثبت شرکت واردات کالا
  ثبت شرکت وارادات کالا چگونه است؟ مراحل ثبت شرکت واردات کالا چیست؟ منظور از شرکت های بازرگانی چیست؟ چه کالاهایی را میتوان صادر و یا وارد کرد ، چگونه میتوان کارت بازرگانی را اخذ کردt از کجا میتوان برای ثبت شرکت و همچنین پیمودن مراحل ثبت شرکت واردات کالا مشاوره گرفت؟ مرجع صدور کارت بازرگانی [...]
   
  کارت بازرگانی چیست ؟
  مراحل اخذ کارت بازرگانی چیست؟ شما هم به دنبال مشاوره اخذ کارت بازرگانی هستید ؟ سوالات شما اینها نیست : کاربرد کارت بازرگانی چیست ؟ به دنبال مشاوره کارت بازرگانی هستم ؟ از مراحل اخذ کارت بازرگانی اطلاع دارید ؟ چه اشخاصی میتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند ؟ از کجا برای دریافت کارت بازرگانی باید [...]

   
  کارت بازرگانی ارزان
  کارت بازرگانی ارزان دریافت کارت بازرگانی ارزان! به شما اجازه میدهد وارد حرفه تجارت شوید؛ پیش از آن باید با مراحل دریافت کارت بازرگانی ارزان و هزینه کارت بازرگانی آشنایی کافی را داشته باشید. نیاز است تا قبل از شروع مراحل دریافت کارت بازرگانی ارزان با هزینه ای که قرار است پرداخت کنید، تفاوت های [...]

   
  مالیات کارت بازرگانی
  مالیات کارت بازرگانی در ازای دریافت کارت بازرگانی و استفاده از آن شما باید مبلغی را به عنوان مالیات کارت بازرگانی پرداخت کنید. هزینه مالیات کارت بازرگانی هزینه ای مشخص است که متاسفانه برخی از شرکت ها با توجه به نا آشنا بودن افراد با این کار نسبت به دریافت هزینه بیشتر تحت نام هزینه مالیات [...]

   
  کارت بازرگانی انزلی
  کارت بازرگانی انزلی برای انجام هرگونه فعالیت تجاری و واردات در منطقه انزلی نیاز است تا نسبت به پیمودن مراحل کارت بازرگانی انزلی اقدام کنید؛ هزینه کارت بازرگانی انزلی نیز مسلما یکی از نکات مهمی است که باید نسبت به آن دانش لازم را داشته باشید. کارت بازرگانی انزلی را میتوانید به راحتی دریافت کنید [...]

   
   

 • نظرات() 
 • شنبه 13 مهر 1398


  ایزو  هویت و ریشه بین المللی ندارد و فقط برای ایران کارایی دارد. درصورتی که سازمان بتواند ساخت مستند سه گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت، گواهینامه 14001 سیستم مدیریت محیط زیست و نیز ایزو 18001 و یا نسخه جدید ایزو 45001 سیستم مدیریت امنیت بهداشت حرفه ای ایزو 18001 را مستقر و اجرا کند فقط گفته می شود شرکت از یک سیستم مدیریت [...]

   
  دریافت گواهینامه   
  اخذ انواع مجوزها, گواهینامه ایزو
  دریافت گواهینامه  
  دریافت گواهینامه  گواهینامه  (سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی) به عنوان سندی محسوب می شود که بیانگر این است که مرجع یا موسسه ذکر شده یک کنترل مدیریتی منظم و ساختارمند دارد و برای اینکه از بروز مشکلات و اتفاقات بهداشتی، امنیتی جلوگیری شود و همچنان همه قوانین زیست محیطی براساس بند های [...]

  توسط مدیریت|13ام آبان, 1397|اخذ انواع مجوزها, گواهینامه ایزو|بدون دیدگاه ادامه مطلب
  گواهینامه حلال  گالری
  گواهینامه حلال
  گواهینامه ایزو, مقالات ثبتی
  گواهینامه حلال
  حلال کلمه ای است که ریشه آن عربی می باشد و یعنی برای اجتماع  قانونی و مفید است. استاندارد حلال یکی از انواع استاندارد های مربوط به مواد غذایی است، این گواهینامه معتبر اغلب در میان کشور های اسلامی شناخته شده و معروف است و زمانی که در رابطه با غذا و آشامیدنی ها استفاده [...]

   
  گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱  گالری
  گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱
  گواهینامه ایزو, مقالات ثبتی
  گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱
  یکی از ثروت هایی مانند سرمایه های تجاری که ارزش بسیاری دارد و در موفقیت و یکپارچه سازی یا شکست کار شما موثر است، اطلاعات شماست. وقتی که اطلاعات صحیح مدیریت و حفاظت شود، امور را با اطمینان بیشتری پیش می برید. ایزو ۲۷۰۰۱ یا مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ، مسیر را برای پیشرفت و [...]

    
  گواهینامه sfbb چیست؟  گالری
  گواهینامه sfbb چیست؟
  گواهینامه ایزو, مقالات ثبتی
  گواهینامه sfbb چیست؟
  SFBB  یک ایزو ساده و جهانی به منظور ایمنی و سالم بودن مواد غذایی می باشد که به واسطه پایگاه استاندارد غذایی کشور انگلستان ۱۲ سال پیش طراحی و ۸ سال پیش ترجمه و جمع آوری شده است. گواهینامه SFBB خیال مردم را از غذایی که مصرف می کنند، راحت می کند که آن مواد [...]
   
  گواهینامه ایزو 9001  گالری
  گواهینامه ایزو 9001
  گواهینامه ایزو, مقالات ثبتی
  گواهینامه ایزو 9001
  پیش از این در مورد ایزو 9001 اطلاعاتی را در قالب چندین مقاله ارائه داده بودیم ولی در این مقاله به طور کامل استاندرد ایزو 9001 را توضیح می دهیم. استاندارد ISO 9000 توسط کشور های جهان مورد تایید قرار گرفته است و به عنوان منبعی برای استاندارد نمودن امور مدیریت کیفیت شناخته شده است [...]
   
  گواهینامه ایزو 14001  گالری
  گواهینامه ایزو 14001
  گواهینامه ایزو, مقالات ثبتی
  گواهینامه ایزو 14001
  سری گواهینامه های ایزو DIN EN 14001 دارای مجموعه ای از گواهینامه های جهانی مرتبط با دستگاه های زیست محیطی است که در سال 1996 میلادی به واسطه کمیسیون فنی 207 نهاد بین المللی ایزو ایجاد شده اند. این دستگاه ها شامل قسمتی از الزامات نظارتی که همان مکانیسم سازمانی، منابع موردنیاز برای اجرا، برنامه ریزی و [...]
   
  گواهینامه ایزو برای شرکت  گالری
  گواهینامه ایزو برای شرکت
  گواهینامه ایزو, مقالات ثبتی
  گواهینامه ایزو برای شرکت
  گواهینامه ایزو برای شرکت هایی که میخواهند پیشرفت داشته باشند ضروری است؛ جهت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت خود، شما باید با هزینه های اینکار و نیز مراحلی را که باید بپیمایید آشنایی لازم را داشته باشید؛ در این مقاله سعی کرده ایم تا به شما بیاموزیم پگونه میتوانید گواهینامه ایزو برای شرکت خود دریافت کنید [...]

   
  گواهی معتبر ایزو را از کجا میتوان دریافت کرد؟  گالری
  گواهی معتبر ایزو را از کجا میتوان دریافت کرد؟
  گواهینامه ایزو, مقالات ثبتی
  گواهی معتبر ایزو را از کجا میتوان دریافت کرد؟
  گواهی معتبر ایزو برای صاحبان مشاغل صنعتی، شرکت ها و... یک مزیت بسیار مهم محسوب میشود؛ ایزو همانند یک گواهینامه بین المللی عمل میکند که این تضمین را به مشتریان و طرف های قرارداد شرکت شما میدهد که شما در آن موضوعی که برای آن ایزو دریافت کرده اید خبره و ممتاز هستید؛ به اختصار [...]
   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مهر 1398
  
   
  قدم اول برای ثبت هر شرکتی پیدا کردن شریکی مناسب است.
  برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر و شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر اعضا لازمه. به یاد داشته باشید که مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود تنها منحصر به میزان سهم الشرکه اونهاست و در مورد سهامداران سهامی خاص میزان مسئولیت شریک ربطی به میزان سرمایه او نداشته و به میزان کل سرمایه شرکت در مقابل اشخاص ثالث و بستانکاران مسئولیت خواهد داشت.
  ضمن اینکه شریکی که سهم بیشتری در شرکت داره حق رأی بالاتری هم داره. بنابراین سعی کنید شریکی که مناسبات مالی و اخلاقی متناسبی با هم دارید انتخاب کنید. ضمن اینکه اعتماد و اطمینان بین شرکا نیز از مهمترین ویژگیهایی‌ست که بایستی برای انتخاب شریک خود در نظر داشته باشید. به خاطر داشته باشید که در طی فعالیت یک شرکت ممکن است فراز و نشیبها و اختلافات فراوانی پیش آید. و تنها اعتماد است که می‌تواند شما را از این فراز و نشیبها به سلامت به در ببرد.
  نام مناسبی برای شرکت خود در نظر بگیرید.
   
  موضوع و حیطه فعالیت خود را در نظر بگیرید!
   
  لازم است وقتی اقدام به ثبت شرکتی می‌کنید بدانید دقیقا چه فعالیتی قرار است با آن انجام دهید.با مشورت با سایر شرکا چارچوب فعالیت خود را در نظر بگیرید تا در اساسنامه، اظهارنامه، شرکتنامه و مدارک لازم این چارچوب بر اساس تصمیم شرکا به طور کلی یا با ذکر جزئیات درج شود.
   
  آدرس شرکت
   
  برای ثبت هر شرکت از هر نوع لازم است آدرسی برای آن در نظر داشته باشید. به یاد داشته باشید که اگر از آدرس منزل برای ثبت شرکت استفاده کنید، تا دو الی سه ماه بعد از ثبت و برای دریافت کد اقتصادی باید آن را تغییر دهید. بنابراین سعی کنید از ابتدا حتی المقدور مکانی برای شرکت در نظر گرفته و آدرس آن مکان را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایید.
   
  سرمایه شرکت
   
  میزان سرمایه هر شرکتی به نوعی اعتبار آن شرکت است.در حال حاضر حداقل سرمایه قانونی برای یک شرکت ۱ میلیون ریال است. با این حال سعی نمایید سرمایه را مبلغ واقعی‌تری در نظر بگیرید. واقعا در شرایط اقتصادی کنونی می‌توان با ۱۰۰ هزار تومان شرکتی راه اندازی کرد؟! ۱۰۰ هزار تومان هزینه خرید یک پرینتر برای شرکت هم نخواهد بود! به نظر می‌آید در شرایط فعلی حداقل سرمایه معقول برای یک شرکت ۱۰ میلیون تومان است. ضمن اینکه سرمایه شرکت قابل تغییر است و هر میزان سرمایه که در ابتدای ثبت در نظر گرفتید، بعدا با ثبت یک صورتجلسه قابل افزایش یا کاهش است.
   
  سهامداران و اعضای هیأت مدیره
   
    

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مهر 1398

   
  وضعیت شرکت ها همیشه به یک صورت نمی ماند. این موضوع خصوصا برای شرکت های فعال بسیار قابل پیش بینی است که روزی بخواند فعالیت خود را گسترش بدهند و بعد هم برای این توسعه نیاز به تسهیلات داشته باشند. عموما در این گونه مواقع اعضا تصمیم میگیرند بر این مبنا، که باید سرمایه خود را افزایش دهند تا بتوانند تغییرات لازم را انجام دهند. برای افزایش سرمایه باید اقدام به فروش سهام جدید کنند.
  اگر در اساس نامه در این مورد چیزی ذکر شده باشد می توانند بر آن اساس و قوانین موجود سرمایه را افزایش دهند اما اگر شرکا هنوز کلیه سهم خود را پرداخت نکرده باشند و یا اینکه تعهدی بر آن ها باشد و در اساس نامه هم قید نشده باشد نمی توان به هیچ وجه سرمایه شرکت را افزایش داد.
  اگر روزی برسد که شرکت متوجه سود زیاد خود در بازار بشود و از سویی سهام هم ارزشی بیشتری نسبت به آنچه سهام داران رد روز اول پرداخته اند داشته باشد، و خریداران سهام جدید که به همان قیمت اسمی بهای سهام منتشره را می پردازند، نفع بی تناسبی ممکن است ببرند چرا که به عنوان نمونه اگر قرار بود سهم صد تومانی را در بازار بخرند باید مبلغی چند برابر پرداخت کنند حال آنکه اکنون پرداخت ناچیزی دارند. بدین صورت به این گونه سهام می گویند سهام ممتاز، و مجمع باید نفع خصوصی را تغیین کند که به صورت سهام ممتاز شناخته می شوند.
  طبق قانون ماده ۱۶۰ اصلاح شده، شرکت می تواند سهام جدیدش را دقیقا برابر با مبلغ اسمی به فروش برساند.
   

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 4 مهر 1398

   
  ماده 189: اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده مزایای مقرر ماده (190) این قانون عنوان جایزه خوش حسابی محل وصولیهای جاری پرداخت یا حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مربوط پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

  ماده 190: علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل سررسید مقرر این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس آن موعد موجب تعلق جریمهای معادل دو و نیم درصد (5/2%) مالیات ازای هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه مورد مؤدیانی که مکلف تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت مبلغ مندرج اظهارنامه تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت ما الاختلاف تاریخ مطالبه و مورد مؤدیانی که تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولاً مکلف تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.
  تبصره 1– مؤدیانی که تکالیف قانونی خود راجع تسلیم موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند موارد مذکور ماده (239) این قانون، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نماید و نسبت پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر این قانون معاف خواهند بود. همچنین، صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر این قانون معاف خواهند بود.
  تبصره 2- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2%) ماه موضوع این ماده نسبت مدت زمان بیش یک سال تجاوز نماید، جریمه دو ونیم درصد (5/2%) ماه موضوع این ماده نسبت مدت زمان بیش یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

  ماده 191: تمام یا قسمتی جرایم مقرر این قانون بنا درخواست مودی با توجه دلال ابرازی مبنی بر خارج اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.

  ماده 192 – کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که موجب مقررات این قانون بابت پرداخت مالیات مکلف تسلیم اظهارنامه است چنانچه نسبت تسلیم آن موعد اقدام نکند، مشمول جریمهای غیر قابل بخشودگی معادل سی درصد (30%) درصد مالیات متعلق بزای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (10%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد.
  حکم این ماده مورد درآمدهای کتمان شده اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.
  تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را طریق رسانه ملی، روزنامههای کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی اطلاع عموم برساند.

  ماده 193: نسبت مؤدیانی که موجب این قانون و مقررات مربوط آن مکلف نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمهای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هر یک موارد خواهند بود.
  تبصره– عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان دوره معافیت موجب عدم استفاده معافیت مقرر سال مربوط خواهد شد.

  ماده 194: مؤدیانی که اظهارنامه آنها اجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، درصورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده، طرف مؤدی بیش پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیزنخواهد بود تا سه سال بعد ابلاغ مالیات مشخصه قطعی هر گونه تسهیلات و بخشودگیهای مقرر قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.

  ماده 195: جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع ترتیب عبارتست :
  دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی تاریخ انحلال.

  ماده 196: جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل سپردن تأمین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که مدیر یا مدیران تسویه وصول می گردد.

  ماده 197: نسبت اشخاصی که شرح مقررات این قانون مکلف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع مؤدی میباشند، صورتی که تسلیم آنها موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق مورد حقوق عبارت خواهد بود دو درصد (2%) حقوق پرداختی و خصوص پیمانکاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و هر حال با مودی متضامناً مسئول جبران زیان وارده دولت خواهند بود.

  ماده 198: شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی طور جمعی یا فردی، نسبت پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی موجب مقررات این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف کسریا وصول یا ایصال آن میباشند و دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع مراجعه ضامنها شخص حقوقی نیست.

  ماده 199: هر شخص حقیقی یا حقوقی که موجب مقررات این قانون مکلف کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است صورت تخلف انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده موعد مقرر و دو و نیم درصد (5/2%)مالیات ازای هر ماه نسبت مدت تأخیر سررسید پرداخت، خواهد بود.
  چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، ین صورت جریمه دو نیم درصد (5/2%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور مکلفین کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

  ماده 200: هر مورد که موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفهای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی پرداخت مالیات و یا مالیاتهای متعلق مربوط مشمول جریمهای معادل بیست درصد (20%) آن نیز خواهد بود و مورد تکرار مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

  ماده 201: هر گاه مؤدی قصد فرار مالیات روی علم و عمد ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر و اسناد ومدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند علاوه برجریمهها و مجازاتهای مقرر این قانون کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی مدت مذکور محروم خواهد شد.
  تبصره – حذف شده است.

  ماده 202: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری مراجع قانونی ذی ربط بیست درصد (20%) سرمایهی ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ده درصد (10%) سرمایهی ثبت شده و یا دو میلیارد (2000000000) ریال و سایر اشخاص حقیقی یکصد میلیون (100000000) ریال بیشتر است کشور جلوگیری نماید.
  حکم این ماده مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد.

  حکم این ماده مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیاتهای که موجب این قانون شخص حقوقی مکلف کسر و ایصال آن میباشد و مربوط دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف اجرای این ماده میباشند.
  تبصره– صورتی که مؤدیان مالیاتی قصد فرار پرداخت مالیات اقدام نقل و انتقال اموال خود همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت ابطال اسناد مذکور طریق مراجع قضائی اقدام نماید.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 4 مهر 1398

   
  ماده 169 مکرر– منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالى و اعتبارى، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را اختیار دارند و یا نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات شرح بستههای ذیل را اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

  الف - اطلاعات هویتی:

  اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
  مجوز فعالیتهای اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
  ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

  معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات)
  تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
  قراردادهای مربوط انجام معاملات و فعالیتهای تجاری
  قراردادهای مربوط انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
  اطلاعات مربوط خرید و فروش ارز و سکه طلا
  اطلاعات انواع بیمه نامههای صادره و خسارتهای پرداختی
  بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
  پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

  جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
  جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
  جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
  تسهیلات بانکی اعم ارزی و ریالی قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم گشایش اعتباری اسنادی و تنزیل اعتباری اسنادی، ضمانتها و نظایر آن
  ت- اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

  ث- سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران موارد مزبور اضافه خواهد شد.

  تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که نحوی جریان عملیات مربوط مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات داراییهای مذکور میباشند موظفند ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را آن سازمان ارائه دهند.
  متخلف مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنى كه با مؤدی پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
  تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائى را فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را ارائه خدمات اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
  تبصره 3- اشخاص متخلف حکم این ماده علاوه بر محکومیت مجازات مقرر این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده دولت خواهند بود.
  تبصره 4- دستگاههای اجرائى که مطابق قانون نیاز این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، اطلاعات موجود پایگاه اطلاعات موضوع این ماده حد نیاز استفاده کنند.
  تبصره 5- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن اشخاص مذکور موجب آیین نامهای است که ظرف مدت شش ماه تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
  تبصره 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را نحوی ایحاد کند که موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور سامانه مزبور فراهم آید.
  تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس تصویب این قانون “‌سامانه ملی املاک و اسکان کشور” را ایجاد کند. این سامانه باید گونهای طراحی شود که هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان یا ساکنان و کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

  ماده 170: مرجع رسیدگی هرگونه اختلافات که تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی میباشد مگر مواردی که موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

  ماده 171: کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور دوره خدمت یا آمادگی خدمت نمیتوانند عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

  ماده 172: صددرصد (100%) وجوهی که حسابهای تعیین شده طرف دولت منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن صورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مرتکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد.

  ماده 173: این قانون اول فروردین سال 1368 موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بردرآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط سال مالی که درسال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین مالیاتی مغایر دیگر نسبت آنها ملغی است.
  تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (8) قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.

  ماده 174: مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل سال 1368و بعد 1345 میباشد عنوان بقایای مالیاتی تلقی و نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.
  تبصره 1– مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل سال 1346 میباشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
  تبصره 2– انتقالات موضوع ماده (180) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل اجرای این قانون صورت گرفته است صورت فوت انتقال دهنده بعد اجرای این قانون سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط این قانون پس وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

  ماده 175: کلیه نصابهای مندرج این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

  ماده 176: سازمان امور مالیاتی میتواند مالیات موضوع این قانون را طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.
  آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی موقع اجرا گذارده میشود.
   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 3 مهر 1398


   
   آشنای با مالیات بر ارزش افزوده :

  مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام(بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می گیرد )است.که به صورت چند مرحله ای است و از اضافه ارزش کالاهای تولید شده ویا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ میشود .
  به عبارت دیگر مالیاتی است که در طول فرایند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهای که مرحله به مرحله است اخذ می شود .

  نکته مهم این است چون حجم ارزش افزوده های بنگاه های اقتصادی در یک کشور برابر تولید ملی همان کشور است
  (استهلاک + سود + بهره + دستمزد = معاملات واسطه ای – کل معاملات = ارزش افزوده )
  در واقع پایه مالیات بر ارزش افزوده تولید ناخالص ملی است .

  مزایا مالیات بر ارزش افزوده :
  1- در امد زای جدید به منظور پاسخگوی به هزینه های دولیت
  2- فرار مالیاتی
  3- نوسازی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی
  4- کمترین تاثیرات منفی

  مالیات ارزش افزوده در ایران :

  میزان مالیات بر ارزش افزوده در ایران تنها 3 در صد است در حالی که در 70 در صد کشور های که از این نوع مالیات استفاده می کنند .نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیش از 15 در صد است .
  بعد برخی از کالاهای هستند مثل : کالاهای اساسی . پروتئینی. محصولات کشاورزی و نشریات و مطبوعات از پرداخت مالیات معاف هستند .

  نحوه ی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده :
  تسویه حساب بازرگانان با مالیات 10 % :
  خرید یک جنس به بهای مثلا 100 ریال + 10 ریال مالیات و افزودن ارزش جنس.... و در انتهای 300 ریال فروش با 27/27 ریال مالیات نهفته در بهای فروش ما به تفاوت قابل پرداخت به خزانه دولت = 17/27 ریال
  در واقع 100 ریال + 10 % = 110 ریال---- افزودن ارزش (دلالی . فروش یا تولید فرقی نمی کند ) ------- فروش به قیمت ۲۷۲/۷۳ ریال + ۱۰٪ مالیات (= ۲۷/۲۷) = ۳۰۰ ریال

  روش قیمت گذاری و فاکتور نویسی در بازار :

  بنا به قوانین بسیاری از کشور ها فروشنده ها وظیفه دارند قیمت کل که حاوی ((مالیات بر ارزش افزوده است )) را روی کالا بنویسند
  روش قیمت گذاری به صورت ((قیمت پایه)) + ((مالیات بر ارزش افزوده )) ممنوع است .
  بلکه فروشنده ها موظف هستند در فاکتور نویسی ((مثلا رسید صندوق)) در انتهای محاسبه ((مبلغ قابل پرداخت )) و (( رقم مالیات بر ارزش افزوده ))را به صورت جداگانه استخراج کنند و به همراه(( نرخ در صد)) ان را بنویسند .

  مثال : 110 ریال بهای فروش کل----- رسید صندوق : قیمت کل = 110 ریال . دارای 10 ریال مالیات بر ارزش افزوده به نرخ 10 %
  به طور کلی برخی از کالا ها و خدمات به 3 دلیل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند :

  1- کاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده
  2- کاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار کم در امد
  3- کاهش هزینه های اجرای و وصول مالیات

  جمع بندی و نتیجه گیری :

  1- مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که بر اساس در صدی از ارزش افزوده در هر مرحله تولید اخذ می شود
  2-مالیات بر ارزش افزوده دارای 3 نوع است (تولیدی- مصرفی – درامدی ) نوع تولیدی وسیعترین پایه مالیاتی و نوع مصرفی کم ترین پایه مالیاتی را دارد. نوع مصرفی هم کم ترین پایه مالیاتی را ایجاد می کند و بسیاری از کشور ها از این نوع استفاده می کنند. نوع درامدی نیز بر تولید خالص ملی تعلق دارد
  3- از دلایل مهم به اجرا در اوردن مالیات بر ارزش افزوده . کاهش فشار مالیاتی بر تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی و افزایش کارای نظام مالیاتی است

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 3 مهر 1398


  پلمپ دفاتر قانونی شرکت

  جهت گرفتن پلمپ دفاتر این مدارك باید ارائه شود:

  كپی شناسنامه و كارت ملی مدیرعامل + مهر شرکت
  آگهی تأسیس شرکت در صورت تغییرات در نام یا محل شرکت، روزنامه آخرین تغییرات.
  شیوه وش پلمپ دفاتر تجارتی (قانونی) مؤسسات و شرکتهای ایرانی و خارجی هر تاجر باستثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل كه شامل:

  دفتر روزنامه.
  دفتر كل.
  دفتر دارائی پلمپ نماید.
  دفتر روزنامه دفتری است كه اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی كه باشد در آن دفتر ثبت نماید. دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته ای یكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا كرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند. دفتر دارائی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته را به ریز ترتیب داده ودر دفتر ثبت و امضاء نماید: هر شرکتی یا مؤسسه ای یا شرکت تعاونی اعم از تعاونی مصرف یا مسكن باشد در ادارات ثبت به ثبت می رسد مكلف است اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نماید.(طبق ماده 6 قانون دفاتر تجارتی) كلیه بانكها برای عملیات سالیانه خود دفتر روزنامه و كل و دارایی در یافت می كنند باید به ترتیب تاریخ در صفحات كلیه صادرات و واردات نوشته شود. تراشیدن و حك كردن و همچنین جای سفید گذاشتن و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و باید تمام آن دفاتر پس از ختم هر سالی لااقل تا 10 سال نگهداری می شود.

  بر طبق ماده 13 قانون دفاتر تجارتی ارباب رجوعی كه جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت مراجعه می كند، باید اول ورقه اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی كه در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذكر این كه تعداد دفاتر چند جلد هست تهیه كند. ورقه اظهار نامه را باید مدیر شرکت یا مؤسسه یا بازرگان شخصاً تكمیل و ممهور به مهر شرکت با قید شماره ثبت شرکت یا مؤسسه در ورقه منعكس شود مگر شرکت یا مؤسسه كه هنوز مهر تهیه نكرده است این است كه همه شرکتها بمجرد به ثبت رساندن شرکت یا مؤسسه خویش اقدام به پلمپ دفاتر می كند ولی شماره ثبت حتماً باید در ورقه ظاهار نامه پلمپ دفتر حتماً منعكس شود و همچنین باید كلیه مشخصات مدیر عامل شرکت یا بازرگان و آدرس شرکت یا محل تجارت بازرگان در ورقه نوشته شود. اگر مراجعه كننده نماینده یا بازرگان باشد باید در پائین ورقه مشخصات كامل وی ذكر شود و كارت شناسائی هم همراه داشته باشد . مراجعه كننده كه دفتر را تهیه و قیطان كشی كرده و اوراق مربوط كه همان اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی است تكمیل نموده و به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجارتی قسمت پلمپ دفاترتجارتی مراجعه می كند.

  الف- دفاتر را به متصدی مر بوطه تحویل می دهد كه این دفاتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد.

  ب- متصدی مر بوطه اظهار نامه پلمپ دفاتر را كه تكمیل شده و به امضاء و مهر شرکت ممهور گردیده از آورنده تحویل و تعداد صفحات دفتر روزنامه و كل دارائی را در آن می نویسد و اگر تعداد دفاتر زیادتر از كل و 1 روزنامه باشد حتماً با حرف درشت در بالای ورقه اظهار نامه نوشته می شود شماره آخرین صفحه هر دفتر بطور مثال 100 جلد دفتر روزنامه 199 صفحه و یكصد جلد دفتر كل 200 صفحه دوبل و یا اگر تمام صفحات شماره گذاری نشده باشد بدین طریق نوشته می شود یكصد جلد دفتر روزنامه دوبل 3 نیم برگی و بعد دفتر را ارباب رجوع به قسمت حسابدا ری برده كه آنجا از روی نوشته ای كه در بالای ورقه است و تعداد دفاتر و صفحات دفاتر منعكس شده حسابدار فیش را می نویسد و به آورنده می دهد كه بانك ملی ( نزدیكترین شعبه) بپردازد و فیش مر بوطه را تحویل حسابدار بدهد و اظهار نامه پلمپ دفتر كه مهر حسابداری را با قید تاریخ و پول پرداخت شده در آن نوشته شده به متقاضی می دهد دو نسخه فیش بانكی هم یك نسخه نزد حسابدار نگهداری می شود و نسخه دیگر به مراجعه كننده تحویل می شود.

  حال ارباب رجوع دفاترش كامل بوده و اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی را تكمیل كرده و حق الثبت آن را پرداخته به متصدی مر بوطه برای پلمپ دفاترش مراجعه می كند. متصدی مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با ذكر نام صاحب دفتر در دو طرف قیطان با مهر سربی كه سازمان اسناد و املاك برای این مقصود تهیه كرده و یك طرف سرب شكن اسم اداره ثبت حك شده منگنه كند (بر طبق ماده 12 قانون تجارتی) و باید توجه شود قیطان دفتر به اندازه كافی دوام داشته باشد كه باعث ناراحتی بعدی مراجعه كننده نشود. آخرین مرحله اقدام برای امضاء دفاتر نزد مسئول پلمپ دفاتر آورده می شود . شخص مسئول موظف است دقت زیادی در اینكه اولاً ورقه اظهار نامه صحیح تكمیل شده باشد، تمام دفاتر با خط خوانا (اسم- شماره دفتر- تاریخ روز) نوشته شده باشد. از همه مهمتر دفاتر می‌باید سفید باشد و وقتیكه از همه لحاظ كنترل نمود با قید تاریخ كه هم با حروف و هم با اعداد باشد امضاء كند.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398


   
  یکی از دغدغه های در حال حاضر مسئولین شهر تهران حل معضل آلودگی و جلوگیری از مهاجرت افراد از شهرهای دیگر به تهران می باشد که خود دلیل اصلی شلوغی و آلودگی این کلان شهر می باشد.

  یکی از اقدامات اصلی که در این زمینه بایستی انجام گیرد فراهم آوردن شرایط برای اشتغال افراد و کسب درآمد در مناطق زندگی خود می باشد تا از مهاجرت آنها به شهرهای بزرگتر مانند تهران جلوگیری شود.

  با توجه به این مسئله که تمام فعالیتهای تجاری و اقتصادی افراد بایستی در قالب اشخاص حقوقی انجام شود لذا امکان ثبت شرکت در هر یک از مناطق شهری یکی از مسائلی است که می تواند منجر به تشویق افراد جهت حضور در آن مناطق و یا حتی سرمایه گذاری افراد از مناطق دیگر در آن مناطق باشد.

  به این جهت لزوم حضور ادارات ثبت شرکت در هر یک از این مناطق امری ضروری به نظر می رسد.

  استان تهران از این نظر به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عمده قسمت آن مناطق 22 گانه شهر تهران می باشد که زیر نظر اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری فعالیت می نمایند.

  شهرستانهای دیگری که در اطراف شهر تهران وجود دارند دارای مراجع ثبتی مخصوص به خود می باشند که امور ثبتی متقاضیان ثبت شرکت در این مناطق در این ادارات انجام می شود. البته برخی از این مناطق در حال حاضر دارای حوزه ثبتی جداگانه نیستند و همچنان زیر نظر اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران فعالیت می کنند مانند شهر ری و اسلامشهر.

  اما مناطق دیگر دارای حوزه های ثبتی مخصوص به خود می باشند مانند شهر جاجرود که از لحاظ ثبتی مربوط به حوزه ثبت شرکت شهر پردیس می شود.

  لذا متقاضیان ثبت شرکت در این گونه مناطق بایستی توجه داشته باشند که از مراجعه به اداره کل ثبت شرکتهای تهران خودداری نمایند.

  البته بایستی توجه داشت که بخش اولیه ثبت شرکت که مربوط به سامانه ثبت شرکتها می شود از طریق اینترنت و سایت اداره ثبت شرکتها انجام می شود. تایید نام و تهیه اسناد مربوطه مانند اساسنامه و سایر اسناد مربوطه مرحله بعدی می باشد که با مشخص شدن نام شرکت قابل انجام می باشد.

  پس از امضای اسناد مربوطه و تهیه مدارک مورد نیاز، ارسال مدارک از طریق پست به حوزه ثبتی مربوطه انجام می شود تا جهت بررسی های کارشناسی اقدامات لازمه انجام گردد.

  پس از تایید کارشناس مربوطه در حوزه ثبتی ، صدور آگهی از طریق سامانه ثبت شرکتها به اطلاع متقاضی رسیده و در این مرحله با همراه داشتن پیشنویس آگهی مربوطه بایستی جهت اخذ اصل آگهی ثبتی اقدام شود.

  تجربه کارشناسان و مشاوران ثبت شرکت  در زمینه ثبت شرکت در تمام حوزه های ثبتی باعث شده است تا این موسسه خدمات ثبت شرکت را در تمامی حوزه های ثبتی در کمترین زمان ممکن و با بیشترین کیفیت به انجام برساند.

   

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398


   
  تجارت از قدیمی ترین مشاغلی است که بشر در آن فعالیت داشته است. تاجر در لغت به شخصی می گویند که فعالیتهای کاری او معاملات تجاری می باشد. تجارت خود شامل بخش عمده ای از فعالیتها میگردد که مهم ترین قسمت آن که موضوع این مقاله نیز می باشد فعالیتهای واردات و صادرات کالا می باشد.

  با توجه به ماهیت اصلی امر واردات و صادرات می توان گفت که این فعالیت یکی از عوامل رشد اقتصادی و رونق بازار در هر جامعه ای می باشد چرا که تهیه و تامین مواد اولیه و ماشین آلات لازم جهت فعالیتهای صنعتی یکی از دغدغه های اصلی جهت رشد اقتصادی و کمک به اشتغال زایی می باشد؛ لذا حمایت از این فعالیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  به همین دلیل اولین نهاد حامی تجارت و تجار ایرانی در سال 1263 تحت عنوان وکلای تجار تشکیل شد. که به اعتقاد فعالین بخش بازرگانی و اقتصاد این نهاد منشاء و پایه و اساس فعالیتهای بازرگانی و صنفی می باشد ؛ البته نام این نهاد در حال حاضر به اتاق بازرگانی تغییر یافته است.

  اتاق بازرگانی متشکل از بازرگانان و تجاری است که به منظور پشتیبانی از امور تجارتی ایران و حمایت از بازرگانان ایرانی شکل گرفته است و از جمله اقداماتی که این نهاد انجام میدهد می توان به صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی، ارائه تسهیلات به بازرگانان و بخش تجارت، ارائه پیشنهادات و راه حل ها به منظور رهایی از مشکلات پیش روی توسعه اقتصاد کشور، خدمات مشاوره ای در زمینه های مرتبط و هر گونه فعالیتی که مربوط به بخش تجاری می گردد؛ اشاره کرد.

  افرادی که در زمینه های بازرگانی و تجارتی فعالیت دارند می توانند با عضویت در اتاق بازرگانی از خدمات ویژه این نهاد مانند مشاوره در زمینه کسب و کارهای مختلف ، اطلاع از فهرست کسب و کارهای جدید و سایر خدمات آن بهره مند گردند.

  عضویت در اتاق بازرگانی برای افراد حقیقی و حقوقی قابل انجام می باشد که هر کدام بایستی مدارک مورد نیازی که اتاق بازرگانی تعیین کرده است را تهیه و ارائه نمایند.

  مدارک مورد نیاز برای عضویت افراد حقیقی:

  مدارک هویتی فرد متقاضی
  فرم منشور عضویت به امضاء متقاضی
  کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
  عکس تمام رخ از متقاضی
   

  مدارک مورد نیاز برای عضویت اشخاص حقوقی:

  مدارک هویتی مدیرعامل
  فرم منشور عضویت که به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره رسیده باشد
  روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شخص حقوقی
  عکش تمام رخ از مدیرعامل
  کارت پایان خدمات یا معافیت دائم برای آقایان
  ارائه مدرکی که فعالیت اقتصادی شخص حقوقی را تایید نماید مانند جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری
  منشور عضویت در اتاق بازرگانی به صورت تعهدنامه ای شامل چندین بند در خصوص تایید صحت و صلاحیت فرد متقاضی و هم چنین مواردی که بایستی در این راستا رعایت نمایند می باشد. به طور کل این تعهد نامه در خصوصی شایستگی های اخلاقی و مالی و اجتماعی و تلاش در جهت پیشبرد فعالیتهای تجاری و جلوگیری از بروز مشکلات در این زمینه و پاسداری از منافع جمهوری اسلامی ایران در این خصوصی می باشد.

  لازم به ذکر است که تمام مراحل ثبت نام و ارائه مدارک از طریق وب سایت اتاق بازرگانی و بصورت غیرحضوری انجام میگیرد.

  با ارائه مدارک مورد نیاز طبق شرایط تعیین شده، تایید شرایط فرد متقاضی منجر به الزام پرداخت حق عضویت در اتاق بازرگانی می گردد. با پرداخت حق عضویت مربوطه که مستقیماً از طرف اتاق بازرگانی تعیین و اعلام میگردد می توان گفت که مراحل عضویت در اتاق بازرگانی به اتمام رسیده و کارت مربوطه صادر و در اختیار متقاضی قرار داده می شود.

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 مهر 1398

   
  هر یک از شرکت ها در هنگام ثبت شرکت باید زمانی را در سال که از یک فروردین ماه تا آخر اسفند ماه می باشد به عنوان سال مالی انتخاب کنند. این سال مالی برای براورد هزینه ها و صورت وضعیت های مالی ، محاسبه مالیات شرکت و ارائه دفاتر پلمپ ، اظهارنامه و ترازنامه مالی  و در نهایت محاسبه سود و زیان شرکت می باشد.

  اغلب شرکت ها سال مالی خود را بر اساس تقویم شمسی و رسمی کشور انتخاب می کنند و تنها برخی از شرکت ها که تمایل دارند سال مالی آنها منطبق با شرکت های خارجی به دلایل خاص باشد تقویم و سال مالی خود را از بین روز های 11 دی ماه تا 10 دی ماه سال بعد در نظر می گیرند . همچنین سال مالی معمولا بر اساس زمان مشخص شده برای انبار گردانی شرکت ها تنظیم می شود.

  در هر صورت به هر دلیل شرکت ها می توانند در صورت نیاز با اعمال تغییراتی سال مالی خود را با تصویب مجمع عمومی شرکت تغییر دهند. برای این منظور باید مجمع عمومی به دعوت هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و موضوع تغییر سال مالی را تصویب نمود و این موضوع را باید به اداره ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار آگهی کنند. همچنین این موضوع باید در سایت رسمی شرکت هم منتشر شود.

  از این رو تغییر سال مالی باید با ارائه مدارک و مستنداتی انجام شود. بسته به نوع و قالب شرکت مدارک و مستندات متفاوتی برای این تغییرات باید ارائه شود ولی عموم مستندات و مدارک مورد نظر برای اعمال تغییر در سال مالی به شرح زیر می باشد:

  مدارک مورد نظر برای تغییر در سال مالی شرکت:

  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا و تایید همه اعضا و شرکا رسیده باشد
  ارائه لیست شرکا، سهامداران با تعیین میزان سهم الشرکه و سهام هر یک از انها
  ارائه برگه نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی شریک و یا سهامدار در شرکت ( در صورتیکه شرکت از شرکا و سهامداران حقوقی بهره می برد)
  اصل آگهی دعوت از اعضا مجمع عمومی فوق العاده مطابق با اساسنامه شرکت و با رعایت موارد ماده 6 قانون تجارت
  در صورت نیاز ارائه مجوز از مراجع ذی صلاح
   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 مهر 1398

   
  اصطلاح طرح صنعتی از ساختار و شکل ظاهری کالاها و محصولات و صنایع دستی مختلف می اید. در واقع طرح صنعتی ان چیزی از محصول و کالاها است که با چشم دیده می شود و قابل لمس است. یک جعبه دستمال کاغذی, یک لیوان یکبار مصرف و یا کریستال وقتی برای اولین بار با طرحی متفاوت و جدید ساخته شود یک طرح صنعتی جدید است.

  پس طرح صنعتی ظاهر و شکل دیداری محصولات, کالاها و صنایع دستی می باشد و وقتی برای اولین بار توسط یک نفر ایجاد می شود و طرح جدیدی رو نمایی می شود متعلق به او است و می تواند ثبت شود.

  صاحب طرح صنعتی کسی است که این طرح را با اثبات جدید و نو بودن برای اولین بار به ثبت برساند و پس از ان کسی دیگر نمی تواند از این طرح استفاده کند. در اصل استفاده از طرح صنعتی جدید تنها مختص صاحب طرح است و سایر نفرات باید برای استفاده از این طرح با صاحب طرح صنعتی به توافق برسند.

  درست همانند علامت تجاری که پس از ثبت منحصر به صاحب خود می شود , طرح صنعتی  هم کاملا متعلق به صاحب خودش است. در واقع شاید دلیل اینکه برخی این دو را با هم اشتباه می گیرند هم همین موضوع باشد . اما تفاوت زیادی بین برند یا علامت تجاری با طرح صنعتی وجود دارد.

  برند یا علامت تجاری شناسنامه و وجه تمایز کالا و محصولات یک شرکت است و در اصل نشان تجاری یک شخصیت حقوقی یا حقیقی است که بواسطه ان مشتریان و جامعه محصولات و خدمات شرکت را تشخیص داده و با سایر رقابت تمایز می دهند.

  اما طرح صنعتی شکل ظاهری و ساختار فیزیکی یک محصول یا تولید جدید مانند یک جعبه دستمال کاغذی جدید, یک خورو جدید , یک دستگاه صنعتی جدید و... می باشد که در بسیاری از موارد برند بر روی ان الصاق و یا حک می شود.

  از طرفی هم نباید طرح صنعتی را با اختراع اشتباه گرفت. اختراع ایجاد یک فناوری تازه و بدیع و یک راهکار تازه برای یک مشکل صنعتی است. هر چیزی که بتواند گره ای از صنعت با ایجاد راه های تازه باز کند. مثلا در همان مثال خودرو جدید اگر قابلیت های خودرو تغییری نکرده باشد و تنها یک بدنه جدید ایجاد شده باشد , بدنه جدید خودرو یک طرح صنعتی است اما اگر این خودرو با ایجاد یک تکنولوژی جدید به جای بنزین از سوخت دیگری استفاده کند در این حالت تکنولوژی جدید یک اختراع است.

  طرح هایی به عنوان طرح صنعتی جدید قابل ثبت شدن هستند که جدید و بدیع باشند و به هیچ عنوان کپی برداری نکرده باشند. در اصل هر گونه کپی برداری و الگو برداری فرایند ثبت طرح صنعتی را با مشکل رو به رو خواهد کرد.

  در بسیاری مواقع خالق یک طرح صنعتی می تواند طرح خود را به عنوان یک اختراع هم به ثبت برساند به شرط اینکه این طرح صنعتی پتانسیل بهبود در یک فرایند صنعتی را دارا باشد. حتی می توان طرح صنعتی را به عنوان برند و علامت تجاری هم به ثبت رساند.

  طرح صنعتی هم توسط افراد حقوقی و هم اشخاص حقیقی قابل ثبت است و الزامی نیست که برای ثبت حتما صاحب شرکت و یا موسسه غیر تجاری باشید.

  ضمن اینکه مسئولیت ثبت طرح های صنعتی در ایران اداره مالکیت صنعتی است. این اداره تنها در تهران قرار دارد و علاقمندان به ثبت طرح های صنعتی باید پس از تهیه مدارک مورد نیاز و ثبت نام در سایت اداره مالکیت صنعتی برای تکمیل پرونده و نهایی شدن موضوع ثبت طرح صنعتی به محل این اداره در تهران مراجعه نمایند.

  طرح های صنعتی بهتر است توسط وکیل با سابقه و یا مشاور حقوقی کاربلد به ثبت برسند . به دلیل اینکه با شناخت کافی از اصول و قوانین و مقررات ثبت طرح های صنعتی مسیر ثبت را راحت تر خواهند کرد و ضمنا در صورتیکه قابلیت ثبت اختراع و برند هم در یک طرح صنعتی باشد به خوبی این موضوع را اثبات و برای شما این اقدامات را هم انجام خواهند داد.

  مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی

  دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی . اظهارنامه طرح صنعتی باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
  اسم، نشانی، کدپستی ، شماره ملی یا شماره ثبت و...
  اسم، ادرس و اقامتگاه و کدپستی اشخاصی که می توانند ابلاغیه ها را دریافت کنند
  اسم و مشخصات طراح طرح صنعتی در صورتیکه خود متقاضی طراح نباشد
  ذکر کالا و طبقه کالا
  تعیین ضمائم مربوط به طرح صنعتی
  در صورت وجود حق تقدم تاریخ ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی طرح صنعتی در خارج
  مشخصات به لاتین برای افراد و متقاضیان خارج از کشور
  مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه افراد حقیقی و اگهی تاسیس و اخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی) متقاضی و طراح طرح صنعتی
  چنانچه طرح صنعتی ارائه شده دو بعدی باشد باید 5 نمونه از شکل و یا تصویر گرافیکی ان به عنوان نمونه ارائه شود
  در صورتیکه طرح صنعتی 3 بعدی باشد 5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده
  تبصره : در صورت 3 بعدی بودن طرح صنعتی در صورت درخواست اداره مالکیت معنوی باید ماکتی از طرح به عنوان نمونه ارائه شود. این ماکت باید در ابعاد بیست در بیست و حداکثر با وزن 2 کیلوگرم ارائه شود.

  درخواست کتبی برای ثبت طرح صنعتی
  رسید پرداخت هزینه حق الثبت
  مدارک مرتبط با حق تقدم
  تبصره : متقاضی باید مطابق ماده 9 قانون درخواست حق تقدم را زودتر تسلیم نموده باشد . این درخواست باید شامل موارد زیر باشد:

  تاریخ و شماره اظهارنامه
  طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه
  کشور و یا کشور هایی که اظهارنامه در انها تسلیم شده است
  مدارک نمایندگی در صوریتکه این تقاضا توسط نمایندگی صادر شده باشد.
  مشخصات تصاویر طرح صنعتی که باید به اداره مالکیت صنعتی ارسال شود:

  تصاوری باید بصورت A4 بوده و عمودی اسکن شده باشند
  تصویر بدون پشت زمینه و ساده باید ارسال شود
  تصاویر کالا باید رنگی باشد و حجم ان حداکثر 500 KB باید باشد
  م 

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :8
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic