کامپیوتری

دوشنبه 30 دی 1398


شرکت تعاونی به تعریف ماده اول " قانون شرکت های تعاونی" مصوب 11 مرداد 1334 شمسی عبارت است از " شرکتی که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.

 

موضوع شرکت تعاونی ممکن است یک یا چند منظور ذیل باشد:
انجام خدمات عمومی و هر گونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی ، تهیه و طبقه بندی و تبدیل و فروش محصولات مزبور ، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان (شرکاء )، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء ، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن، بیمه محصولات و حیوانات ، قبول نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور در فوق ، خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و امثال منظورهای مذکور

بنا به تعریف فوق و منظورهای مندرج، شرکت تعاونی انواع ذیل را شامل است :
شرکت تعاونی تولید اعم از محصولات کشاورزی و صنعتی
شرکت تعاونی فروش محصولات
شرکت تعاونی مصرف لوازم مورد نیاز زندگی شرکاء
شرکت تعاونی ساختمان مسکن
شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
شرکت تعاونی وام و اعتبار
شرکت تعاونی نمایندگی کارخانه ها و موسسات تولیدات صنعتی و کشاورزی
به این ترتیب طبق مقررات جاری هفت نوع شرکت تعاونی قابل تشکیل است و ضمناَ قانون انواع آن را منحصر به موضوعات مزبور نکرده و تاسیس شرکت تعاونی را در " امثال منظورهای مذکور " و حتی " خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه " تجویز کرده است.
اما آنچه با توجه به اصول اقتصاد اجتماعی و تعاونی معمول است شرکت های تعاونی برای تولید،مصرف و اعتبار تشکیل می شود و رایج ترین و شایع ترین آن ها " شرکت تعاونی مصرف" است.

قانون تجارت ایران از شرکت های تعاونی دو نوع تولید و مصرف را ذکر کرده است.
به موجب ماده 190 ق.ت " شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می برند".
بنابراین شرکت تعاونی تولید اشیا و اجناس، می تواند فروش آن ها را هم به عهده بگیرد.
و به موجب ماده 192 قانون مزبور : شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود:
1-فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خرید کرده باشند.
2-تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها

ماهیت شرکت تعاونی:
با توجه به مبانی اقتصادی و اجتماعی و تعریف و نحوه تشکیل شرکت های تعاونی آنچه مسلم است شرکت های تعاونی از نظر ماهیت با شرکت های تجاری فرق دارند و اگر قانون تجارت آن را ذیل باب شرکت های تجاری ذکر کرده به منظور افتتاح طریق متداول در تامین رفاه اجتماعی و بهبود مادی طبقات متوسط بوده است والا جنبه تجارتی محض در شرکت های تعاونی وجود ندارد.بلکه منظور اصلی تسهیل و پیشرفت کار تولیدی از تمرکز و تجمع تولید کنندگان و تامین احتیاجات و لوازم زندگی مصرف کنندگان و قطع ایادی واسطه از بازرگانان و دلالان و فروشندگان بار و بر و ساختن تولید کنندگان و مصرف کنندگان بوده است.
با توجه به تصویب قانون تجارت در 1311 و فاصله زمانی آن تصویب قانون شرکت های تعاونی در 1334 به نظر می آید که مقنن با نظر مساعد به تاسیس و توسعه و افزایش شرکت های تعاونی ابتکار به خرج داده و به مفهوم تعاون مشترک و همبستگی حرفه ای و طبقاتی لباس قانون پوشانده و راهی را نشان داده است که صاحبان حرف و مشاغل واحد بتوانند با تشریک مساعی از راه تاسیس شرکت تعاونی ،کار تولیدی خود را متمرکز سازند و هزینه انتفاعی را تقلیل دهند و از فروش محصولات خود نفع بیشتر را ببرند یا با خرید و تمرکز لوازم مصرفی مستقیماَ از دست تولید کننده و توزیع آن بین مصرف کنندگان هزینه زندگی را پایین و سطح آن را بالا برند.
علاوه بر اینکه شرکت های تعاونی با شرکت های تجاری از لحاظ موضوع و ماهیت و بنیاد فرق دارند از لحاظ چگونگی تشکیل و شرایط شرکاء و شکل آن نیز اختلاف دارند.
در شرکت های تجاری هر کس با سرمایه گذاری می تواند هر شرکتی را تشکیل یا در هر شرکت موجود عضویت پیدا کند و حال آنکه در تاسیس شرکت های تعاونی تولید شرط اصلی این است که شرکاء " عده ای از ارباب حرف" باشند، یعنی کسانی دورهم جمع و تشکیل شرکت تعاونی تولید را بدهند که پیشه واحدی دارند.
در شرکت تجاری شریک فقط سرمایه می دهد و دیگر مکلف به کار در شرکت نیست ولی در شرکت تعاونی تولید " شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند".
در شرکت تعاونی مصرف هم عادتاَ کسانی که دارای وضع طبقاتی و اجتماعی خاص و مشابه هستند عضویت پیدا می کنند.
معذلک قانون تجارت در اداره شرکت تعاونی تولید شرکت افراد دیگر غیر از شاغلین حرفه و شغل معین را تا یک ثلث تجویز کرده است چنانکه ماده 191 ق.ت می گوید :" اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه ای که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضاء اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آن ها موضوع عملیات شرکت است."
گرچه " اداره کننده شرکت " را نمی توان تسری به اعضاء شرکت داد ولی آنچه مسلم است نوعاَ اعضاء شرکت را شاغلین حرفه ای تشکیل می دهند و یا لااقل اکثریت دارند و حرفه مزبور موضوع عملیات شرکت است.مثل اینکه در شرکت تعاونی تولید کفش کسانی شرکت می کنند که شغل آن ها کفشدوزی است.
اما قانون شرکت های تعاونی،شرط شغل را چه در اعضاء و چه در هیات مدیره ذکر نکرده چنانکه در بند الف ماده 3 می گوید :" عضویت شرکت تعاونی برای عموم اشخاص واجد شرایطی که در اساسنامه شرکت قید گردیده با تصویب هیات مدیره شرکت آزاد می باشد."
علاوه بر این در شرکت های تجاری تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه شرکاء است ولی طبق تصریح بند 2 از ماده 192 قانون تجارت در شرکت تعاونی مصرف عوایدی بر سهام تعلق نمی گیرد بلکه تقسیم سود به نسبت خرید هر یک از شرکاء است.
همچنین در شرکت های تجاری باید سرمایه شرکت در اوراق و اسناد ذکر شود ولی در شرکت های تعاونی این موضوع الزامی نیست.
اما طبق مقررات قانون شرکت های تعاونی هم برای هر سهم " بهره حق السهم " در آخر سال پرداخت می شود و هم عواید به نسبت خرید تقسیم می گردد.در این باره قانون مزبور در بندهای (و) و (ز) می گوید:
بهره حق سهم شرکت های تعاونی که در آخر هر سال به شرکاء ممکن است داده شود در اساسنامه شرکت تعیین خواهد شد.
درآمد سالیانه شرکت پس از وضع هزینه، استهلاک ذخائر و بهره سهام به نسبت معاملاتی که هر یک از اعضاء و مشتریان غیر عضو که در طول سال مالی با شرکت نموده اند بین آنان تقسیم خواهد شد.
که در این طریقه هم تشویق برای خرید سهام و هم بهره سرمایه شرکاء و هم سودی برای خریداران اجناس اعم از عضو و غیر عضو منظور گردیده است.

تشکیل و اداره
شرکت تعاونی یا در قالب شرکت سهامی یا مطابق مقررات اساسنامه مصوب تشکیل می گردد.زیرا در ماده 193 ق.ت می گوید:" شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود."
بنابراین شرکت تعاونی که از حیث شکل مثل شرکت سهامی است می تواند به همان شکل هم تشکیل گردد و در این صورت باید مقررات شرکت سهامی تا جایی که طبع و ماهیت شرکت تعاونی ایجاب می نماید رعایت شود.
مثل اینکه در شرکت سهامی میزان سرمایه و تعداد شرکاء معین و محدود است.یعنی در بدو تشکیل با سرمایه معین و عده اعضای معین تشکیل می گردد و مادامیکه افزایش سرمایه و به همان میزان قبول اعضاء جدید در مجمع عمومی فوق العاده تصویب نشود شرکت از حیث سرمایه و شریک ثابت است ولی در شرکت های تعاونی طبق ماده 2 قانون شرکت های تعاونی " تعداد شرکاء و سرمایه شرکت متغیر و نامحدود است."
به این معنی که در تمام دوره فعالیت شرکت بدون احتیاج به تصویب مجمع عمومی فوق العاده هر کس می تواند یک یا چند سهم از سهام شرکت تعاونی را خریداری نماید و یا سهام اعضاء بین خود آنان مبادله و خرید و فروش شود که به هر تقدیر هم سرمایه و هم عضو در حال تغییر بوده و محدودیتی از این حیث وجود ندارد.
علاوه بر این ماده 193 قاعده دیگری را که بر اساس توجه به تشکیل شرکت های تعاونی است وضع کرده و آن این است که شرکاء شرکت مقررات شرکت سهامی را کنار گذاشته و " بر طبق مقررات مخصوصی" آن را تشکیل و اداره نمایند.
به نظر می رسد که منظور از تجویز وضع مقررات باز گذاشتن دست شرکاء در کیفیت تشکیل و اداره شرکت بوده و چون قانون شرکت های تعاونی 1334 مقرراتی را در تاسیس شرکت های تعاونی وضع کرده باید گفت " مقررات مخصوص مورد تراضی شرکا" نباید مخالف قانون مزبور باشند.
لذا از مقررات قانون تجارت نتایج ذیل به دست می آید"
اولاَ- حداقل باید ثلث سرمایه شرکت تعاونی نقداَ پرداخت شود و پرداخت دو ثلث بقیه می تواند از طرف شرکاء موسس تعهد شود.
ثانیاَ – با تجویز اساسنامه در صورت اعلان و اطلاع به تعهد کنندگان و گذشت مدت معین و عدم پرداخت بقیه از طرف آنان قسمت پرداختی جزء سرمایه شرکت به حساب می آید.
مقررات قانون تجارت در خصوص تعهد پرداخت بقیه سرمایه و نتایج حاصله از آن را لغو کرده است زیرا در بند " ه" از ماده 3 قانون مزبور می گوید:
"سهام شرکت تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و بهای آن باید نقد پرداخت شود".
بنابراین نه انتشار سهام بی نام و نه تعهد سرمایه مجاز نیست بلکه کلیه سهام شرکت تعاونی اولاَ بانام است که به نام افراد صادر و در دفتر ثبت می شود و ثانیاَ بهای آن نقداَ پرداخت می گردد.
رابعاَ- در مجمع عمومی شرکت تعاونی هیچ شریکی بیش از یک رای ندارد.
اداره شرکت های تعاونی با هیات مدیره ای است که مطابق مقررات قانون تجارت و قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیمی انجام وظیفه خواهند کرد.
بنابراین،مسئولیت از لحاظ تجاوز از حدود اختیارات متوجه آن ها خواهد بود.

ذخیره احتیاطی
به موجب ماده 4 قانون شرکت های تعاونی ،شرکت های مزبور " باید برای جبران زیان های احتمالی و توسعه عملیات خود بدواَ قسمتی از درآمد را که از پانزده درصد کمتر نباشد به عنوان ذخیره احتیاطی در ترازنامه منظور نموده و سپس به تقسیم سود سهام اقدام نماید.منظور کردن این وجوه به حساب ذخیره تا زمانی است که جمع آن معادل با مجموعه سرمایه شرکت در ظرف سه سال اخیر گردد.

معافیت
طبق ماده 5 قانون شرکت های تعاونی شرکت های مزبور که طبق مقررات تشکیل و اساسنامه آن ها به تصویب شورای عالی تعاون کشور می رسد از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و مالیات بر درآمد معاف می باشند و همچنین مبلغی که در پایان هر سال پرداخت می شود از مالیات معاف خواهند بود.
از همراهیتان سپاسگزاریم.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 دی 1398


  امروزه موضوع تجارت و داد و ستدهای اقتصادی و مسایل بازرگانی منحصراَ محدود به جامعه تجار و بازرگانان نیست و افراد بسیاری از اقشار جامعه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در بر می گیرد.
  در حال حاضر،روز به روز به انواع شرکت ها افزوده می شود .آمارهای سرشماری اخیر نفوس و مسکن(آبان ماه 1390) نیز حاکی از افزایش میزان جمعیت و ساختمان های تجاری و در نتیجه تاسیس شرکت ها و بنگاه های مالی،تولیدی،خدماتی و بازرگانی جدید خواهد بود.فلذا تمهید شرایط لازم بمنظور تشکیل تشکیلات قانونی و ایجاد بستر مناسب برای تشریک مساعی مردم و جمع آوری سرمایه های کوچک و سرگردان و هدایت آن ها به کانال های سرمایه گذاری موثر و مولد از جمله برنامه های متصدیان امور و دست اندرکاران برنامه ریزی مسایل ملی،اجتماعی و اقتصادی است.

  - راهنمای ثبت شرکت در تهران 

  شرکت های تجاری از نظر اقتصادی،اهمیتی فراوان دارند؛ زیرا هر چند تعداد آن ها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است،ابزار و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد.این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما،با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم،صورت آشکارتری به خود می گیرد.
  مطالعه شرکت های تجاری از جهات مختلف مفید می نماید.چرا که قواعد راجع به آن ها  بر حسب موضوع و فعالیت،ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان و یا برحسب سهیم بودن دولت در سرمایه آن متفاوت است.مع ذلک باید توجه داشت که هر چند این شرکت ها گوناگون اند،قالب های عمده آن ها،در واقع همان قالب هایی است که قانون تجارت تهیه کرده است.
  قانون تجارت ایران در ماده ی 20،شرکت های تجارتی را بر 7 قسم و به شرح زیر احصاء نموده است:
  1.شرکت های سهامی
  2.شرکت تضامنی
  3.شرکت با مسئولیت محدود
  4.شرکت مختلط غیر سهامی
  5.شرکت مختلط سهامی
  6.شرکت نسبی
  7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
  از میان شرکت های  هفت گانه ی تجاری، اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالب های دیگر است.امروزه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص از متداول ترین و رایج ترین انواع ثبت شرکت می باشند که با استقبال قابل توجهی رو به رو شده اند.
  هر یک از شرکت های تجاری زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد.از سویی دیگر الزامات قانونی و ضرورت مشروعیت بخشیدن به فعالیت های تجاری و اقتصادی ایجاب می کند فعالان این عرصه به منظور صیانت از حقوق و اختیارات خویش اقدامات لازم اداری و حقوقی را در جهت تثبیت و استفاده از منافع متصور و مترتب بعمل آورند.
  مرجع ثبت شرکت ها در تهران " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی" و در خارج تهران اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت است که دفتر مخصوصی برای این کار دارد.
  اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران به نام (اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) نامیده می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود:
  1-ثبت شرکت های تجارتی ایران حوزه ی تهران و همچنین ثبت کلیه ی شرکت های تجارتی خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایران حوزه ی تهران و ثبت کلیه ی موسسات خارجی در ایران
  2-ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی
  3-ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه ی تهران
  و در موارد دیگر  آن تصریح گردیده که:
  الف:در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ی ثبت موجود است برای ثبت شرکت های داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت معین خواهد شد.
  ب:اداره ثبت شرکت ها در تهران و اداره ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی می باشند.
  در ادامه ضمن توضیح راجع به شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود و همچنین مقایسه ی میان این دو شرکت ،به نحوه ی ثبت آن ها می پردازیم. شایان ذکر است شما عزیزان می توانید در هر یک از مراحل ثبت شرکت ، از متخصصان کارآزموده ی ما در موسسه ی حقوقی فکر برتر،کمک بگیرید.همکاران ما در این مرکز می توانند از طریق مشاوره تخصصی رایگان شما را راهنمایی کنند.

  ثبت شرکت سهامی خاص
  در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی آمده است:"شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست."
  شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری است که سرمایه آن در هنگام تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود و به قطعات سهام تبدیل می شود.مسوولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد(ماده 4 ل.ا.ق.ت) و تعداد شرکا نباید کمتر از 3 نفر باشد.

  مدارک ثبت شرکت سهامی خاص
  برای تاسیس شرکت سهامی خاص،مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
  1-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
  2-تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
  3-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  4-تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
  5-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
  6-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
  7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
  8-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت(مراکز پلیس +10)
  9-ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:نمونه متن اقرارنامه:کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
  10-ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
  نمونه متن اقرارنامه:بازرس(بازرسین)اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
  11-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
  12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
  13-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت
  از آن جا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و....لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

  ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  شرکت با مسئولیت محدود،رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.به موجب ماده 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقل مبلغی تعیین نشده است.

  مدارک مورد نیاز برای شرکت با مسئولیت محدود:
  1-کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد).
  2-فتوکپی  برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
  3-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران(لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند)
  4-شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
  5-اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
  6-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
  7-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
  8-تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
  9-معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
  10-گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا
  11-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

  محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی
  شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می گردد،در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می توان حداقل دو شریک تشکیل داد.
  در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد؛فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیات مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود،در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل 35% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.
  شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود،ولی در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفر کمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند.
  و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.
  از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه شرکت صوری می باشد و نیز در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و بی نام صادر نمی گردد،ولی در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.

  نحوه ی ثبت شرکت
  برای ثبت شرکت ،پس از فراهم نمودن مدارک فوق ،به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه فرمایید و اطلاعات خواسته شده نظیر نوع شرکت،سرمایه ی شرکت،اعضای شرکت،سمت هر یک از اعضا،نوع روزنامه ی رسمی اعم از ابرار یا جمهوری اسلامی را با دقت تکمیل نمایید. سپس،با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و تکمیل اطلاعات متقاضی،نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت)مورد نظر اقدام کنید.بدین منظور، در قسمت اسامی درخواستی،پنج نام را به ترتیب اولویت در سامانه درج نمایید.همان طور که در مقالات پیشین توضیح داده شد،نام هایی را انتخاب کنید که:
  الف) خارجی نباشد.
  ب) قبلاَ به ثبت نرسیده باشد.
  ج)دارای معنا و مفهوم باشد.
  د) با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
  پس از درج اطلاعات خواسته شده و بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد ، چنانچه دارای نقص بود برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.
  با ارسال مدارک از طریق پست،مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکت ها تحویل و مسئول مربوطه به بررسی مدارک می پردازد.در صورت کامل بودن مدارک ابرازی ،کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها نسبت به تهیه ی پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پس از تایید مسئولین اداره ی ثبت شرکت ها تحویل متقاضی می شود.متقاضی بایستی حق الثبت و حق الدرج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه را پرداخت نماید و مدارک را به قسمت ثبت دفاتر اداره ی ثبت شرکت ها تحویل داده و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت سهامداران(که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد)با قید(ثبت با سند برابر است)امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده باید به امضاء رئیس اداره ی ثبت شرکت ها برسد.
  یک نسخه از مدارک ضبط و در پرونده ی شرکت در بایگانی اداره ی ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک( شرکتنامه یک نسخه - در شرکت با مسئولیت محدود - ،اظهارنامه یک برگ،اساسنامه یک جلد،صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین یک نسخه و صورت جلسه ی هیات مدیره یک نسخه)ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می گردد.
  نسخه ی دوم آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده را جهت درج در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران(پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود)تسلیم می نماید.
  دارندگان آگهی برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی، می بایست به سایت روزنامه رسمی کشور به نشانی  مراجعه و هزینه ی آگهی را از طریق همین سامانه به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.درج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران،آخرین گام جهت ثبت شرکت تلقی می شود.
  لازم به ذکر است علاوه بر ثبت شرکت،کلیه تغییرات بعدی مربوط به شرکت اعم از ابطال، تصفیه ،تغییرات اساسنامه،افزایش یا کاهش سرمایه و ...باید فوراَ در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد.بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب،نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.
  از همراهیتان سپاسگزاریم*
  جهت مزید اطلاع خوانندگان محترم به اطلاع می رساند ،مرکز تخصصی ثبت شرکت فکر برتر،مفتخر است خدمات ارزنده ای به متقاضیان عزیز ثبت شرکت ، اعمال تغییرات شرکت ، ثبت علائم تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ارائه نماید.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 26 دی 1398


  چون در شرکت های سهامی،سرمایه ی شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد،بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است، یعنی شریک می تواند در مواقع لزوم،با انتقال سهمش از شرکت خارج شود.در خصوص مقررات انتقال سهام،بین شرکت های سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.
  جهت نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده ی سهامی و گیرنده باید همچون سهام های با نام عمل کنند و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.
  مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:
  1-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید
  2-کپی روزنامه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس
  3-کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

  چند نکته:
  -انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد، مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می گردد.بنابراین ورثه ی شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی،جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت،مانند حق دادن رای و حق دریافت سود می باشند.

  -خرید سهام شرکت توسط خودش،به موجب ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ممنوع است،چرا که خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند.با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

  به موجب بند(ب) ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 ،شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد،می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.
  جهت اجرای بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ 15 تیر ماه 1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
  به موجب ماده 2 این آیین نامه:
  شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد از سهام ثبت شده ی خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه)بیش از 50 درصد کاهش یابد.
  سهام شناور آزاد،بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده ی عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام،در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.برای محاسبه ی سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد.
  بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق سهام در مواد 37،49،77،129و 168 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از این پس، بند(ب)ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 نیز باید اضافه گردد.
  بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام،این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب،جزء سرمایه ی شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی،تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد به حساب نخواهد آمد.
  هم اکنون ممنوعیت باز خرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورد شرکت های سهامی عام باقیمانده غیر بورسی کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر انواع شرکت های تجاری در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری،همچنان معتبر خواهد بود،ولی در مورد شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس،ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موجب بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و بر طبق شرایط مندرج در آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیر ماه 1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 26 دی 1398


   
  الف)تغییر نام شرکت
  ب)تغییر موضوع شرکت
  ج)تغییر محل شرکت
  د)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیات مدیره باشد)
  ه)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)
  الف)تغییر نام شرکت
  مراحل و مدارک مورد نیاز:
  1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
  2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت
  3.بعد از تنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه به انضمام:
  الف:لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
  ب:اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
  یادآوری:قبل از تحویل صورتجلسه ی تغییر نام،متقاضی می بایستی نسبت به پرداخت حق الثبت،اقدام و سپس به واحد تعیین نام،جهت اخذ و ثبت نام جدید،مراجعه کند.
  ب)تغییر موضوع شرکت:
  1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
  2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت
  3.اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس
  4.بعد از تنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه به انضمام
  الف:لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
  ب:اصل روزنامه ی حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل اداره ی ثبت شرکت ها خواهد شد.
  ج)تغییر محل شرکت
  مراحل و مدارک مورد نیاز:
  1.تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
  2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت
  تذکر1:در صورتی که اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره ی شرکت تفویض شده باشد هیات مدیره با تنظیم صورتجلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.
  تذکر 2:اگر تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد می بایستی پرونده ی شرکت به شهرستان مربوطه ارسال گردد.
  د)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)
  مراحل و مدارک مورد نیاز:
  1.تشکیل جلسه هیات مدیره
  2.تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
  3.فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید
  4.برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
  5.فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام
  مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
  تذکر:چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.
  ه)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)
  مراحل و مدارک مورد نیاز:
  1.تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام رسیده باشد.
  2.فتوکپی سهامدار یا سهامداران جدید
  3.اخذ مفاصا حساب (مالیات) نقل و انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور(مالیات بر شرکت ها)
  5.فهرست جداگانه صاحبان سهام قبل از نقل و انتقال

 • نظرات() 
 • شنبه 21 دی 1398


   
  بومهن یکی از شهرهای استان تهران و جزو شهرستان پردیس است. این شهر در شرق استان تهران و در مسیر جاده تهران به دماوند قرار گرفته است. فاصله بومهن از تهران 50 کیلومتر ، از پردیس 13 کیلومتر و از رودهن 10 کیلومتر است. ظرفیت های خوبی در این شهر وجود دارند که می توان از طریق تاسیس و ثبت شرکت های تجاری ، درجهت اجرایی شدن اقتصاد بومی استفاده نمود و سطح اقتصادی این شهر را به نقطه بالایی رساند.

  در ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری با عناوین شرکت سهامی خاص ، شرکت سهامی عام ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت تعاونی ، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی شمارش شده اند که ما در این مقاله به ضوابط قانونی ثبت شرکت تضامنی می پردازیم . شایان ذکر است چنانچه شما نیازمند کسب اطلاعات راجع به قوانین ثبت سایر شرکت ها می باشید می توانید با متخصصان مجرب موسسه ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید و یا به مقالات ذیل مراجعه کنید :

  - معرفی انواع شرکت های تجاری در ایران

  - ثبت کدام نوع شرکت بهتر است؟

  - ثبت شرکت در بومهن

  برای ثبت شرکت تضامنی در بومهن در ابتدا باید با این نوع شرکت آشنا شویم:
  معرفی شرکت تضامنی
  شرکت تضامنی ، جزو شرکت هایی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نبوده ، بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود ، " مسئولیت نامحدود " داشته و شرکاء ، مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت علاوه بر سرمایه آن می باشند. شرکت تضامنی از حیث اعتبار ، در راس تمام شرکت ها قرار دارد و بیشتر ، شرکت خانوادگی است که بین اقرباء نزدیک تشکیل می شود. 

  شرکت تضامنی را ماده " 115 " قانون تجارت چنین تعریف کرده است : " شرکت تضامنی ، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث ، کان لم یکن خواهد بود . 

  اسم شرکت تضامنی
  شرکت تضامنی باید دارای اسم مخصوصی باشد. ماده 117 قانون تجارت در رابطه با اسم شرکت تضامنی چنین مقرر داشته است : 

  " در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت ، مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( و برادران ) قید شود ". 

  مدیران شرکت تضامنی
  طبق ماده 120 قانون تجارت در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج از شرکت به سمت مدیری انتخاب نمایند. 

  بنابراین در شرکت تضامنی برخلاف شرکت های سهامی نیازی به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی و تشکیل هیئت مدیره نیست و شرکت با انتخاب یک مدیر نیز اداره می شود. 

  در اغلب شرکت های تضامنی طرز تعیین مدیران شرکت به اساسنامه محول می گردد و شرایط نصب و عزل و اکثریتی که برای تعیین مدیر لازم است در اساسنامه معین می شود که مدت انتخاب دوره مدیریت می تواند برای مدت معین یا نامعین باشد. 

  نحوه راه اندازی شرکت تضامنی در بومهن
  شرکت تضامنی حداقل از " دو " شریک تشکیل می شود. تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد . در شرکتنامه مذکور باید نام ، نوع ، موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل ، همچنین اسامی شرکاء یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها و غیره قید گردد. 

  برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم گردد. 

  به هنگام تاسیس شرکت ، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آئین نامه داخلی شرکت می باشد ، توسط موسسین تنظیم می گردد. 

  سرمایه شرکت تضامنی
  آورده های شرکاء که در مجموع ، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه نقد یا غیرنقد و حتی فعالیت باشند. شرکاء باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند. آورده های غیرنقدی ( مال ) ، باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود. 

  تقویم آورده های غیرپولی توسط خود شرکاء به عمل می آید و در شرکتنامه قید می شود. 

  قانونگذار ، حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت ، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است. 

  سرمایه نقدی تعهد شده شرکت ، حتماَ باید با " پول " پرداخت گردد و پرداخت توسط سفته و یا چک ، پرداخت تلقی نمی شود ، مگر آنکه سفته یا چک وصول شده به حساب شرکت واریز شود. 

  مدارک ثبت شرکت تضامنی در بومهن
  1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

  2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

  3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

  4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

  5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

  6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

  7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل

  8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).

  9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

  هزینه ثبت شرکت تضامنی در بومهن
  هزینه تمام شده شرکت تضامنی را عوامل متعددی مانند هزینه های مربوط به شرکتنامه ، هزینه های مربوط به تعیین نام ، هزینه پاکت و پوشه و ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت ها ، هزینه انتشار در روزنامه محلی و روزنامه رسمی ، هزینه های مربوط به تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری مشخص می سازد. 

 • نظرات() 
 • شنبه 21 دی 1398


   
  بومهن یکی از شهرهای استان تهران و جزو شهرستان پردیس است. این شهر در شرق استان تهران و در مسیر جاده تهران به دماوند قرار گرفته است. فاصله بومهن از تهران 50 کیلومتر ، از پردیس 13 کیلومتر و از رودهن 10 کیلومتر است. ظرفیت های خوبی در این شهر وجود دارند که می توان از طریق تاسیس و ثبت شرکت های تجاری ، درجهت اجرایی شدن اقتصاد بومی استفاده نمود و سطح اقتصادی این شهر را به نقطه بالایی رساند.

  در ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری با عناوین شرکت سهامی خاص ، شرکت سهامی عام ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت تعاونی ، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی شمارش شده اند که ما در این مقاله به ضوابط قانونی ثبت شرکت تضامنی می پردازیم . شایان ذکر است چنانچه شما نیازمند کسب اطلاعات راجع به قوانین ثبت سایر شرکت ها می باشید می توانید با متخصصان مجرب موسسه ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید و یا به مقالات ذیل مراجعه کنید :

  - معرفی انواع شرکت های تجاری در ایران

  - ثبت کدام نوع شرکت بهتر است؟

  - ثبت شرکت در بومهن

  برای ثبت شرکت تضامنی در بومهن در ابتدا باید با این نوع شرکت آشنا شویم:
  معرفی شرکت تضامنی
  شرکت تضامنی ، جزو شرکت هایی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نبوده ، بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود ، " مسئولیت نامحدود " داشته و شرکاء ، مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت علاوه بر سرمایه آن می باشند. شرکت تضامنی از حیث اعتبار ، در راس تمام شرکت ها قرار دارد و بیشتر ، شرکت خانوادگی است که بین اقرباء نزدیک تشکیل می شود. 

  شرکت تضامنی را ماده " 115 " قانون تجارت چنین تعریف کرده است : " شرکت تضامنی ، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث ، کان لم یکن خواهد بود . 

  اسم شرکت تضامنی
  شرکت تضامنی باید دارای اسم مخصوصی باشد. ماده 117 قانون تجارت در رابطه با اسم شرکت تضامنی چنین مقرر داشته است : 

  " در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت ، مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( و برادران ) قید شود ". 

  مدیران شرکت تضامنی
  طبق ماده 120 قانون تجارت در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج از شرکت به سمت مدیری انتخاب نمایند. 

  بنابراین در شرکت تضامنی برخلاف شرکت های سهامی نیازی به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی و تشکیل هیئت مدیره نیست و شرکت با انتخاب یک مدیر نیز اداره می شود. 

  در اغلب شرکت های تضامنی طرز تعیین مدیران شرکت به اساسنامه محول می گردد و شرایط نصب و عزل و اکثریتی که برای تعیین مدیر لازم است در اساسنامه معین می شود که مدت انتخاب دوره مدیریت می تواند برای مدت معین یا نامعین باشد. 

  نحوه راه اندازی شرکت تضامنی در بومهن
  شرکت تضامنی حداقل از " دو " شریک تشکیل می شود. تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد . در شرکتنامه مذکور باید نام ، نوع ، موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل ، همچنین اسامی شرکاء یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها و غیره قید گردد. 

  برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم گردد. 

  به هنگام تاسیس شرکت ، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آئین نامه داخلی شرکت می باشد ، توسط موسسین تنظیم می گردد. 

  سرمایه شرکت تضامنی
  آورده های شرکاء که در مجموع ، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه نقد یا غیرنقد و حتی فعالیت باشند. شرکاء باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند. آورده های غیرنقدی ( مال ) ، باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود. 

  تقویم آورده های غیرپولی توسط خود شرکاء به عمل می آید و در شرکتنامه قید می شود. 

  قانونگذار ، حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت ، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است. 

  سرمایه نقدی تعهد شده شرکت ، حتماَ باید با " پول " پرداخت گردد و پرداخت توسط سفته و یا چک ، پرداخت تلقی نمی شود ، مگر آنکه سفته یا چک وصول شده به حساب شرکت واریز شود. 

  مدارک ثبت شرکت تضامنی در بومهن
  1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

  2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

  3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

  4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

  5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

  6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

  7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل

  8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).

  9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

  هزینه ثبت شرکت تضامنی در بومهن
  هزینه تمام شده شرکت تضامنی را عوامل متعددی مانند هزینه های مربوط به شرکتنامه ، هزینه های مربوط به تعیین نام ، هزینه پاکت و پوشه و ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت ها ، هزینه انتشار در روزنامه محلی و روزنامه رسمی ، هزینه های مربوط به تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری مشخص می سازد. 

 • نظرات() 
 • یکشنبه 15 دی 1398


    
  شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
  این دسته از شرکت ها ، برای آنکه در مقابل اشخاص ثالث نیز اعتبار داشته باشد، باید رسماَ ثبت شده و به اطلاع عموم برسد. تقاضای ثبت شرکت باید از طرف مسئولان امور شرکت یعنی مدیران شرکت به عمل آید. لذا مدیران شرکت می بایست این کار را طبق مقرراتی که از طرف اداره ثبت شرکت ها تهیه شده است، تقاضا کنند و خلاصه شرکتنامه و منضمات آن را در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و شعب شرکت آگهی نمایند.
  بعد از ثبت و آگهی ، شرکت تجاری نسبت به شرکاء و صاحبان سهام اعتبار داشته و می تواند رسماَ عملیات خود را شروع کند.

  ماده 2 قانون ثبت شرکت ها ( مصوب 1310 ) ، ثبت کردن شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد، جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که " ... در صورت تقاضای مدعی العموم ، حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد " . لذا ، هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید، بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند.
  ثبت شرکت ها در ایران تابع طریقه اعلامی است به این معنی که اداره مذکور با وجود بررسی اجمالی که نسبت به مدارک شرکت به عمل می آورد، به هیچ وجه مسئول صحت مدارک مزبور و صحت اظهارات متقاضیان ثبت شرکت نیست و اگر شرکت مخالف قانون تشکیل شده باشد یا اینکه موجباتی برای ابطال شرکت موجود باشد دادستان و هر ذینفعی می تواند ابطال ثبت را از دادگاه تقاضا کند. ضمناَ باید در نظر داشت که اداره مربوطه بعد از ثبت شرکت راساَ نمی تواند ابطال ثبت را اعلام کند و چنانچه تخلفاتی در تشکیل یا ثبت مشاهده نماید ، باید از دادگاه ابطال ثبت شرکت را تقاضا نماید.

  ثبت تغییرات شرکت بر عهده کیست ؟
  شرکت ها پس از ثبت، ممکن است تغییراتی در اساسنامه یا امور کلی شرکت یا طرز اداره و بازرسی و اختیارات مدیران و غیره بدهند. در هر موقع که تغییرات مزبور در روابط اشخاص خارج با شرکت تاثیر داشته باشد تغییرات مزبور باید ثبت و آگهی شوند و تا زمانی که تغییرات مزبور ثبت و آگهی نشده باشند، کلیه معاملاتی که اشخاص خارج به استناد ثبت قبلی انجام داده اند معتبرند.

   

  ثبت تغییرات شرکت


  برای ثبت تغییرات شرکت مدیران شرکت باید مدارک مربوط به تصمیمات مزبور را که از طرف مقامات صلاحیتدار هر شرکتی اتخاذ شده باشد، مانند صورتجلسه مجمع عمومی یا صورتجلسه تصمیم شرکاء یا صورتجلسه هیات مدیره با تصمیم مدیر شرکت در مواردی که مدیر یا مدیران حق اتخاذ تصمیم دارند با تقاضانامه مربوط به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند و اداره ثبت شرکت ها پس از بررسی اینکه تغییرات مزبور مخالف قانون و اساسنامه شرکت اتخاذ نشده است و دریافت حق الثبت ، تغییرات مزبور را در دفتر ثبت شرکت ها ثبت نموده و خلاصه آن را در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می نماید.

  وظیفه ثبت شرکت های خارجی در ایران
  در مورد شرکت های خارجی، درخواست ثبت شعبه یا نمایندگی باید در تهران و نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عمل آید. درخواست در صورتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانون کشورش موجود باشد، خواه موجودیت آن به ثبت نیاز داشته یا نداشته باشد.
  ماده 5 قانون مربوطه، " نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی" را مکلف به ثبت کردن شرکت در ایران کرده است. مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت ، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه آن در ایران می شود.
  به موجب ماده 5 قانون مربوط به ثبت کردن شرکت ها ، در مورد شرکت های خارجی دادستان می تواند تقاضای جزای نقدی کند و هر گاه تا 3ماه پس از ابلاغ حکم ، تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
  هم چنین به موجب ماده 220 ق. ت ، اگر شرکت های خارجی تصریح نکنند که تحت چه نمره به ثبت رسیده اند ضمانت اجرا، جزای نقدی می باشد و به موجب ماده 20 نظامنامه اجرای قانون، ثبت شرکت های خارجی حتماَ باید در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر شود.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 15 دی 1398


  دهان و دندان یکی از اجزای مهم صورت می باشند که در برقراری روابط اجتماعی انسان ها با یکدیگر مهم ترین عضو بدن به شمار می آیند. لبخند زیبایی که به سیمای هر فرد نقش می بندد، مدیون همان دندان های زیبا می باشند.
  بیشتر ما حداقل یک بار گذرمان به دندانپزشکی افتاده است. در دندانپزشکی ، پیشگیری اهمیت و ارزش فراوانی دارد . از جمله وسایل پیشگیری که نقش مهمی در بهداشت دهان و دندان دارد ، خمیردندان است.
  زمانی که قصد خرید خمیردندان را دارید و به فروشگاه می روید، تنوع خمیردندان ها آن قدر زیاد است که نمی دانید کدام را انتخاب کنید. قبل از آنکه بخواهید خمیردندان مناسب خود را انتخاب کنید، باید تا حدودی بدانید که کدام برند خمیردندان از کیفیت بهتری برخوردار است ؟

  امروزه برندها شناسه محصولات و کالاها هستند که از طریق آن ها، کالاهای ارائه شده یک شرکت از شرکت های دیگر متمایز می شود. بدین ترتیب مصرف کننده این فرصت را دارد که از بین انواع متنوع کالاهای رقیب نوع دلخواه را انتخاب کرده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز سازد.
  در حقیقت برند، کالای خاصی را با کیفیت تقریباَ ثابت به مشتری معرفی می کند و اعتماد مشتری را نسبت به وجود این کیفیت در مورد کالای تحت علامت جلب می نماید. بنابراین برای کالای مرغوب، علامت تجاری معرف برتری آن خواهد بود.
   
  با تصریح این مطلب که برندها چه نقشی در بازاریابی دارند، به این نکته می پردازیم که اصولاَ ثبت کردن برند اجباری است یا اختیاری ؟
  به کار بردن و ثبت علامت تجاری، اختیاری است ، ولی در موارد ذیل به گفته آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی، از نظر تسهیل نظارت مبدا و ساخت اجناسی که برای مصرف و استعمال مستقیم بر روی بدن، به کار می رود ، و برای جلوگیری از تقلب و تقلید ، در مورد برخی اجناس داروئی و خوراکی و آرایشی، به کار بردن علامتی که به ثبت داده شده است، الزامی است و این اجناس باید با علامت تجاری ثبت شده، عرضه شود. اجناس مزبور به شرح ذیل است :
  1) داروهای اختصاصی (اسپسیالیته) مورد استعمال طبی یا بیطاری
  2) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند.
  3) نوشیدنی ها و آب های گازدار
  4) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

  نحوه انتخاب نام برند خمیر دندان
  هر کلمه ، حرف یا حروف ، عدد ، ترسیمات ، عکس ، شکل ، رنگ ، تصویر ، برچسب یا ترکیب آن ها که برای تشخیص کالاها یا خدمات به کار می رود علامت تجاری محسوب می شود . با این وجود، برای انتخاب نام برند، قوانینی وجود دارد که می بایست به آن ها توجه کامل داشت. عدم رعایت این موارد باعث بروز مشکل در ثبت رسمی نام برند شما خواهد شد. ذیلاَ ، به برخی از مهم ترین این اصول اشاره می کنیم :
  - برند می بایست سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد.
  - برند می بایست تکراری نبوده و با سایر برندها وجه تمایز داشته باشد.
    
  - در انتخاب نام برند نباید از اسامی عام و گمراه کننده استفاده شود.
  - واژه های کیفی و توصیف کننده مانند " شیرین " قابلیت ثبت ندارند .
  - علائمی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشند ، همچنین علائم رسمی دولتی و نشان های کشورها و سازمان های بین المللی و پرچم ها و نشان های سلطنتی قابل ثبت نمی باشند.
  شایان ذکر است، علائم تجاری، کالاها و خدمات ، طبقه بندی بین المللی خاصی دارد و در حال حاضر به 45 طبقه تقسیم شده است. به هنگام ثبت علائم ( ثبت برند ) تجاری، یکی از اساسی ترین عوامل قبول یا رد اظهارنامه ثبتی، تفاوت یا اشتراک طبقات کالاها و خدمات است. به نحوی که حتی در بسیاری از موارد ، تفاوت طبقات ، می تواند انتخاب عین علامت تجاری ثبت شده را در طبقه دیگر مجاز کند .

  مدارک لازم برای ثبت برند خمیردندان
  هر محصولی برای اینکه بتواند راحت تر به فروش برسد و مشتریان بیشتری را جذب خود نماید، تولیدکننده آن محصول باید برند آن را به ثبت رساند تا هم شناسنامه و اعتبار ویژه ای به محصول خود بدهد و هم دست جودیان را کوتاه نماید .
  تولید کنندگان قدیمی به خوبی این موضوع را درک کرده اند . به همین منظور قبل از اینکه محصول را به صورت انبوه روانه بازار نمایند اول برند آن را ثبت می نمایند. مدارک مورد نیاز برای این کار به قرار ذیل است :
  1- مدارک مثبت هویت متقاضی :
  الف) اشخاص حقیقی : تصویر شناسنامه و کارت ملی
  ب) اشخاص حقوقی : آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

  مدارک برای ثبت برند خمیر دندان
  2- مدارک نماینده قانونی : چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
  3- ده نمونه گرافیکی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
  4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
  5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
  6- استفاده از حق تقدم: چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
  7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
  مطالب جالب زیر را از دست ندهید :
  - آیا با شرایط ثبت برند مسواک آشنایی دارید ؟
  - ثبت برند آرایشی

   

   

 • نظرات() 
 • شنبه 14 دی 1398

   
  یکی از انواع ثبت برند، ثبت بین المللی است. کشورهایی که به عضویت کنوانسیون پاریس درآمده اند، از مزایایی جهت ثبت برند خود بهره مند می گردند. همان طور که در مقالات پیش نیز اشاره شد، برای ثبت بین المللی برند ، باید ابتدا برند را در کشور خود به ثبت برسانید. سپس می توانید از طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای عضو مادرید، درخواست ثبت بین المللی نمایید.

  امتیاز استفاده از این سیستم این است که شما می توانید به راحتی یک اظهارنامه بین المللی به سازمان جهانی مالکیت معنوی بدهید و از این طریق از حمایت های کشورهای عضو کنوانسیون مادرید بهره مند شوید. کشورهایی که با درخواست شما موافقت نمایند، موظف اند از علامت یا نام بین المللی شما در کشور خود حمایت کنند.
  صاحب علامت تجاری، می تواند آن را انتقال دهد. در شرایط انتقال علامت تجاری بین المللی، باید چند مساله مد نظر قرار بگیرد .
  1) به شخصی که حق تشکیل پرونده برای یک علامت بین المللی را ندارد ، انتقال صورت نمی پذیرد.
  2) ثبت انتقال علائم باید در دفتر ثبت بین المللی نیز میسر باشد.
  3) اداره کشور متبوع مالک پیشین در صورت هر گونه خلافی حق درخواست ابطال علامت ثبت شده در دفتر خود را دارد.
  4) کشور متبوع مالک جدید باید نسبت به انتقال علامت اعلام موافقت نموده باشد .
  بدین ترتیب با لحاظ شرایط فوق ، می توان نسبت به انتقال علائم تجاری اقدام نمود. ذکر این نکته ضروری است که دولت ها حق دارند با هر عمل منافی با سیاست های اقتصادی- تجاری – سیاسی خود مقابله کنند و بنابراین انتقال علائم هم در درجه اول باید مورد پذیرش کشور انتقال دهنده و انتقال گیرنده باشد.
  با رعایت شرایط نامبرده ، درخواست ثبت اجازه استفاده علامت تجاری، روی فرم رسمی مخصوص توسط مالک یا اگر اداره قبول کند توسط اداره عضو متعاهد مالک یا اداره کشور عضو متعاهدی که اجازه استفاده در آن کشور واگذار می شود، به دفتر بین المللی تسلیم خواهد شد .
  درخواست مذکور حاوی مطالب ذیل خواهد بود :
  1) شماره ثبت بین المللی
  2) نام مالک
  3) نام و نشانی گیرنده اجازه استفاده که طبق دستورالعمل های اداری ذکر می شود.
  4) اعضای متعاهد تعیین شده که اجازه استفاده در آن کشورها واگذار می شود.
  5) این نکته که اجازه استفاده برای کلیه کالاها و خدمات مندرج در ثبت بین المللی اعطاء می شود یا فقط کالاها و خدماتی که اجازه استفاده برای آن ها اعطا می شود که طبق طبقات مناسب طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات گروه بندی می شوند.
  درخواست فوق موارد ذیل را نیز منعکس خواهد کرد :
  1) هر گاه گیرنده اجازه استفاده شخصیت حقیقی باشد، نام کشوری که او تبعه آن است.
  2) هر گاه گیرنده اجازه استفاده شخصی حقوقی باشد، ماهیت حقوقی شخصیت حقوقی مذکر و کشور آن و در صورت لزوم ، مشخصات منطقه ای ( استان ، شهرستان ، ایالت یا غیره ) که تحت قوانین آن منطقه این شخصیت حقوقی تاسیس شده است.
  3) این نکته که اجازه استفاده فقط بخشی از قلمرو یک عضو خاص متعاهد تعیین شده را در برمی گیرد.
  4) هر گاه گیرنده اجازه استفاده نماینده ای داشته باشد، نام و نشانی نماینده طبق دستورالعمل های اداری .
  5) هر گاه اجازه استفاده انحصاری باشد، این قضیه نیز قید خواهد شد.
  6) در صورت امکان ، مدت اجازه استفاده .
  در انتها ، در خواست فوق توسط مالک یا اداره ای که به وسیله آن درخواست مذکور تسلیم شده است امضاء خواهد شد .
  چنانچه درخواست ثبت اجازه استفاده شرایط مقرر را رعایت نکرده باشد، دفتر بین المللی مراتب را به مالک و اگر درخواست توسط اداره تسلیم شده باشد به آن اداره اطلاع خواهد داد.
  درصورتی که نقص ها ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اخطار رفع نقص فوق که توسط دفتر بین المللی ارسال شده است رفع نشود، درخواست مذکور ترک شده تلقی خواهد شد و دفتر بین المللی مراتب را به صورت همزمان به مالک و اگر درخواست توسط اداره ای تسلیم شده باشد، به آن اداره نیز ابلاغ خواهد کرد و هر گونه هزینه پرداخت شده را پس از کسب مبلغی برابر نصف مبلغ اصلی پیش بینی شده به عضوی که آن را پرداخت نموده است مسترد خواهد کرد.
  اما چنانچه درخواست ثبت اجازه استفاده ، شرایط مقرر را رعایت کرده باشد، دفتر بین المللی اجازه استفاده و همچنین اطلاعات مندرج در درخواست را در دفاتر ثبتی بین المللی به ثبت خواهد رساند و مراتب را عیناَ به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده که در آن ها اجازه استفاده اعطا شده است ابلاغ خواهد کرد و همزمان با آن به مالک و اگر درخواست توسط اداره ای تسلیم شده باشد به آن اداره اطلاع خواهد داد.
  اداره یک کشور عضو متعاهد تعیین شده که توسط دفتر بین المللی از ثبت اجازه استفاده در آن کشور مطلع شده است می تواند اعلام نماید که ثبت اجازه استفاده در آن کشور فاقد اعتبار است و هیچ تاثیری ندارد.
  اعلامیه مشروحه فوق حاوی مطلب ذیل خواهد بود :
  1) دلایلی که بر اساس آن ها ثبت اجازه استفاده فاقد اعتبار است و هیچ تاثیری ندارد.
  2) هر گاه اعلامیه فوق بر کلیه کالاها و خدمات که اجازه استفاده به آن ها مربوط می شود موثر نباشد، آن دسته از کالاها و خدمات که تحت تاثیر اعلامیه قرار می گیرند و آن دسته از کالاها و خدمات که تحت تاثیر قرار نمی گیرند.
  3) مواد اساسی قانونی مربوط به آن اگر وجود داشته باشد و
  4) اینکه آیا اعلامیه مذکور می تواند مشمول تجدید نظر خواهی یا بررسی مجدد بشود یا خیر . اعلامیه ، برای دفتر بین المللی ارسال خواهد شد و دفتر بین المللی هرگونه اعلامیه صادره را در دفاتر ثبت ین المللی به ثبت خواهد رساند و مراتب را عیناَ به عضوی که مالک یا اداره درخواست ثبت اجازه استفاده را تسلیم نموده ابلاغ خواهد کرد.
  هر گونه تصمیم نهایی و قطعی مربوط به اعلامیه صادره به دفتر بین المللی ابلاغ خواهد شد و دفتر مذکور آن را در دفاتر ثبتی بین المللی به ثبت خواهد رساند و آن را عیناَ به عضوی که ( مالک یا اداره ) درخواست ثبت اجازه استفاده را تسلیم نموده ابلاغ خواهد کرد.
  لازم به توضیح است که :
  الف) اداره یک کشور عضو متعاهد که قوانین آن ثبت اجازه استفاده از علائم تجاری را مقرر نمی کند می تواند به دبیرکل اعلام کند که ثبت اجازه استفاده در دفاتر ثبتی بین المللی در مورد آن عضو متعاهد هیچ تاثیری ندارد و فاقد اعتبار است.
  ب) اداره یک کشور عضو متعاهد که قوانین آن ثبت اجازه استفاده از علائم تجاری را مقرر می کند می تواند قبل از تاریخی که در آن تاریخ عضو متعاهد مکلف به رعایت موافقتنامه یا پروتکل شود، به دبیر کل اطلاع دهد که ثبت اجازه استفاده در دفاتر ثبتی بین المللی در آن کشور عضو متعاهد هیچ تاثیری ندارد و فاقد اعتبار است. این اعلامیه را می توان در هر زمان در صورت تمایل مسترد نمود.
  از همراهیتان سپاسگزاریم.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 11 دی 1398

   
  برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج تطبیق دهد، باید چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی – تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد.
  بعضی از تغییرات شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی از تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. هر گونه تغییر در مواد اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و هرگونه تغییر در مواد اساسنامه باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.

  امروزه ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ها به صورت غیرحضوری از طریق مراجعه به سامانه   امکان پذیر است. برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد.
  ذیلاَ، به توضیحاتی راجع به تغییر نام شرکت ، تغییر موضوع شرکت ، تغییر سرمایه شرکت، تبدیل شرکت، تغییر اقامتگاه شرکت، تغییر تابعیت شرکت، هزینه ثبت تغییرات شرکت و نحوه ثبت تغییرات آن خواهیم پرداخت . شایان ذکر است، خوانندگان محترم در صورت نیاز به هرگونه مشاوره راجع به نحوه ثبت تغییرات شرکت می توانند با مشاوران ما در ثبت شرکت  در ارتباط باشند.

  • تغییر نام شرکت
  شرکت هایی که تمایل به تغییر نام خود دارند، می توانند با رعایت شرایط و تشریفات لازم این کار را انجام دهند. برای تغییر نام شرکت کافی است مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده و صورتجلسه تنظیم شده تغییر نام توسط اعضا امضا گردد. سپس به همراه مدارک شناسایی مدیرعامل و مدارک شرکت ( کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی ) به اضافه اسامی انتخابی با تعیین اولویت تحویل اداره ثبت گردد.
  برای اینکه نام منتخب شما مورد تایید واقع شود لازم است که نام انتخابی :
  الف) پارسی باشد .
  ب) سه سیلابی باشد. حداقل یک کلمه از سه سیلاب نام شرکت باید نام خاص باشد.
  ج) مشابه یا عین نام درخواستی قبلاَ ثبت نشده باشد. سعی کنید تا از نام هایی که عمومیت زیادی دارند کمتر استفاده نمایید تا احتمال تایید نام شما بالاتر رود.
  د) از کلمات ممنوعه استفاده نکنید.
  بدیهی است کلماتی که خلاف موازین شرع، عرف و اخلاق جامعه باشند نیز قابل تایید نیستند.

  • تغییر موضوع شرکت
  موضوع شرکت در صورتی که اعضای شرکت صلاح بدانند قابل تغییر ، افزایش یا کاهش است. برای تغییر موضوع شرکت ، افزودن موضوعی جدید به موضوعات پیشین ( الحاق به موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه ) یا کاستن موضوعی از موضوعات سابق می بایست مجمع فوق العاده شرکت تشکیل شده و تصمیم به تغییر، افزایش یا کاهش موضوع شرکت بگیرد.
  بعد از برگزاری مجمع باید ظرف چند روز صورتجلسه و دیگر مدارک لازم شامل کپی شناسنامه و وکارت ملی اعضای شرکت ، کپی آخرین تغییرات ، یک نسخه از روزنامه رسمی و یک نسخه از آگهی تاسیس را به اداره ثبت شرکت ها تحویل داد. البته در حین انتخاب موضوع جدید باید این نکته را مورد توجه قرار داد که آیا موضوع جدید در ردیف موضوعاتی قرار می گیرد که به مجوز نیاز دارند یا خیر.

  • تغییر سرمایه شرکت
  در طول حیات شرکت ، ممکن است به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی تغییراتی در سرمایه شرکت به وجود آید و سرمایه اولیه شرکت را افزایش یا کاهش دهد. در تغییر سرمایه اعم از کاهش یا افزایش، هیات مدیره باید حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ، پیشنهاد خود را به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم کنند. بازرس یا بازرسان شرکت ، پیشنهاد هیات مدیره را مورد رسیدگی قرار می دهند و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم می نمایند . مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان ، تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

  • تبدیل شرکت
  تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود. بنابراین ، شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می دهد ، بدون آن که وقفه ای حاصل گردد . تنها مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگری این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی کند.
  لایحه اصلاحی قانون تجارت، تبدیل شرکت را در 3 مورد مجاز دانسته است :
  - تبدیل شرکت سهامی عام به انواع شرکت ها ( ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت )
  - تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام ( موضوع مواد 278 تا 283 لایحه اصلاحی قانون تجارت )
  - تبدیل شرکت تضامنی به سهامی

  • تغییر اقامتگاه شرکت
  تغییر اقامتگاه شرکت تجاری با مشکل خاصی روبرو نیست و همان اکثریتی که در مقررات یا اساسنامه شرکت برای اتخاذ تصمیم تعیین شده اند، می توانند اقدام به تصویب اقامتگاه شرکت تجاری نمایند. تغییر اقامتگاه شرکت های سهامی عام و سهامی خاص و تعاونی جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد . همچنین ماده 111 قانون تجارت ، در مورد شرکت با مسئولیت محدود تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند واگذار کرده است ، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد . تغییر اقامتگاه شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی نیز تابع شرایط اساسنامه به اضافه اکثریت مقرر است.
  به همین خاطر، توصیه می شود در اساسنامه شرکت آدرس دقیق شرکت به عنوان اقامتگاه آن ذکر نشود و تنها به ذکر شهر محل اقامت اکتفا گردد.
  در مواردی که تغییر اقامتگاه از یک کشور به کشور دیگر است و در نتیجه موجب تغییر تابعیت می شود، تغییر اقامتگاه با اکثریت آراء امکان پذیر نیست و حکم موضوع، تابع مبحث تغییر تابعیت است.

  • تغییر تابعیت شرکت

  در شرکت های با مسئولیت تغییر تابعیت به اتفاق آرای شرکا مجاز است و در شرکت های سهامی، هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. بنابراین در شرکت سهامی تابعیت شرکت ممنوع است.

  • ثبت تغییرات شرکت
  اگر تصمیمات مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده، متضمن یکی از موارد ذیل باشد نیاز به ثبت دارد و بنابراین باید نسخه ای از آن برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود :
  1- انتخاب مدیران اعم از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
  2- انتخاب نماینده حقیقی شخص حقوقی که عضو هیات مدیره است .
  3- انتخاب بازرس یا بازرسان
  در این خصوص باید دقت داشت که در موردی که دادگاه مبادرت به انتخاب بازرس می کند نیز باید به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسد. کافی است که نسخه ای از تصمیم دادگاه در این خصوص به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود که این امر بر عهده مدیران شرکت است.
  4- تصویب ترازنامه
  5- تغییر در سرمایه شرکت ( کاهش یا افزایش سرمایه )
  6- هر نوع تغییر در اساسنامه
  7- انحلال شرکت و نحوه تصفیه .
  برای ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ها و موسسات باید صورتجلسه ای از تصمیمات و تغییرات مزبور تنظیم شود و در ذیل صورتجلسه اعضا به یکی از سهامداران یا مدیران شرکت یا وکیل رسمی شرکت وکالت بدهند تا از طرف سایر اعضا در اداره ثبت شرکت ها حاضر شده و نسبت به امضای ذیل ثبت تغییرات اقدام نماید. صورتجلسه مزبور باید به امضای تمامی اعضا یا وکیل یا قائم مقام قانونی ایشان رسیده باشد و ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم آن جهت ثبت در دفتر ثبت شرکت ها به واحد ثبتی که شرکت در آنجا به ثبت رسیده ارائه شود.
  اداره ثبت شرکت ها پس از بررسی صورتجلسه تغییرات و تصمیمات در صورتی که تصمیمات متخذه مخالف با قوانین و مقررات و اساسنامه شرکت نباشد و در صورت کامل بودن مدارک پس از اخذ حق الثبت تغییرات مزبور را در ذیل ثبت اولیه مربوط به آن شرکت در دفتر ثبت نموده و افراد امضا کننده دفتر و همچنین ترتیب و نحوه امضای دفتر همانست که برای ثبت اولیه با ذکر جمله ( ثبت با متن صورت جلسه ابزاری مربوط به تغییرات برابر است ) دفتر را امضا می نمایند.
  انتشار تغییراتی که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود، ضروری می باشد. نتیجه عدم انتشار مواردی که نظام نامه به عهده مدیران گذاشته است این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام ، به سبب خطای خود ، محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند این تغییرات را نادیده بگیرند؛ چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده، در مقابل آن ها قابل استناد نیست.
  نکته :
  - در صورتی که شرکتی قصد داشته باشد به طور همزمان چند تغییر در شرکت ایجاد کند مثلاَ تغییر آدرس ، تغییر در سهام و ... باید برای هر یک به طور جداگانه صورتجلسه تنظیم کند و برای هر کدام از آن ها به طور مجزا پذیرش بگیرد و اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی همراه با صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع شود صورتجلسه نیز رد می شود.
  - برای انجام تغییرات نقل و انتقال، حتماَ بعد از تنظیم صورتجلسه باید سهامداران کسانی که انتقال دهنده و انتقال گیرنده هستند به دارایی منطقه ای که شرکت در آن واقع شده است مراجعه نمایند و درخواست گواهی نقل و انتقال کنند.
  در صورتی که کار بدون گواهی نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد کشور پست شود از سوی کارشناس اداره برگشت می خورد. این صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده تنظیم می شود و برای نگارش این صورتجلسه به لیست آخرین سهامداران احتیاج است.

  • هزینه ثبت تغییرات شرکت

  تنظیم صورتجلسه و ثبت آن در پایگاه اینترنتی و پیگیری تا حصول پیش نویس آگهی با توجه به سیاست های قیمت گذاری مراکز ثبتی متفاوت است. اما به طور کلی هزینه ثبت تغییرات به دو عامل بستگی دارد.
  الف) نوع ثبت تغییرات شرکت که تعداد صورتجلسات را تعیین می کند.
  ب) روزنامه رسمی تغییرات شرکت
  در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 11 دی 1398


  یکی از بهترین راه ها برای تجمیع تخصص، تجربه و سرمایه از طریق مشارکت ، راه اندازی و تاسیس یک شرکت می باشد. با ثبت نمودن شرکت می توانید از بسیاری از تسهیلات و اعتبارات دولتی و انواع وام های بانکی برخوردار شوید. از آن جا که شرکت ها از امتیازات بالای قانونی و حقوقی برخوردار هستند ، قراردادهای دولتی و مناقصه ها و مزایده های پر سود و با منافع زیاد تنها به افراد حقوقی و شرکت ها واگذار می شود.
  همچنین، بسیاری از مجوزهایی که دریافت آن از مراجع و سازمان های دولتی برای انجام فعالیت های مختلف الزامیست در اکثر موارد فقط به شرکت های ثبت شده داده می شود.

  با این وجود، فعالیت های حقوقی و ثبتی مانند ثبت شرکت ، از جمله فعالیت هایی هستند که معمولاَ پیچیدگی های خاصی دارند و به همین دلیل ، افراد متقاضی ثبت، با سوالات و ابهامات متعددی در این زمینه مواجه می شوند. ذیلاَ به بررسی پاسخ متداول ترین این سوالات می پردازیم.

  1- آیا ثبت شرکت شرایط سنی دارد ؟
  به طور کلی ثبت کردن شرکت شرایط سنی خاصی ندارد فقط نکته مهم ، در خصوص نقش اشخاص در شرکت یا موسسه می باشد. هر شخصیت حقوقی دو رکن مهم و اصلی دارد.
  الف) سهامداران یا شرکاء ب) هیئت مدیره
  مطابق قانون افراد زیر 18 سال نمی توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره حضور داشته باشند اما می توانند به عنوان سهامدار یا شریک معرفی شوند ، حتی یک کودک یا نوزاد چند ماهه می تواند به عنوان سهامدار یک شرکت معرفی شود.

  2- برای ثبت شرکت به چه میزان سرمایه نیاز است ؟
  مطابق با قانون تجارت حداقل سرمایه اولیه جهت این کار، مبلغ 100 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
  سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود اظهاری بوده و واریزی ندارد اما در شرکت های سهامی خاص در فرآیند تاسیس بایستی حداقل 35% از سرمایه شرکت در حسابی به نام شرکت در یکی از بانک های کشور واریز گردد.

  3- آیا می توان آدرس منزل را جهت ثبت شرکت استفاده نمود ؟
  کاربری ملک و آدرس ارائه شده جهت ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استعلام نمی شود. بنابراین می توان از هر آدرسی به این منظور استفاده نمود به این شرط که آدرس صحیح بوده و وجود خارجی داشته باشد زیرا سامانه اداره ثبت شرکت ها از طریق استعلام لحظه ای از اداره پست صحت آدرس را از این نظر بررسی می نماید.

  4- روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار چیست ؟
  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یکی از اداره های زیر مجموعه قوه قضاییه بوده و مرجع صدور تمامی آگهی های رسمی و قانونی کشور می باشد و از این رو تمام اشخاص حقوقی موظف به چاپ آگهی های رسمی خود از ثبت تاسیس تا ثبت هرگونه تغییرات در روزنامه رسمی می باشند. اما در مورد روزنامه کثیرالانتشار ؛ هر یک از اشخاص حقوقی در زمان ثبت موظف به تعیین یکی از روزنامه کثیرالانتشار کشور جهت چاپ آگهی های خود می باشند . تفاوت این دو روزنامه بیشتر در کاربرد آن ها می باشد که روزنامه رسمی برای ارائه به تمام ارگان ها و برای شرکت در مناقصات و ... لازم می باشد اما روزنامه کثیرالانتشار حالت عمومی داشته و قابل ارائه به مرجع خاصی نمی باشد اما در عین حال شرکت ها و موسسات ملزم به چاپ آگهی های خود در این روزنامه نیز می باشند.

  5- اگر یکی از شرکا فوت کند چه اتفاقی برای شرکت و سهام او در شرکت می افتد ؟
  در خصوص شرکت، فوت یکی از شرکاء اخلالی در امور شرکت نمی تواند ایجاد کند و شرکت می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما در خصوص سهام وی بایستی پس از انجام امور انحصار وراثت و پرداخت مالیات برارث، سهام شخص بین وراث تقسیم شود. حال وراث می توانند تصمیم بگیرند سهام خود را به سایر شرکاء واگذار کرده و یا خود در شرکت باقی بمانند.

  6- آیا مدیران شرکت های با مسئولیت محدود باید از بین شرکا انتخاب شوند ؟
  در شرکت های با مسئولیت محدود لازم نیست مدیران شرکت ، شریک ( سهامدار ) شرکت باشند برخلاف شرکت های سهامی خاص که مدیران آن ها حتماَ باید شریک شرکت باشند.

  7- آیا بدون حضور یا رضایت یکی از سهامداران می توان تصمیمی برای شرکت گرفت ؟
  در حالت کلی پاسخ این پرسش مثبت است اما باید توجه داشت که شرایط چگونگی این امر در قانون تجارت به جزئیات بیان شده و چنانچه اساسنامه شرکت توافقی غیر از آن را در خود نداشته باشد مطابق با حداقل های اعلام شده از طرف قانون عمل خواهد شد. بنابر قانون تجارت بسته به نوع تصمیم مورد نظر و با توجه به تعداد سهامداران و تعداد افراد غائب یا مخالف و میزان سهام آن ها در مجموع می توان یک تصمیم را با اکثریت قانونی به تصویب رسانید.
  تنها تصمیمی که بدون رضایت و حضور شخص نمی توان اتخاذ کرد خروج آن شخص و یا تغییر میزان سهام او می باشد. در نتیجه برای یافتن پاسخ پرسش فوق با اطلاع از شرایط حضور افراد و رای آن ها با مراجعه به اساسنامه شرکت یا موسسه می توان پی برد که آیا امکان تصویب تصمیم مورد نظر وجود دارد یا نه .

  8- کدام شرکت را برای ثبت انتخاب کنیم ؟
  در قانون تجارت ایران ، قالب های مختلف شرکت وجود دارد. شرکت هایی مثل سهامی عام ، سهامی خاص، تعاونی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی و ... همه و همه از انواع قالب های شرکت ها هستند. اما پرکاربردترین قالب های شرکت در ایران شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص هستند. چرا که اولا تقریباَ تشریفات و زمان ثبت این دو به نسبت کمتر از سایر قالب ها است و از طرف دیگر، در هر دو مسئولیت اعضای شرکت ، صرفاَ به میزان آورده آن ها است. به طور مثال اگر فرد الف 1 میلیون تومان آورده داشته است ، در صورتی که شرکت، 100 میلیون بدهکار شود، وی صرفاَ به اندازه آورده خود مسئول پرداخت بدهی های شرکت خواهد بود.
  ذیلاَ به بررسی بیشتر این دسته از شرکت ها می پردازیم :
  شرکت با مسئولیت محدود :
  همان طور که اشاره شد، این نوع از شرکت به دلیل سهولت در اجرا، از لحاظ آماری از بالاترین میزان تقاضا برخوردار است. برای ثبت این نوع از شرکت حداقل به دو نفر که تحت عنوان شریک معرفی می شوند نیاز می باشد. مطابق با قانون تجارت، حداقل سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود 100 هزار تومان می باشد. می توان گفت بهترین انتخاب برای شرکت هایی با ساختار خانوادگی شرکت با مسئولیت محدود است.
  دلیل نامگذاری این شخصیت حقوقی میزان تعهد و مسئولیت هر یک از شرکاء در قبال شرکت و اشخاص ثالث می باشد که به اندازه سهم آن ها در شرکت می باشد ؛ نه بیشتر و نه کمتر.
  نکات قابل توجه در ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
  - شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود هم می توانند افراد حقیقی باشند و هم افراد حقوقی .
  - سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود،اسم شریکی که در نام شرکت قید می شود،حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.
  - برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باید شرکا ابتدا جلسه ای با نام مجمع عمومی موسسین را تشکیل دهند و در این جلسه مواردی را همچون شرکتنامه، اساسنامه در صورت وجود ، اظهارنامه و تقاضانامه و ... را همگی توافق و امضا نمایند . در همین جلسه باید مدیران هیئت مدیره تعیین شوند و مدیرعامل هم معرفی شود. البته انتخاب مدیر عامل را می توانند به هیئت مدیره تفویض نمایند. همچنین باید تعیین شود که آیا شرکت نیاز به معرفی بازرس دارد و یا خیر و اگر بلی می توانند این نفرات را در مجمع انتخاب نمایند.
  - انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل در شرکت های با مسئولیت محدود هم می تواند از بین شرکا باشد و هم می تواند در صورت توافق همه شرکا فردی خارج از شرکت باشد.
  - انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
  شرکت سهامی خاص :
  یکی دیگر از شخصیت های حقوقی رایج، شرکت سهامی خاص می باشد. تقسیم سرمایه شرکت به تعداد سهام دلیل نامگذاری این نوع از اشخاص حقوقی می باشد. سهامداران در زمان تاسیس شرکت باید حداقل 35% سرمایه شرکت را به حساب شرکت در شرف تاسیس که نزد یکی از بانک های کشور ( دولتی یا خصوصی ) افتتاح حساب می نمایند واریز نمایند که همین امر موجب شده تا شرکت های سهامی خاص اعتبار بیشتری نزد افراد، ارگان ها و ادارات داشته باشند.
  نکات قابل توجه در ثبت شرکت سهامی خاص :
  - شرکت سهامی خاص حداقل از 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس که یکی بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل است تشکیل می شود.
  - اعضاء هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم باشند. ( مدیر عامل می تواند خارج از شرکا باشد )
  - بازرسین نباید با اعضاء هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند.
  - اعضاء هیئت مدیره و بازرسین باید بالای 18 سال باشند.
  - سرمایه شرکت به قطعات مساوی سهام تقسیم می گردد که نوع سهام می تواند بانام یا بی نام باشد.

  9- مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی چه تفاوتی دارد و مالیات برند به چه صورت است ؟

  مالیات اشخاص حقیقی اصطلاحاَ خود اظهاری می باشد و بر اساس اظهارنامه ای که صاحبان مشاغل هر ساله به اداره مالیات ارائه می دهند محاسبه خواهد شد که در اکثریت موارد نارضایتی صاحبان مشاغل را به دنبال دارد.
  مالیات اشخاص حقوقی بر اساس دفاتر مالیاتی می باشد که هر ساله بایستی از اداره مربوطه دریافت نموده و در سال بعد به اداره مالیات حوزه خود ارائه نمایند . این دفاتر توسط حسابدار نوشته شده و بر اساس اسناد و مدارک موجود تهیه می شود و قابلیت پیگیرد و دفاع بیشتری نسبت به حالت اول دارد.
  در خصوص برند نکته مهم این است که به هیچ وجه شامل مالیات نمی شود. یعنی هیچ یک از صاحبان برندهای مختلف به صرف داشتن برند ملزم به پرداخت مالیات نیستند و فقط مالیات بر درآمد حاصل از فروش محصولات برند خود را بایستی پرداخت نمایند.
  10- چه مدارک و اطلاعاتی برای ثبت شرکت لازم است ؟
  الف- کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه
  ب- مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره + کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص )
  ج- نام شرکت
  د- موضوع شرکت
  ه- آدرس شرکت کد پستی دقیق ( می بایست فقط در محدوده منطقه ثبتی شرکت باشد )
  ی- میزان سرمایه شرکت
  ن- تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
  و- تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس هیئت مدیره )
  ر- حق امضای مجاز شرکت
  ز- تعیین بازرسین شرکت
  نکته : بازرسین نباید هم فامیل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشند.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 10 دی 1398

   
  انحلال ، در لغت به معنای برچیده شدن و تعطیل شدن است و در اصطلاح حقوق تعاون ، حالتی است که در آن فعالیت های شرکت یا اتحادیه تعاونی تعطیل می شود و اختیارات مدیران سلب شده ، اجرای وظایف آن ها متوقف می گردد و هیئتی به نام هیئت تصفیه ، به تصفیه امور شرکت یا اتحادیه می پردازد.
  مقاماتی که می توانند شرکت یا اتحادیه تعاونی را منحل کنند ، عبارت اند از :

  مجمع عمومی فوق العاده شرکت یا اتحادیه تعاونی ؛ وزارت تعاون و دادگاه
  طبق ماده 54 قانون تعاون، شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد ذیل منحل می شوند :
  1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ؛
  2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
  3- انقضای مدت مقرر در اساسنامه ، البته در صورتی که مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
  4- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه ؛
  5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه ، پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوطه .
  6- ورشکستگی .
  تعاونی ها ، مکلف هستند در مواردی که شرکت یا اتحادیه تعاونی با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود، پس از تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده به انحلال، موافقت کتبی دستگاه های دولتی یا عمومی ، بانک ها و شهرداری هایی را که از آن ها امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا در قبال گرفتن سرمایه یا اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، تعهداتی به آن ها داده است اخذ کند و آن را همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ، برای گرفتن مجوز انحلال به وزارت تعاون تسلیم کند. در صورتی که تعاونی امتیازات و اعتبارات و امکاناتی از دستگاه های مذکور دریافت نکرده باشد، می تواند برای انحلال اقدام کند.

  ثبت شرکت تعاونی

  از این بیان آیین نامه اجرایی چنین مستفاد می شود که مکلف بودن شرکت تعاونی به گرفتن مجوز انحلال از وزارت تعاون ، در جایی است که وی از دستگاه های مزبور، امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا در قبال گرفتن اموال تعهداتی به آن ها داده باشد؛ در غیر این صورت نیازی به گرفتن مجوز انحلال از وزارت تعاون نیست و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت تعاونی کافی است.
  در صورت انحلال شرکت تعاونی :
  1- اگر انحلال به واسطه یکی از بندهای دوم، چهارم و پنجم فوق باشد ، وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوطه، انحلال تعاونی را به مرجع ثبت شرکت های محل اعلام می کند .
  2- اگر انحلال به واسطه یکی از بندهای چهارم یا پنجم فوق باشد، اعلام نظر وزارت تعاون ؛ درباره آن موارد در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی است. منظور از دادگاه صالح در این جا دیوان عدالت اداری است.
  3- کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید بازگردانده شود. مسئولیت اعضای هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
  4- تعاونی باید قبل از انحلال به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است عمل کند.

  تصفیه شرکت تعاونی
  همانگونه که بعد از فوت اشخاص حقیقی، ورثه و یا قائم مقام قانونی آن ها نسبت به پرداخت دیون، وصول مطالبات و تقسیم دارایی اقدام می نمایند، در اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری نیز پس از انحلال و یا ورشکستگی انجام اقداماتی لازم است که مقررات آن در قانون تجارت پیش بینی شده است.
  تصفیه به معنی تعیین بدهی ها و مطالبات و به دنبال آن دریافت مطالبات و پرداخت دیون می باشد. بنابراین تصفیه امور شرکت در حال ورشکستگی ، جمع آوری مطالبات و دارائی ها و تقسیم آن بین طلبکاران و تصفیه در حالت انحلال ، عبارتست از : خاتمه دادن به کارهای جاری، اجرای تعهدات ، وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت .
  هتگامیکه شرکت تجاری به عللی منحل می شود، هر چند این امر موجب تضعیف شخصیت حقوقی آن می گردد اما باعث از بین رفتن آن نمی شود. و از طرف دیگر چون شرکت در زمان فعالیت مجاز به انجام فعالیت های مربوط به موضوع خود بوده، احتمالاَ اقداماتی را انجام داده و یا قراردادهایی منعقد نموده که هنوز خاتمه نیافته و نیز ممکن است دارای دیون و تعهداتی بوده و یا مطالباتی از اشخاص داشته باشد و نهایتاَ مالک دارائی و اموال مشخصی است که باید وضع آن مشخص و سهم طلبکاران و شرکاء معین گردد. بنابراین امر تصفیه ضروری است که می بایست پس از اعلام انحلال و ثبت آن در اداره ثبت محل شروع شود.
  اگر مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند کرد تا نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
  در شرکت های تعاونی، امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است . مگر اینکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
  بنابراین و ضمن اشاره به این نکته که منظور از " مدیر یا مدیران شرکت " آخرین مدیر یا مدیرانی می باشند که انحلال شرکت در زمان مسئولیت آن ها انجام شده باشد، متذکر می گردد که قانون تجارت، ترتیب تعیین متصدی تصفیه را در همه شرکت های هفتگانه تعیین کرده که می بایست برابر آن عمل شود.
  ضمناَ باید توجه داشت که ، تصفیه شرکت های تعاونی مقررات خاصی ندارد و طبق قانون تجارت صورت می گیرد.
  در انتها لازم است که اعلان انحلال و تعیین متصدی و یا هیئت تصفیه از اموری است که می بایست در موارد اختیاری با تنظیم صورتجلسه رسمی و در موارد اجباری ( حکم دادگاه ) با اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و درج آگهی توسط اداره مذکور در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع اشخاص ذینفع ، صورت پذیرد. که در این صورت ممکن است متصدی تصفیه همان مدیران سابق و محل تصفیه هم ، مرکز شرکت باشد که با ضرورت آگهی انحلال، ذکر اسامی الزامی نیست ولی چنانچه متصدیان تصفیه از خارج شرکت انتخاب شوند، می بایست اسامی آنان در آگهی ذکر شود.
  متصدی، مسئول ، مدیر یا هیئت تصفیه برای انجام وظایف خود، دارای اختیاراتی هستند که عبارتند از :
  - در مواردیکه شخصاَ قادر به انجام امور می باشند، مجاز به انجام آن می باشند، در غیر این صورت لازم است کارها توسط افراد دیگر که واجد شرایط می باشند انجام شود.
  - مجاز به اقامه دعوی یا دفاع از دعاوی مطروحه شخصاَ و یا توسط وکیل می باشند.
  - قادر به خاتمه دادن امور از طریق اصلاح و داوری می باشند.
  اما این اختیار می بایست از طریق درج در اساسنامه یا توسط مجمع عمومی تفویض شده باشد.
  تاریخ پایان تصفیه می بایست با تهیه گزارش کامل و جامع از طرف متصدی یا متصدیان تصفیه برای آگاهی عموم اعلام شود.
  از همراهیتان سپاسگزاریم.
  در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
  - ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی
  - از ثبت تا انحلال تعاونی

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو